تازگی و دیرینگی در شعر سیمین بهبهانی

یکشنبه, ۲ام شهریور, ۱۳۹۳

منبع این مطلب ایرون

نویسنده مطلب: مجید نفیسی
 

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

در دو دهه اخیر، سیمین بهبهانی به صورت چهره ای بحث برانگیز درآمده است. گروهی از نوپردازان به او چون گردآفریدی گریخته از اردوی دشمن می نگرند و نوآوریهای او در قالب غزل را به حساب فتحی برای شعر نو می گذارند. دسته ای دیگر از نوگرایان برعکس به او چون اسب چوبین تروا نگاه می کنند و غزلهای نوین او را به مثابه آخرین تلاشهای «نو قدمایی» برای نجات کهن گرایی می دانند. برخی از کهنه پردازان کار او را ادامه گرایش اصلاح خواهانه محمدتقی بهار می شمارند و استقبال از او را به حساب شکستی برای مکتب «افراطی» و «غربگرا»ی نیما یوشیج می گذارند. بالاخره، افرادی نیز با تکیه بر نظریات پست مدرنیستی به آثار او چون پدیده ای ماورا مدرنیسم و سنت گرایی می نگرند که هم از نو مایه دارد و هم از کهنه و گردن گذار به هیچ مرز تاریخی نیست.

آنچه بر حدت و پیچیدگی این مشاجره می افزاید بعد اجتماعی شخصیت این شاعر فرهیخته است که در سالهای اخیر بویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق به صورت مدافع آزادگی و فرزانگی درآمده است. واضح است که در چنین فضای مه آلوده ای نمی توان سیمای واقعی شاعر را دید و خطوط آن را از یکدیگر بازشناخت. اگر می خواهیم شعر او را بشناسیم و شخصیت اجتماعی اش را به درستی درک کنیم باید نخست این مه آرمان گرایانه را کنار بزنیم و این صورتک قدیس ــ مرتد را از چهره سیمین برداریم و به کارنامه شعریش نظر افکنیم.

گلچینی که خانم بهبهانی سال پیش از هفت مجموعه ی شعر خود تحت عنوان “جای پا تا آزادی” در ۶۵۶ صفحه گرد آورده، می تواند این فرصت را فراهم آورد که تطور کار شاعر را در نیم قرن گذشته بررسی کنیم و آن گاه، اگر خواستیم موضع خود را نسبت به مشاجره ای که بر سر او جریان دارد روشن نماییم.

«جای پا تا آزادی»

مجموعه اول «جای پا» نام دارد و دربرگیرنده اشعار سالهای ۳۵ ــ ۱۳۲۵ می باشد. این سروده ها اکثراً در دو قالب ظاهر می شوند: چهارپاره و غزل. «چهارپاره» قالبی ست که در سالهای پیش از انقلاب مشروطیت به وجود آمد و نمونه های آن را نزد بهار (بیائید ای کبوترهای دلخواه ــ ۱۲۸۲) نیما (قو ــ ۱۳۰۵) و سپس حمیدی، مشیری، فروغ، نادرپور و… مشاهده می کنیم. در این قالب هر بند از چهار پاره تشکیل شده که معمولاً مصرع دوم و چهارم هم قافیه هستند ولی ممکن است اشکال دیگر قافیه چون «چلیپا» که در آن مصرع اول با سوم و مصرع دوم با چهارم یک قافیه دارند به کار رود.

لحن چهارپاره غالبا روایی ست و نسبت به دیگر قوالب عروضی چون غزل و مثنوی ظرف مناسب تری ست برای یک روایت کوتاه. زیرا از یک سو چون غزل دربسته نیست و شاعر می تواند در هر بند روی یک بخش از روایت تکیه کند و به مرور به بخش های دیگر بپردازد و از سوی دیگر چون مثنوی بی انتها و منفصل نیست که اساس آن بر تک بیت ها استوار است. چهارپاره های سیمین مضامین اجتماعی دارد و هر یک به نمایش یکی از تیپهای جامعه اختصاص یافته است. چون زن تن فروش، رقاصه، جیب بر، دهقان، کارمند و معلم و شاگرد. نیروی تخیل و بلندی اندیشه در این چهارپایه ها ضعیف است و شاعر از حد ترسیم ساده مدل های خود فراتر نمی رود. با وجود این چهار پاره «من با توام» که با مطلع «من با توام ای رفیق، با تو» شروع می شود به خاطر بلندی اندیشه و سادگی زبان برجستگی دارد، بویژه وقتی که به چنین جایی می رسد:

تو یک نفری … نه! بی شماری
هر سو که نظر کنم تو هستی
یک جمع به هم فشرده بازو
یک جبهه سخت بی شکستی
زردی؟ نه! سفید؟ نه! سیه؟ نه!
بالاتری از نژاد و از رنگ
تو هر کسی و ز هر کجایی
من با تو تو با منی هماهنگ
 (صفحه ۷۰)

زبان چهارپاره ها شسته رفته است و گاهی در آنها تعابیر تازه دیده می شود مانند: شعر «کابوس» که در آن روح از تن خود چون «دودی از آتش» جدا می شود ولی وقتی که می خواهد به نشیمن خود بازگردد در را بسته می بیند. یا شعر «سنگ گور» که در آن سینه پر یاد شاعر چون سنگ گوری برای یک عزیز از دست رفته تلقی می گردد.

