چند سال پیش(۳)

۱۵دی سال۱۳۷۷،اطلاعیه «واجا»:
«برخی از افراد خودسر و کج اندیش وزارت،(!)دست به چنین جنایتی زده اند».
(روزنامه کیهان،۹آذر،سال۱۳۷۷)؛حسین شریعتمداری:
حتی در دورترین نقاط ذهن نیز نمی توان این توهُّم را جای دادکه عاملان قتل فروهر از نیروهای انقلاب بوده اند.واساسامنطقی نیست که نیروهای انقلابی دست به اقدامی علیه انقلاب بزنند!بلکه به وضوح می توان گفت که عامل یا عاملان قتل در یک برنامه حساب شده وبا هدف بدنام کردن نظام ونیروهای انقلابی،برای دست زدن به این اقدام زشت ماموریت داشتند.وحتی با قاطعیت می توان گفت که عاملان قتل، باشخص فروهروهمسرش نیزدشمنی نداشته اندوفقط درپی یک ماموریت علیه نظام و انقلاب وارداین ماجراشده ونقش مامورمعذوررابازی کرده اند.
اکنون سوال این است که چرابرنامه ریزان این قتل،مقطع زمانی حاضررابرای این اقدام زشت انتخاب کردند؟آمریکابعدازناکامی هیات ۱۳نفره وخروش مردم علیه این هیات وبرنامه های پشت پرده آن بایستی به ایجاد یک «حادثه موازی»دست می زدکه از یک سوی افکارعمومی راتحت الشعاع قرارداده وازتوجه به ماجرای مرموزهیات ۱۳نفره آمریکایی منصرف کندوازسوی دیگرنیروهای انقلابی رامورد اتهام قرارداده وخروش آنان علیه حضورهیات ۱۳نفره راخروش افرادی بی منطق،آدم کش وتنگ نظرجلوه دهند.
…بعضی ازافرادوجریان هاازجمله آقای حجتی کرمانی درموردقتل داریوش فروهروقتی سخن می گویندومطلب می نویسندکه گویی قتل این دونفربدست ماموران ایران صورت گرفته است.ودقیقاهمان خطی رادنبال می کنندکه رادیوهای بیگانه ودشمنان انقلاب القامی کنند.(همان.۱۰آذز۱۳۷۷).
هفته نامه آبان(۷آذرسال۱۳۷۷):
گروهی باعنوان فدائیان اسلام ناب محمدی(مصطفی نواب)مسئولیت حمله به ۱۳گردشگر آمریکایی رابرعهده گرفتند.
روزنامه خرداد(۳۰آذرسال۱۳۷۷):
«دراطلاعیه گروه موسوم به فدائیان اسلام آمده است:«دشمن ذبون پس از شکست های خفت باردرهمه عرصه های نظامی،اقتصادی وسیاسی این بارباقلم های فاسد،مشکوک وضددین هجمه شدیدوناجوانمردانه خودرابه اصول حقه انقلاب اسلامی آغازکرده است واکنون شاهدیم که دربیستمین سال استقرارحکومت الله ودربرابرچشمان داغدارخانواده معظم شهدا،سرسپردگان خیانت پیشه داخلی درپوشش قانون وبانقاب قرائت های جدیدازاسلام،تیشه برریشه حکومت الهی می کوبند».
دربخش دیگری ازاین اطلاعیه آمده است:«حالاکه سیاست پیشگان واداده داخلی باتساهل وتسامح وشعارقانونگرایی وتوسعه سیاسی ازافعی های سمی ونقابداربیگانه حمایت می کنندوبرخوردهای قاطعانه حکومت الهی،قوه قضائیه،مطبوعات مسئول ودردکشیدگان دلسوخته انقلاب، انحصارطلبی، افراطی گری،تریوج خشونت وتحدیدآزادی نام می گیرد،فرزندان دلیروغیرتمندملت مسلمان ایران خودآستین های همت وشهادت رابالازده اندوبااعدام انقلابی اولین گروه ازعناصرخودفروخته وکثیفی که خط دهنده تحرکات مذموم ملی گرایانه وهدایت گر جریان های مسموم دانشگاهی هستند دومین گام عملی رادرصیانت ازدستاوردهای عظیم انقلاب برداشتند».
درادامه این اطلاعیه آمده است:«اعدام انقلابی داریوش فروهر،پروانه اسکندری،محمدمختاری ومحمدجعفرپوینده اخطاروانذاری است کوچک به همه قلم بدستان مزدوروحامیان ضدارزش آنهاکه سودای بازگرداندن سلطه اجانب وخیال فاسد گسترش فسق وفجوررادرسرمی پرورانند».
