تعداد زیادی شبنامه مبنی بر دعوت به همراهی بازار بزرگ تهران با بختیاری های معترض در نقاط مختلف پایتخت پخش شده؛ همچنین عنوان میشود که بازار بزرگ تهران روز شنبه سوم اسفند در اعتراض به رانت خواری ها و ویژه خوارها و انحصارات تجاری نزد وابستگان حکومت که همه موجب بدنامی بازار در افکار عمومی شده از یک سو ؛ و حمایت از مطالبات برحق مردم ایران و عصبانیت ایشان از توهین سازمان یافته و تحریف تاریخ کشور و اهانت به ایل بزرگ بختیاری و سرداران فاتح مشروطه از سوی دیگر؛ برای ساعاتی بهمراه دیگر کسبه و پیشه وران پایتخت از حضور در محل کسب و باز نمودن مکانهای تجاری خودداری خواهند نمود
قرار است بازار های اهواز،مسجدسلیمان،دزفول،شهرکرد،اصفهان و همه شهرهای بختیاری نشین کشور در سوم اسفند دست به اعتصاب بزنند

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!zajr

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)