واژگان غزل ها کهنه است و تعابیر آن دیرین، اما گاهی در فرم، تجربه های تازه ای دیده می شود مثل غزل «ستاره در ساغر» که من چند مصرع اول آن را نقل می کنم:

صحنه خیالم را
نقش آن کمان ابروست

این سر بلاکش را
کج خیالی از این روست

چشم و روی او با هم
سازگار و من حیران

کاین سپیدی بخت است
آن سیاهی جادوست
 (صفحه ۱۰۸)

در دو مجموعه بعدی «چلچراغ» ۱۳۳۶ـ۱۳۳۵ و «مرمر» ۴۲ـ۱۳۳۶ از تعداد و اهمیت چهارپاره ها کاسته شده و بر عکس حجم غزل ها افزوده شده است، بی این که در آنها بدعتی به چشم بخورد. در چهارپاره «چلچراغ» که عنوان کتاب از آن گرفته شده، شاعر خود را چون بلور تراش مجسم می کند:

با یاد دیدگان درخشان روشنت
ای بس بلور شعر تراشید طبع من

تا هفت رنگ مهر تو بیند در آن بلور
ای بس شعاع خاطره پاشید طبع من
 (صفحه ۱۱۷)

در شعر «شب و نان» یک کارگر ساختمانی تصویر می شود که باران بر او رحم نمی آورد و در شعر «صبر کن تا ماه دیگر» کارمندی که نمی تواند برای فرزندش هدیه ای بخرد زیرا کارفرمایش حقوق او را به موقع نمی دهد. سه شعر تحت عنوان «نومیدانه» از لحظه های یأس سخن می گویند. در غزل «شراب نور» از کتاب «مرمر» با تعبیر زیبایی روبرو می شویم:

ستاره دیده فرو بست و آرمید بیا
شراب نور به رگهای شب دوید بیا
 (صفحه ۱۹۷)

در شعر «جامه عید» با پسر حساسی روبرو می شویم که نمی خواهد جامه عیدش را بپوشد زیرا حس می کند که چشم های حسرت بار همبازی های ندارش آن را لکه دار کرده اند. در چهارپاره «نامه» از گفتگوی زنی با نامه ای از سوی همسر بی وفایش با خبر می شویم. زن پیش از این که آن را بگشاید در دل همسرش را می بخشد و نامه او را به نشانه بازگشت او تلقی می کند و شاعر دست آخر زن را چنین ناتوان و وابسته باقی می گذارد:

چه؟ در این نامه چیست؟ هان! این چیست؟
وای… فرمان افتراق من است

مهر واخوردگی، خط بطلان
بر من و هستیم، طلاق من است! 
(صفحه ۲۶۳)

شعر سیمین، طبیعت گرا نیست و غالباً مضامین آن حول انسان شهرنشین دور می زند و حتی به جای این که انسان به پدیده های طبیعی تشبیه گردد، شاید با روحی «انسان ریختی» عناصر طبیعی از انسان تقلید می کنند:

آبشار بلند چون مسواک
تن به دندان صخره ها می زد

رشته های سپید سیمینش
بر تن صخره ها جلا می زد
 (صفحه ۲۶۵)

مجموعه چهارم در برگیرنده اشعار سالهای ۵۲ ـ۱۳۴۲ می باشد و عنوانی شبیه کتاب فروغ ساز فروغ ـ که در ۴۲ منتشر شد ـ دارد: «رستاخیز».

چیزی که تا اندازه ای عنوان را برازنده کتاب می کند وزن بیشتری ست که در آن به هویت و تجربه فردی شاعر داده شده است چه در چهارپاره هایی چون «فعل مجهول» و «درس تاریخ» که در آنها از تجربه شغلی شاعر بهره گرفته شده است، و چه غزلی چون «رگبار بوسه» که در آن شور جسمانی یک زن به صورتی بی پروا بیان شده است:

گلبرگ نیم، شبنم یک بوسه بسم نیست
رگبار پسندم که ز گل خرمنم امشب

آتش نه، زنی گرم تر از آتشم ای دوست
تنها نه به صورت که به معنا زنم امشب

پیمانه ی سیمین تنم پر می عشق است
زنهار از این باده که مردافکنم امشب
 (صفحه ۳۰۴)

همانطور که در بند بالا دیده می شود شاعر از نام تخلص خود «سیمین» استفاده های زبانی کرده و این کار را در بسیاری از غزلهای سابق خود انجام داده است.

در چهارپاره «بی سرنوشت» از اندوه زنی طلاق گرفته حرف می زند و به سهمی که او در تولید ثروت شوهر سابقش داشته چنین به درستی اشاره می کند:

همبستر دیروز او امروز مردی ست
معبود صد سیمین تن از سرمایه و سود

اما چه کس این نکته می داند که این زن
همپای او یک لحظه از کوشش نیاسود

با وجود این آینده زن تاریک تصویر می شود و وابستگی او به مرد همچنان برجسته باقی می ماند:

ای خانه های گرم و ای دل های پر مهر!
در گوشه ای از گوشه هاتان جای او نیست

در پاکی این چشم های شسته در اشک
چیزی به جز ناپاکی فردای او نیست
 (صفحه ۳۶۰)

غزل «خوابدانه» همین فضای یأس آلود را ترسیم می کند:

دیگر چه مانده از من
جز روح ناتوانی

جز پیکر حقیری
زندان نیمه جانی؟

………

خوابم چو عمر دیوان
در شیشه ها نهفته

وز خوابدانه جویم
آسایشی زمانی

و در آخر به فکر خودکشی می افتد:

آخر دوا شبی را
زان خوابدانه سیمین

چندان بخور که یکسر
در خواب خوش بمانی! 
(صفحه ۳۳۱)

«رستاخیز» با همه تجربه هایی که در ترسیم هویت فردی شاعر دارد، اما در کلیت خود ادامه کار شاعر در همان دفترهای پیشین است و نقطه عطفی در کار شاعری سیمین نیست.

