در سومین «فلاخن» هژیر پلاسچی از امکانی می‌نویسد که در کوبانی وجود دارد، از آن میل جمعی برای جابه‌جا کردن مرزهای امر ممکن و آن اراده‌ی مردمی ادغام نشده‌یی که از اشکال سنگ شده‌ی اداره‌ی جامعه تن می‌زند، آنگاه ساسان امجدی از مقاومت روژئاوا نه تنها در برابر داعش، بلکه در برابر اراده‌ی نظم هژمونیک موجود می‌نویسد و سپس مهران جنگلی‌مقدم تصویری از خاورمیانه ترسیم می‌کند. از غزه، از کوبانی و از جنگنده‌های آمریکایی که بر فراز سرِ ما، بالای سر رستگاریِ ما در پروازند.

فلاخن
«فلاخن» سوم را بخوانید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)