در ایران شکل و نوع سرکوب این شکلی بود که میگفتن مثلا طرف گناه کار هست یا بچه …..هست یا خراب داره ! این نوع داغ ننگ چیزی بود که افراد رو بخاطر خراب داشتن و گناه کار بودن و یا بچه فلانی بودن مجازات و یا ایزوله میکردن ! به قولی نامرئیان در شب ! بعدها که امدم اینجا دیدم شکل سرکوب تنها عوض شده !

یک پزشکینه شدن سرکوب ! که با پنبه سرت رو میبرن !در سرمایه داری متاخر ، دیگه نمی گن گناهکاری تا میای صحبت کنی تمام گند و کثافت سیستم رو تقلیل میدن به سایکولوژی افراد میگن بابا طرف دیوانه است ( بحث داغ ننگ در عرصه اجتماعی ) این کار روانشناسی بورژوایی که تمام ابعاد سرکوب رو به سایکولوژی های افراد تقلیل بده و حرف ها رو از اعتبار بیاندازه !

اینجا در فضاهای مدرن همو/ ترانس فوبیا شکل پنهان تری میگیره ! جامعه مدرن یک دیوار شخصی و عمومی به وجود میاره ! در این حوزه های شخصی ستم اتفاق میافته ! اما در حوزه عمومی کسی اعدام نمیشه ! همه چیز در همین حوزه شخصی فربه اتفاق میافتد انواع تجاوزات جنسی و روحی و ……اما تا حاشیه رانده شده جیغ میزند تمام نیروهای بر آمده از سیستم او را خفه میکنن نه با تازیانه بلکه با شکنجه سفید ! روانشناسی مبتزل بورژوازی زاییده میشود !

لیبل ها به همجنس گرایان و ترانس ها این بار نه بر مبنا بچه فلان و یا گناه کار زده میشود بلکه پشت یک ژست مزخرف دموکراتیک و انسان دوستان او را دیوانه پارانویک عقده ای میخوانند ! ایزولاسیون اتفاق میافتد روی پیشانی شما یک داغ ننگ وجود دارد ! زمان نازی ها زندگی میکردید بخاطر همین نوع برچسب زنی ها به عنوان عقب مانده میتوانستند شما رو به اتاق گاز به برن ! فاشیسم اوج بحران و افشای این کاتاگوری کردن انسان را به ما نشان میدهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)