مجموعه بعدی «خطی ز سرعت و از آتش» حاوی اشعار سالهای ۶۰ ـ ۱۳۵۲ می باشد، دوره ای که در آن نه تنها جامعه دچار زمین لرزه می شود و اثر خود را بر شاعر می گذارد بلکه شاعر نیز به نوبه خود به مرحله جدیدی از کار شاعریش می رسد و غزلی می آفریند که از لحاظ شکل و مضمون هر دو تازگی هایی دارد. شاعر از یک طرف مضامینی را که سابقاً در قالب چهار پاره بیان می کرد اکنون در ظرف غزل می ریزد و از سوی دیگر غزل خود را با واژگان جدید و اوزان متنوع جلایی تازه می دهد. اولین نمونه این کار جدید «خارهای زشت» نام دارد و تاریخ سرایش آن فروردین ۵۲ می باشد. برای مشاهده این بدعت می توان به غزل «بر سفره چرمین، امشب» نگاه کرد که در مهر ماه ۵۷ سروده شده، هنگامی که به دلیل اعتصاب روزنامه نگاران هیچ روزنامه ای به دست مردم نمی رسید:

بر سفره چرمین امشب
یک نامه و یک دفتر کو؟

یک سطر به تنهایی نه
یک واژه تنهاتر کو؟

این چرم رها افتاده
بی برگ و نوا افتاده

گویی که ز خود می پرسد:
پس کاوه آهنگر کو؟
 (صفحه۴۳۱)

این شعر هم از قالب چهارپاره چیزهایی به وام گرفته و هم از ساختمان غزل. هر بند آن چهارپاره است ولی مانند غزل مصراع اول با قافیه همه ابیات هماهنگ می باشد. به علاوه هر مصراع دو پاره شده و در میان مکثی دارد و وزن آن مستفعل مفعولاتن می باشد که وزنی ست مهجور و ضرب آهنگ سینه زنی ها را دارد ـ یعنی درست همان رنگی که در بسیاری از راه پیمایی های آن سال بر شعارهای تظاهرکنندگان غالب بود.

اولین اشاره ـ هر چند گنگ ـ به حوادث انقلاب را در شعر «خواهد از من رسوا» مورخ تیر ۵۷ می بینیم:

گویدم که به تندی ذم بی وطنان گو!
بی وطن تری از خود گویمش که نجویم

من کلاله مهرم سر به سر همه گیتی
مرز و بوم و دیارم شعر و خانه و کویم
 (صفحه ۴۲۴)

در آبان همان سال به مناسبت آزادی اولین گروه از زندانیان سیاسی در شعر «پرواز توانی آیا؟» خطاب به آنها می گوید:

پرواز توانی آیا
ای طایر بند آمخته؟

پیکار پسندی آیا
ای شیر کمند آمخته؟

گر از تو نه پرواز آید
زین نکته چه نقصان زاید؟

بال و پر ایمان باید
رواز بلند آمخته
 (صفحه ۴۳۳)

در دی ماه ۵۷ علیه سازش هشدار می دهد:

سازش مپسندید
با هیچ بهانه

کز خون شهیدان
رودی ست روانه
 (صفحه ۴۳۷)

و بالاخره به هنگام قیام بهمن در شعر «او قلب تاریخ است» می گوید:

او قلب تاریخ است
محتاج دفتر نیست

او روح ایمان است
جز عین باور نیست

و شعارهای اسلامی را تکرار می کند:

او واژه «فتح» است
نزدیک شد ـ باری ـ

«نصر من الله» ات
بی او میسر نیست

او معنی «فضل» است
آری «مجاهد» را

قدری عظیم ار هست
بی این مقدر نیست
 (صفحه ۴۳۹)

سیمین هنوز یک هفته ای از انتقال قدرت نگذشته، انقلاب را نسبت به خشونت هشدار می دهد:

نمی توانم ببینم
جنازه یی بر زمین است

که بر خطوط مهیبش
گلوله ها نقطه چین است

نمی توانم ببینم
چنین به خواری فتاده

اگر چه فرزانه گوید
سزای دشمن همین است
 (صفحه ۴۴۱)

در اردیبهشت ۵۸ وقتی که صدای پای فاشیسم شنیده می شد در شعر «آسمان سرخ است» خود را چنین از انقلابیگری خشونت بار و بی رحم کنار می کشد:

آه آرامش! چیست رنگت چیست؟
حسرت چشم است امتحانش نیز

زرد یا نیلی؟ سبز یا آبی؟
خسته از سرخم از گمانش نیز 
(صفحه ۴۴۴)

در شهریور ماه تردید خود را نسبت به این «صبح کاذب» چنین بیان می کند:

تردید تردید تردید در گرگ و میش سحرگاه

این سرب کاذب شبانه است یا سیم صدق سحرگاه؟ (صفحه ۴۴۵)

اما جنگ «پر برکت» فرا می رسد و شاعر که مدتی پیش چنین روشندلانه علیه آن هشدار می داده است:

ای کودک امروزین!
دلخواه تو گر جنگ است

من کودک دیروزم
کز جنگ مرا ننگ است
 (صفحه ۴۵۰)

اکنون از موضعی دفاع طلبانه به درون شعله های جنگ و کشتار کشیده می شود:

ما نمی خواستیم اما هست
جنگ این دوزخ این شررزا هست

گفته بودم که هان مبادا جنگ!
دیدم اکنون که آن مبادا هست

و سپس خطاب به خلبان های خودی می گوید:

بر سر دشمنان فرود آرید
هر بلا کز فرود و بالا هست!

