ربان مادریدر آغاز، روز جهانی زبان مادری را به ملت کرد، اقوام و ملیت های ایرانی و دیگر ملت های در اقلیت دنیا تبریک گفته و ضمن تقدیر از اقدام شایسته مجامع جهانی ذیربط برای این نام گذاری و تاکید بر حق اقوام و ملت های در اقلیت بر حفظ و پاسداشت زبان مادری شان؛ مراتب نگرانی عمیق خود را از برنامه های پاکسازی زبانی و سیاست آسیمیلاسیون فرهنگی- هویتی اقوام و ملیت های در اقلیت ایران، ابراز و اعلام می نمایم.
متاسفانه در ایران چند ملیتی زبان مادری بیش از نیمی از ساکنان کشور از جمله زبان ملیت های کرد، ترک، عرب، بلوچ، ترکمن و اقوامی چون مازنی و گیلکی قربانی آپارتاید زبانی و پروژه ضدحقوق بشری «تک ملت سازی مبتنی بر زبان واحد» گردیده است.هدف راهبردی این پروژه از چندین دهه پیش آغاز شده و هم اکنون نیز در جریان است، درگیر ساختن اقوام و ملیت های ایرانی با سیاست فارسیز کردن، استحاله تدریجی و سرانجام آسیمیلاسیون تام و تمام است. این پروژه که مورد تایید و حمایت همه جانبه دولت و حاکمیت فعلی نیز هست، موجب شده تا تمامی امکانات و ابزارهای قانونی، دولتی، آموزشی، تبلیغی و رسانه ای در خدمت زبان فارسی و سیاست پارسی سیزاسیون قرار گیرد. این در حالی است که زبان مادری ده ها میلیون کرد، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن و … نه تنها از هر گونه حمایتی محروم و ممنوع از تعلیم و آموزش گردیده اند بلکه در ازای برنامه هایی با هدف تخریب ریشه و اساس زبان اقوام و ملیت ها، دولت هم اکنون از طریق ده ها مرکز رادیویی و تلویزیونی محلی و دولتی در قالب پخش برنامه به زبان های محلی در حال وارد ساختن ضربات کاری و ویرانگری بر پیکره و بنیان و اصالت این زبان ها است.
اما باید خاطرنشان نمود که زبان مادری هر قوم و ملتی دستاوردی بنیادی و بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ آن قوم و ملت است که به رفتارهای فردی، اجتماعی، قومی و ملی اینگونه جوامع شکل و فرم می بخشد و بسان ابزاری بی بدیل در انتقال میراث بشری عمل می کند. زبان مادری هر قوم و ملتی فارغ از چارچوب های سیاسی حاکم و صرفنظر از در اقلیت و یا در اکثریت بودن، نماد موجودیت و نشان فرهنگ، تاریخ، همبستگی، پیوستگی و هویت آن قوم و ملت است. از این رو حق بهره گیری اقوام و ملت ها از زبان مادری و حق حفظ و پاسداشت آن به مثابه یک دستاورد و یک ابزار و هم نماد و نشان ملی- قومی از حقوق بنیادین و انتقال ناپذیر بشر و جوامع انسانی است و همانگونه که اسناد بین المللی حقوق بشر بر محترم شمردن این حقوق تاکید دارند، باید حق برخورداری از آموزش و زبان مادری برای همه اقوام و ملیت های ایرانی به صورت ریشه ای و بنیادی تضمین و تامین گردد، باید به تبعیض و آپارتاید زبانی و نقض حقوق فرهنگی پایان داده شود و ممنوعیت ها الغا و موانع موجود برچیده شود تا ملیت های کرد، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن و هرقوم ایرانی بتوانند زبان خود را به فرزندانشان بیاموزند و با زبان مادری خویش آزادانه تعلیم و آموزش ببینند و از این طریق زبان و فرهنگ و هویت قومی- ملی خود را حفظ و تقویت نمایند.
تهران- زندان اوین
محمدصدیق کبودوند
فوریه ۲۰۱۴- اسفند ۱۳۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)