آماری تحت عنوان «جدید ترین پژوهش های مستند و دانشگاهی کشور» توسط یکی از رسانه های جریان اصولگرا می گوید که۴۳ درصد دختران و ۶۴ درصد پسران ایرانی، تجربه مصرف قلیان، ۲۴.۴ درصد دانش آموزان پسر تجربه مصرف مشروبات الکلی و بیش از ۳۵ درصد از دانش آموزان سیگار می کشند.

جـــرس:به گزارش خبرآنلاین، این آمار حاکی از افزایش میزان شیوع مصرف سیگار و مواد دخانی و مشروبات الکلی در میان دانش آموزان ایرانی است.

گزارش مذکور می افزاید: اگر چه مسئولان آموزش و پرورش شیوع مصرف سیگار و مواد دخانی در مدارس را قویا تکذیب کرده اند اما بر اساس آخرین پژوهش های صورت طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در زمینه مصرف سیگار در دانشگاه علوم پزشکی تهران و مصرف مواد دخانی سبک و سنگین در دانشگاه تربیت معلم، تجربه مصرف سیگار در پسران و دختران تهرانی به ترتیب ۳۵ و ۲۶.۹ درصد بود.

همچنین ۶۴ درصد دانش آموزان پسر بررسی شده و ۴۳ درصد از دختران تجربه مصرف قلیان دارند.

مصرف مشروبات الکلی در میان دانش آموزان نیز به مرز هشدار دهنده ای رسیده است و بر اساس پژوهشی در دانشگاه تربیت معلم تهران ۲۴.۴ درصد دانش آموزان پسر و ۴.۲ درصد دانش آموزان دختر تا کنون مشروبات الکلی را مصرف کرده اند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت روزانه بین ۸ تا ۱۰ هزار جوان شروع به مصرف فروآورده های دخانی می کنند که اکثر آنها در کشور های درحال توسعه زندگی می کنند. از آنجا که بیش از ۷۰ درصد از نوجوانان ۱۰ تا ۱۹ ساله کشور در حال تحصیل هستند و مدرسه به عنوان اولین محیط اجتماعی آموزشی بعد از خانواده از اهمیت بسزایی در شکل گیری رفتار های فرد برخوردار است، بررسی میزان مصرف سیگار در مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

افزایش میزان مصرف سیگار در میان دانش آموزان در کلان شهر های کشور به خصوص شهر تهران به شکلی است که در پژوهش دیگری در شهر رشت شیوع تجربه مصرف سیگار و کشیدن گاه گاهی در میان افراد سیگاری در پسران دبیرستان به ترتیب ۱۵ درصد و ۵۴.۶ درصد گزارش شده است. همچنین مطالعه که در سال ۱۳۸۲ در شهر تهران صورت گرفت شیوع کشیدن سیگار به صورت گاه گاهی را در دانش آموزان دبیرستانی ۲۸.۲ درصد عنوان کرده بودند .

نتایج پژوهش صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان می دهد محل کشیدن سیگار در کل دانش آموزان مصرف کننده فعلی سیگار ۳۷.۸ درصد در خانه خود بود که بیشترین میزان را نشان می دهد. همچنین بیشترین مکان کشیدن سیگار در پسران مصرف کننده فعلی ۳۶.۶ درصد در مکان های عمومی مانند پارک و خیابان و در دختران ۵۱.۶ درصد در خانه خود بوده است.

در این پژوهش که بیش از ۴۵۲۳ دانش آموز مورد بررسی قرار گرفته اند که بر اساس نتایج آن بیشترین درصد فراوانی نحوه دستیابی به سیگار مصرفی در دانش آموزان طی بررسی های صورت گرفته خرید از فروشگاه یا مغازه به میزان ۳۸.۸ درصد بود که ۶۱.۵ درصد از دانش آموزان دختر و ۷۴.۶ درصد از دانش آموزان پسر مصرف کننده سیگار جهت تهیه سیگار مصرفی خود پول پرداخت کرده اند.

از سوی دیگر براساس نتیج این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران و در نظر خواهی انجام شده در خصوص قصد کشیدن سیگار در یک سال و پنج سال آینده در میان دانش آموزان مصرف کننده فعلی سیگار ۲۴.۱ درصد احتمال دادند در یک سال و ۳۳.۱ درصد در پنج سال آینده سیگار خواهند کشید. به عبارت دیگر از هر ۱۰ دانش آموز مصرف کننده سیگار تقریبا سه نفر قصد ادامه مصرف را در یک سال و ۵ سال آنده را داشته اند.

همچنین مقایسه قرار گیری در معرض دود سیگار در دو گروه مصرف کننده فعلی سیگار و غیر سیگاری نشان داده است که گروه دانش آموزان مصرف کننده فعلی سیگار ۶۶.۷ درصد و در گروه دانش آموزان غیر سیگاری ۳۲.۷ درصد در خانه در معرض دود سیگار بوده اند و ۷۸ درصد از دانش آموزان مصرف کننده فعلی سیگار علاوه بر خانه در محلی دیگر در معرض دو سیگار بوده اند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از بالا بودن مصرف سیگار در میان نوجوانان است. به نحوی که از هر ۱۰ دانش آموز سه نفر تجربه کشیدن سیگار را داشته اند.

همچنین بر اساس تحقیق دیگری در دانشگاه تربیت معلم تهران در میان دانش آموزان۴۴۷ دانش آموز کرجی ۵۷ درصد از دانش آموزان مورد مطالعه گزارش کردند که حداقل یک بار در طول عمر خود یک نوع ماده شامل سیگار، قلیان، مشروبات الکلی، و سایر مواد را امتحان کرده اند. به طوریکه از میان ۴۴۷ نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال های اول، دوم و سوم متوسطه ۵۷ درصد معادل ۲۵۵ نفر حداقل یک بار در طول عمر سابقه مصرف مواد (با احتساب سیگار) داشته اند.

نتایج پژوهش دانشگاه تربیت معلم در میان دانش آموزان نشان می دهد ۴۳.۱ درصد از دانش آموزان دختر بررسی شده مصرف کننده قلیان هستند و ۲۴.۴ درصد پسران نیز مصرف کننده مشروبات الکلی هستند و یا ان را تجربه کرده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)