و این همه تحت پوشش میهن پرستی:

نام ایران بود شناسه من
این چنینم جهان شناسا هست
 (صفحه ۴۵۷)

مجموعه «دشت ارژن» متعلق به دوره ۶۲ ـ ۱۳۶۰ می باشد. بیش از بیست شعر این دفتر از غزل و ترانه به «کولی» خطاب شده ـ زنی همزاد که نشانه شور جوانی در شاعر است و به تعبیر من نیمکره راست ذهن اوست. در «کولی واره یک» می خوانیم:

کولی منم آه آری
اینجا به جز من کسی نیست

تصویر کولی ست پیدا
رویم در آئینه تا هست
 (صفحه ۴۷۸)

میان این دسته شعرها من «کولی واره یازده» را دوست دارم که شاد و روان است و بوی عید می دهد:

سوار خواهد آمد
سرای رفت و رو کن

کلوچه بر سبد نه
شراب در سبو کن

ز شست و شوی باران
صفای گل فزون تر

کنار چشمه بنشین
نشاط شست و شو کن

این سوار که از پس این شعر در کارهای سیمین جا به جا رخ می نماید و غالباً «شهسوار» خوانده می شود تجسمی از امیدهای ماست ـ عمو نوروز، مهدی موعود و شاید هم این ناجی و آن منجی که روزی در شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» فروغ جلوه کرد و لامپش بالای مسجد مفتاحیان سبز می زد. آیا باید بار دیگر به انتظار ناجی نشست و گفت:

سوار در سرایت شبی به روز آرد
دهد به هر چه فرمان
سر از ادب فرو کن!
 (صفحه ۴۹۶)

شاید در مقابل همین فکر اطاعت از ناجی است که شاعر در “کولی واره” زیبای پانزدهم، فرد را چنین به خویشتن خویش می خواند و ناجی را در وجدان هر فرد جستجو می کند:

بغضی فشرده می کشدت
فریاد کن! هوار بزن!

عشق است جمله ی هستی تو
جانت به نقد اوست گرو

انکار خویشتن چه کنی؟
بر شو به بام و جار بزن!
 (صفحه ۵۰۲)

کم و بیش بقیه کولی واره ها خالی از خودجوشی ست و من تصور می کنم که این سرنوشت همه شعرهایی ست که شاعر از پیش تصمیم می گیرد درباره مضمون معینی شعر بسراید، چنانچه تجربه یدالله رویایی در «سنگ گورها» و تا اندازه ای «دریایی ها» نیز چنین گواهی می دهد. بسیاری دیگر از غزل های سیمین که با مطلع های درخشان شروع می شوند از همین عارضه رنج می برند، با این تفاوت که اینجا نه فقط مضمون از پیش تعیین شده، بلکه وجود وزن و قافیه تخطی ناپذیر عروضی ست که بر آن شور اولیه مهار می زند و شاعر را به بیان حشو و زوائد می کشاند. مثلاً در شعر «بهار شاد شورافکن» با چنین بند پر شوری آغاز می کنیم:

بهار شاد شورافکن
ز قله ها به زیر آمد

هنوز عشق جان دارد
مگو مگو که دیر آمد!

و به چنین بیان کلیشه ای و پر حشوی می رسیم:

ز کار عشق پیوسته
رمیده بودم و خسته

که ناگه و ندانسته
رخ تو در ضمیر آمد
 (صفحه ۵۲۷)

همچنین شعری که با چنین شوری آغاز می شود:

دوباره می سازمت وطن!
اگر چه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم
اگر چه با استخوان خویش

به چنین جایی افول می کند:

حدیث «حب الوطن» ز شوق
دان روش ساز می کنم
که جان شود هر کلام دل
چو برگشایم دهان خویش
 (صفحه ۵۴۵)

تمثیل در کارهای سیمین بیشتر به سطح استعاره و کنایه تنزل می کند، ولی گاهی تجربه های موفقی نیز دیده می شود. مثلاً در شعر «من آن روز می گفتم» ما با دختر بچه ای روبرو می شویم که از شوخی همبازیش می ترسد زیرا او طنابی را به صورت مار از دو شانه بالا می برد و ادای ضحاک را در می آورد. آن گاه در یک لحظه سحرآمیز، طناب جان می گیرد:

گرفتند جان ماران
تو را خنده وحشت شد
گرفتی ز دامانم
که مگذار می ترسم!
 (صفحه ۵۶۹)

ولی متاسفانه باز شاعر در آخر شعر به موعظه می نشیند و به جای این که بگذارد تمثیل برای خود سخن بگوید معادل استعاری آن را برجسته می کند:

پی پاس خود ز آن پس
بسا مغز بر کندی
من از مار اینک نه
که از یار می ترسم! 
(صفحه ۵۷۰)

هم چنین در شعر «گفتی که انگور است» ما با دوستی روبرو هستیم که می خواهد برای راوی خوشه انگوری بچیند و راوی انگوری در میان نمی بیند، تا این که لحظه سحرآمیز تبدیل فرا می رسد:

گفتی: به هم نه چشم
وانگه دهان بگشا
تا بخشمت کامی
زین ترش و شیرینم
من آنچنان کردم
گفتم که: وه! شور است
بیزاری قی بود
زان طعم خونینم! 
(صفحه ۵۷۵)

انگورها همه چشم هستند و شاعر بی این که به موعظه گویی دچار شود خواننده را با  تجربه خونین تجربیات اجتماعی اخیرش تنها می گذارد.

آخرین مجموعه این گلچین «یک دریچه تا آزادی» نام دارد و شعرهای ۷۳ ـ ۱۳۶۲ شاعر را در برمی گیرد. یکی از تجربه های برجسته این دفتر ـ و هم چنین تا حدودی دفتر پیشین ـ تناسب وزن با مضمون شعرهاست که بویژه در سه شعر «بزن یک بزن دو …»، و «نگاه کن به شتر آری» و «مردی که یک پا ندارد» به چشم می خورد. در شعر اول صدای عوض کردن دنده ماشین را می شنویم و سفر شاعر را به زادگاه کودکیش:

بزن یک!
بزن دو!
بزن سه!
بزن چهار!

ز هشتاد مگذر نگه کن نگه دار
از آن ساعت گل به میدان به شیراز
به خاطر چه داری؟ نیفتاده از کار؟
 (صفحه ۵۸۵)

آنگاه شاعر از همسفران سابق خود، پدر، برادر و مادر یاد می کند و چنین تلخ پایان می دهد:

ز ژرفای نسیان تلاشی نگاهی …
من و میز و دفتر
من و سقف و دیوار
 (صفحه ۵۸۶)

در شعر دوم، صدای پای شتر را می شنویم:

و نگاه کن به شتر آری
که چگونه ساخته شد باری

نه ز آب و گل که سرشتندش
ز سراب و حوصله پنداری 
(صفحه ۶۰۷)

دنباله شعر خالی از مضامین زیبا نیست ولی در مجموع از حد چیزهایی که سنتا با شتر به ذهن متداعی می شود مثل صبر و کینه، فراتر نمی رود و با یک استعاره اجتماعی تمام می شود:

و نگاه کن که به کین توزی
رگ ساربان زده با دندان

ز سراب حوصله تنگ آمد
و نگاه کن به شتر آری …
 (همانجا)

در شعر سوم صدای تق تق عصای مردی را می شنویم که یک پا ندارد:

شلوار تا خورده دارد
مردی که یک پا ندارد

خشم است و آتش نگاهش
یعنی: تماشا ندارد (صفحه ۶۱۴)

راوی قادر نیست که از حد ابراز همدردی فراتر رود و در واقع جز نومیدی برای معلول جنگی پیامی ندارد:

با پای چالاک پیما
دیدی چه دشوار رفتم
تا چون رود او که پایی
چالاک پیما ندارد؟ (صفحه ۶۱۴)

این نقیصه در شعر دیگری که برای معلولین گفته شده ـ به نام «من اینان را زاده ام» بر طرف می گردد. شاعر چند انسان را می بیند که در صندلی چرخدار عبور می کنند، با چالاکی از موانع می گذرند و بستنی خوران و خنده کنان گپ می زنند:

جمع کمال و نقصان
زآن صحنه آرایان بود
عین دریغ و تحسین
آن تماشایی شان … (صفحه ۶۱۹)

اما هنگامی که شاعر به سفر ذهنی دست می زند و شیرخوارگی آنان را مجسم می کند، شعر با چندین دو بیتی لالایی دنبال می شود و به کلی وارد فضای دیگری می گردد که شاعر قادر نیست میان آن و تکه آغازین شعر انسجامی به وجود آورد.

دو شعر برجسته این دفتر «انگار گربه ملوسی» و «در زیر چادری از ابر» هستند که نیاز آدمی را به تماس بدنی و گرمای عشق نشان می دهند حتی اگر این فرد زنی سالمند و تنها باشد. شاعری که در سابق حتی پیش از این که به مرز شصت سالگی برسد چنین از پیری شکایت می کرد و قادر نبود زیبایی های این دوره طبیعی از زندگی را ببیند:

بس که در این دیر کهنه دیر بماندم
سیر بماندم ز عمر سیر بماندم

گرچه هنوزم به شصت سال بسی هست
باز بر این باورم که دیر بماندم (صفحه ۴۰۸)

سال ها پس از نگارش شعر بالا، اکنون در شعر «گربه»، خواهش جنسی را چون گربه ای نشسته بر دامن می بیند:

انگار گربه ملوسی
خوابیده روی دامن من
خودکام و راضی و تن آسا
گرمی دوانده در تن من

هنگام را نمی شناسد
هنگامه شکفتن من
گویی نهفته در سرشتم
مست از طلب زنی هوس جو
می رانمش ز در به تندی
سر می کشد ز روزن من
 (صفحه ۶۴۰)

تنها کمبودی که در این شعر به چشم می خورد این است که چرا «انگار»؟ و چرا واقعاً نه خود گربه؟ آرامیدن گربه در دامان راوی زنده کننده همه آن احساس ها و آن نیاز همیشگی آدمی ست، پس چرا دیگر «مانند کردن» و شعر را به استعاره و کنایه کشاندن؟

سیمین همین حس را در شعر دوم با چنین خلوص و زیبایی بیان می کند:

در زیر چادری از ابر
با آفتاب خوابیدم
خندید و گفت: می سوزی
گفتم: چه باک و خندیدم
دستش چه شعله یی می زد
چشمش چه آتشی می ریخت
حیران و خیره رویش را
می دیدم و نمی دیدم
 (صفحه ۶۴۴)

اینجا دیگر هیچ گونه استعاره و مابه ازایی در کار نیست و راوی خود را چون «عروس خورشید» می بیند. بی پروایی در بیان حس و سادگی زبان به شعر فوق درخششی خاص می بخشد.

پیشینه غزل

سیمین بهبهانی در نامه ای که به عنوان موخره بر گلچین اشعار خود افزوده، درباره بدعت خود در قالب هزار ساله غزل می نویسد: «از ضرب ها و اوزان شعرهای این دفتر دیگر چیزی نمی گویم که ادامه آگاهانه تر «خطی ز سرعت و از آتش» است با گام هایی چالاک تر و بی باک تر، بی رغبتی به بازگشتن تا اوزان آزموده هزار ساله». (صفحه ۶۵۶)

آیا به راستی چنین است؟ تازگی ها و پارینگی های غزل او چیست که آن را از اوزان آزموده هزار ساله جدا می کند؟

قالب غزل در شعر عرب پیش از اسلام وجود نداشت. در قصاید معروف به «معلقات سبعه» شاعر ابتدا چند بندی در یاد معشوقِ سفرکرده می آورد و سپس به متن اصلی قصیده وارد می شد. محتمل است که این چند بند مقدماتی که اصطلاحاً به «نصیب» معروف است بنیادی برای شکل گیری قالب غزل شده باشد. یکی از اولین “خمریه” سرایان عرب، شاعر نیمه ایرانی ابونواس است که کار او بر کل فضای شعری دنیای اسلامی تاثیر گذاشت و پیش قدم عمر خیام در مکتب خوش باشی بود. شاعران نخستین ایرانی مانند رودکی که به فارسی دری غزل می گفتند از این شاعر عرب الهام گرفتند. مولوی غزل را که تا آن دوره در زبان فارسی اختصاص به عشق زمینی داشت، آب و رنگ عرفانی داد و در «دیوان شمس تبریزی» غزل عرفانی را پایه گذاشت. از آن زمان تا دوره انقلاب مشروطیت غزل فارسی بین غزل عاشقانه و عارفانه در نوسان بوده است. هنوز علاقمندان دین گرای شعر حافظ «می الست» او را از می انگوری جدا می کنند و برعکس هواخواهان عرفی او «دیر مغان» او را محل تجمع «رندان می پرست» می دانند.

غزل سیاسی

در آستانه انقلاب مشروطیت غزل سیاسی باب شد. شاعرانی چون بهار، فرخی یزدی و عارف همان شکل و تعابیر سنتی غزل را نگاه داشتند اما به جای «معشوق»، «حب وطن» و به جای «حریف»، «استعمار خارجی» را نشاندند. در واقع آنها از موازین سنتی غزل پا بیرون نگذاشتند و فقط به جای پشمینه عرفانی مولانا، کت و شلوار جدید سیاسیون را به قامت غزل پوشاندند.

برای نمونه به چند بیت از یک غزل سیاسی بهار توجه کنید:

میان ابرو و چشم تو گیر و داری بود
من این میانه شدم کشته این چه کاری بود

تو بی وفا و اجل در قفا و من بیمار
بمردم از غم و جز این چه انتظاری بود

مرا ز حلقه عشاق خود نمی راندی
اگر به نزد توام قدر و اعتباری بود

تمدن آتشی افروخت در جهان که بسوخت
ز عهد مهر و وفا هر چه یادگاری بود

بنای این مدنیت به باد می دادم
اگر به دست من این چرخ  اختیاری بود

می ای خوریم به باغی نهان ز چشم رقیب
اگر تو بودی و من بودم و بهاری بود

غزل سیاسی پس از دوره مشروطیت رو به افول گذاشت زیرا با پیدایش شعر نو قوالب مناسب تری برای بیان افکار سیاسی و اجتماعی به وجود آمد. به علاوه کسانی هم که چون بهار می خواستند در قالبهای کهن گرایش های سیاسی خود را نشان دهند قوالب دیگر چون مسمط و مستزاد و ترجیع بند و بخصوص قصیده را مناسب تر یافتند. تصنیف که با استفاده از ترانه های عامیانه شهرنشینان ابداع شده بود مقبولیت عام بیشتری نسبت به دیگر اشکال منظوم یافت. در نتیجه غزل از گونه های سیاسی و تا حدی عرفانی خود جدا شد و در همان جایگاه اصلی خود یعنی عشق زمینی به کار رفت. غالباً شاعران سرشناس که در دوره معاصر به سبک سنتی شعر گفته اند (مانند حمیدی، حسین منزوی، رعدی آذرخشی و رهی معیری) یا شاعران نوگرا که گاهی به تفنن و گاهی به جد غزل گفته اند (نظیر سایه، فروغ، اخوان و نادرپور) همه غزل هایشان آب و رنگی زمینی و جسمانی دارد.

غزل نوین سیمین

غزلیات جدید سیمین بهبهانی دو دسته اند: فردی و اجتماعی.

شاعر خود به روشنی این موضوع را چنین بیان می کند: «دیری ست که شعرم به عاطفه همگانی بدل شده است ـ گویی که زبان جمع است و این نه از آن روست که خواسته ام تا از زبان جمع سخن بگویم، بلکه از آن است که فردیت خویش را گم کرده و در دل جمع مستحیل شده ام. گاهی که خود را آن «من» تندرست و استوار و جوان را باز می یابم شعری که می سرایم عاشقانه است و سخت خودبینانه. (صفحه ۶۵۲)

به نظر من آن دسته که عشق فردی را بیان می کنند به حق می توانند غزل خوانده شوند، ولی آن دسته که زبان جمع هستند معلوم نیست چرا باید همچنان غزل خوانده شوند؟ شاعر گویا خود متوجه این موضوع شده و در مقدمه گلچین اشعارش به روشنی می گوید: «باید بگویم که این دیگر غزل نیست بلکه نوعی تازه و متمایز از شعر نو است.» (صفحه ۱۷) البته در غزلیات سیاسی و عرفانی مضامین فلسفی، دینی و اجتماعی مطرح می شد ولی همیشه با رنگ و بوی مغازله آمیز و تعابیر عاشقانه و واژگان مشخصی که از دایره می و معشوق و نظربازی و بوسه و کنار یا جدایی و ناکامی در وصل فراتر نمی رفت. در واقع تنها تفاوتی که میان قصیده و غزل وجود دارد ـ صرف نظر از این که اولی دراز است و دومی بین هفت تا دوازده بیت ـ این است که قصیده از مضامین اخلاقی یا مدح و قدح سخن می گوید و غزل از عشق. در این صورت غزل خواندن شعرهایی چون «و نگاه کن به شتر، آری» یا «بر سفره چرمین» کاری نادرست است ـ مگر این که تنها ارزش مجازی آن را در نظر داشته باشیم، چنان که م. آزاد «قصیده بلند باد» را «قصیده» نامیده، یا احمد شاملو «ترانه های کوچک غربت» را «ترانه».

محدودیت های ساختاری قالب غزل

غزل های سیمین غالباً از همان عارضه ای رنج می برند که همه اشعار به وزن عروضی ـ یعنی استبداد وزن و قافیه. این خودکامگی باعث می شود که شاعر به دنبال وزن و قافیه کشیده شود و نه آن که هر وقت نیاز داشت آنها را برگیرد. بیهوده نیست که اکثر غزلیات کلاسیک فارسی فقط دارای مطلع های درخشان هستند یا گهگاهی در میانه بیتی آبدار دارند ولی معمولاً کل قطعه از انسجام و درخشندگی برخوردار نیست.

عیب دیگر غزلهای سیمین مضمون گرا بودن آن است. شاعر در هر غزل یک موضوع را مضمون کار خود قرار می دهد و درباره آن به سخن می پردازد. به عبارت دیگر مضمون و شکل از یکدیگر جدا هستند و در یکدیگر تنیده نشده اند. وقتی که خواننده یک شعر را تمام می کند به خود می گوید که این شعر راجع به شتر بود یا آن غزل درباره یک معلول جنگی. ولی آیا در آن ها لایه های پنهانی دیگر نیز وجود دارد که خواننده را بار دیگر به سوی آنها بکشاند؟ البته زیبایی زبان و لحن و گوش نوازی آهنگ یا بلندی اندیشه همیشه دلایل لازم برای جذابیت یک شعر هستند و عناصر لازمی برای یک شعر خوب ـ ولی محدود ماندن شعر به یک مضمون از شاعر یک ناظم مضمون پرداز می سازد. به همین جهت من فکر می کنم، قوالب عروضی تنها وقتی که هدف شاعر انتقال یک پیام است می تواند ظرف مناسبی باشد ولی برای شعر خودانگیخته ای که متکی به ذهن ناخودآگاه شاعر است مناسب نیستند.

یکی دیگر از فایده های قوالب عروضی به کار بردن آن برای طنز و مطایبه می باشد. از آنجا که شاعر طنزپرداز از پیش مضمونی را در ذهن دارد، وزن و قافیه می تواند قالب خوبی برای کار او به دست دهد و با تکرار ضرباهنگ خود دلنشینی کودکانه ای به اثر ببخشند. نمونه خوب این کار را می توان در اشعار هادی خرسندی یافت.

اهمیت تاریخی مدرنیسم

جدا از این گونه های مشخص شعر پیام گرا (سیاسی و طنز) من تصور نمی کنم که اوزان عروضی ظرف مناسبی برای شعر امروز باشند. البته هر شاعر نوگرایی برای به رخ کشیدن مهارت خود یا صرفاً از روی تفنن گاهی غزل و رباعی و مثنوی گفته اما این موضوع نباید ما را به این گمان بیندازد که تفاوتی میان شعر سنتی و نو وجود ندارد و داوری در تحلیل نهایی به فرد گوینده یا خواننده بر می گردد.

همانطور که سابقاً در مقاله «نیما و هدایت در آئینه مدرنیسم»(۱) گفته ام شعر نو به عنوان جزیی از مدرنیسم یک پدیده تاریخی ست و تقابل آن با شعر عروضی مثل تفاوت ماشین با درشکه است. البته گاهی هوس درشکه سواری به سر آدم می زند ولی کمتر کسی می تواند تفاوت تاریخی این دو پدیده را نادیده بگیرد. شعر نو روش ها و اشکال مناسب تری برای بیان هویت فردی انسان به دست می دهد و به همین دلیل برای جامعه مدرن که براساس آزادی ها و حقوق فردی بنا شده مناسب تر است.

دوستان ما که با توسل به نظریات پست مدرنیستی (که برای جامعه خفقان زده و عقب نگاه داشته شده ای چون ایران از سم مهلک تر است) سعی می کنند این تفاوت ماهوی میان تجدد و سنت را نادیده بگیرند در واقع فقط گرایش های سنت گرایانه خود را آشکار می سازند. برای نمونه از شاعر گرامی اسماعیل خویی یاد می کنم که در پایانه ای که بر رباعیات اخیر خود نوشته است این چنین احیای نئوکلاسیسم را شادباش می گوید: «شعر نیمایی، هستی تاریخی خود را دیری ست که اثبات کرده و به کرسی نشانده … ماندگاری و آینده داری شعر کهن را نیز می تواند به دل آسودگی بپذیرد و کارا بودن سبک شناسانه آن را دیگر به پرسش نگیرد … به جرگه شاعرانی همچون جاودانیاد مهدی اخوان ثالث، سیمین بهبهانی، فریدون مشیری، ژاله اصفهانی، هنرور شجاعی، علیرضا صدقی، نعمت آزرم، محمد رضا شفیعی کدکنی و دیگرانی که هم از جوانی نیز رویارویی ویژه ای میان شعر نو و شهر کهن نمی دیده اند جوانترانی هم چون سعید یوسف و م. سحر افزوده شده اند و غزلسرایی که هیچ، قصیده سرایی شاعر نوجو و نوگویی همچون منوچهر آتشی در این میان معنا و اهمیتی نمادین دارد.» (۲)

محقق گرامی احمد کریمی حکاک یکی از مترجمین مجموعه شعر خویی به زبان انگلیسی(۳) در مقدمه اش بر آن کتاب، تلاش شاعر را برای این که «مافوق دوگانگی» شعر نو و کهن بایستد می ستاید. من بر عکس معتقدم که رباعیات خویی هرگز به پای شعر درخشان او که به سبک نو گفته شده یعنی «بازگشت به بورجیو ورتسی» نمی رسد و حیف از اوست که تفنن های شاعرانه خود را با چنان بیانیه سنت گرایانه ای همراه کند. به همین سیاق من نوآوریهای سیمین در کتاب های اخیرش را جزیی از پیشرفت به سوی مدرنیسم در شعر ایران می شمارم، ولی همانطور که شاعر به درستی در مقدمه گلچین اشعارش می گوید این راه خاص رشد او از یک غزلسرای سنتی به شعر نو بوده و دیگران نباید از آن مداد پاک کنی برای محو مرزهای نو و کهنه بسازند:«من غزلسرا بودم و این تنها راهی بود که برای نو کردن غزل با حفظ تشخص و تمایز آن از انواع دیگر شعر نو به نظرم رسیده است و باید بگویم که این دیگر غزل نیست بلکه نوعی تازه و متمایز از شعر نو است.» (صفحه ۱۷)

به عبارت دیگر تحول سیمین یک پدیده فردی ست و نه اجتماعی ـ تاریخی. هنگامی که نیما شعرهای «به سبک جدید» خود را سرود و تساوی طولی ابیات و تکرار قوافی را بر هم زد تحولی را سبب شد که دامنه ای اجتماعی داشت و شعر ما را از یوغ استبداد عروضی رها کرد. اما غزل های نوین سیمین فقط نحوه دست یابی این شاعر سنت گرا را به مدرنیسم نشان می دهد و چه بسا همانطور که خود او متذکر شده، فقط یک مرحله انتقالی به شعر آزاد را نشان دهد:«من هنوز آن شهامت را نداشته ام که از بنیان ویران کنم. هنوز از افاعیل معمول استفاده می کنم … به علاوه، از این اوزان در شعر نیمایی نیز می توان استفاده کرد… من خود در چند مورد این روش را آزموده ام ـ البته تا این لحظه از ارائه آنها به تردیدم تا بعد چه خواهم کرد.»(۴)

کسانی که می خواهند تحول فردی سیمین را به حساب یک تحول اجتماعی بگذارند در واقع دارند شعر ما را به دوره پیش از انقلاب مشروطیت باز می گردانند یعنی دورانی که غزل سیاسی و تصنیف های اجتماعی تازه به بازار آمده بود.

مجید نفیسی
سپتامبر ۹۹

 

پانوشت ها

همه شعرها و سطور نقل شده از سیمین بهبهانی از این کتاب است:

«جای پا تا آزادی» انتشارات نیلوفر تهران ۱۳۷۷

۱ـ «نیما و هدایت در آئینه مدرنیسم»، نشریه «مکث»، سوئد، شماره هشتم، زمستان ۱۳۷۷، این مقاله متاسفانه در اثر بهم ریختگی حروف چاپی به صورت مغلوط چاپ شده است.

۲ـ «یک تکه ام آسمان آبی بفرست»، اسماعیل خویی، قسمت «پایانه»، ۱۳۷۶

۳ـEdges of Poetry, Esmail Khoi, Blue Logos Press, 1995

۴ـ «یاد بعضی نفرات»، سیمین بهبهانی، نشر البرز، ۱۳۷۸، صفحه ۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

مطلب را به بالاترین بفرستید

این مطلب خلاف آیین نامه تریبون است؟ آن را به ایمیل tribune@radiozamaneh.com گزارش کنید
Join

دسته‌بندی‌ها: تمام مطالب, فرهنگ, هنر

برچسب‌ها: | |

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.