(روزنامه صبح امروز،۳/۱۰/۱۳۷۷)؛رضاامینی(مشاوررئیس قوه قضائیه/ هاشمی شاهرودی):
«ازدیدفنی این قتل هااعمال گروه تروریست فرقان وگروه منصوب به مهدی هاشمی را درادهان تداعی می کند.این قتل ها نمی تواند منشاء ویاحمایت خارجی نداشته باشد.دراین زمینه مسئولان کشورنیزمعتقدندکه این قتل ها،سازماندهی ومحاسبه شده انجام گرفته است.وی تاکید کرد:عکس العمل و حرکت برخی جوامع غربی ومطبوعات خارجی دراین مورد این باوررا تقویت می کندکه این قتل هاازسوی برخی کشورهای غربی وسازمان های خارجی وابسته به آنان انجام شده است».
(۱۶آذر،سال۱۳۷)؛نشریه آوا،ش۸۳:
هفته نامه ارزش درشماره۲۷۲خودباانتشارآخرین اطلاعیه گروه موسوم به فدائیان اسلام ناب محمدی،افشاگری های جدیدیباند سعیدامامی،معاون امنیتی علی فلاحیان راچاپ کرد».
«این اطلاعیه برملاکردن جنایات سعیدامامی وباندوابسته وصهیونیسم اوراکارهواداران آیت الله منتظری می داند.ودستگیری وزندانی کردن قاتلان روشنفکران ونویسندگان را بدلیل دخالت همکاران سعید امامی درپرونده سیدمهدی هاشمی اعلام کرده است».
در قسمی از این اطلاعیه خطاب به رئیس جمهوری آمده است:«بهوش باشیدتمام کسانی که درپرونده باندمهدی هاشمی دخیل بوده انداکنون هریک به نوعی مورد خشم وکینه مدافعان منتظری قرارگرفته اندومابهای سنگینی برای این فریادها واعتراض ها به سنگینی خون دل خوردن ها وتهمت وتحقبروزخم زبان شنیدن ویهودی شدن هاوتوظئه گربودن ها پرداخته ایم…».
(روزنامه فتح،۱۶اردبیهشت،سال۱۳۷۹)؛سعیدحجاریان:
«مابعدازانقلاب چشممان را بازکردیم که ساواک منحل شده و۱۷،۲۸جریان اطلاعاتی در کشوربوجودآمده است.هرکناروگوشه ای یک تشکیلات اطلاعاتی وابسته به این کمیته آن بخش ازسپاه،ستادمبارزه با مواد مخدرآقای خلخالی،نخست ورزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلاتی اطلاعاتی دقیق وجود نداشت.کشورمحل تاخت وتازسرویس های اطلاعات خارجی شده.مااحساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».
(روزنامه کیهان،۲اردیبهشت،سال۱۳۶۸)؛هاشمی رفسنجانی(خطبه نماز جمعه):افشای فعالیت های اطلاعاتی-نظامی بزرکترین شبکه جاسوسی سیادرایران:
«افراداین شبکه اطلاعات مربوط به کشوررادراختیارسیاقرارمی دادند.بزودی جزئیات اعتراف جاسوسان امریکا ازرسانه های گروهی به اطلاع عموم خواهدرسید….آنهایی که مصلحت بدانیم می آوریم ودرتلویزیون وبه شما نشان خواهیم داد…ازطریق این جاسوسان وزارت اطلاعات درسراسردنیا به مراکز مهم سازمان سیادست پیداکرده است…این مراکز بکلی ناامن است.آمزیکایی باهمه احتیاط هایی که می کنندبارهارودست خورده اند.ازداخل زندان واز داخل بازداشتگاه بامرکز سیا صحبت می شود وحرف هایی که ماموران ما می خواهندبه آنجا منتقل می شود…»!
روزنامه کیهان،۶اردبیهشت،سال ۱۳۶۸:
«توسط نخست وزیرووزیراطلاعات،جزئیات تازه ای از عملیات شبکه جاسوسی آمریکا در ایران فاش شد.یکی ازوسایل کارجاسوسان این شبکه دستگاه فلزی کوچکی بوده که پیام های رادیویی را باسرعت زیادضبط وسپس آنرا تبدیل به علائم مخصوی به صورت اعدادبرروی کاغذثبت وسپس کشف می کرده است».
(روزنامه فتح،۱دی سال۱۳۷۸)۱۳۷۸)؛هاشمی رفسنجانی:
«مردم مرامی شناسند.درزمان ریاست جمهوری من،هیچ وقت افرادراپشت سرهم نکشتند. افرادی که درارتباط با قتل های زنجیره ای دستگیرشده اندقبل از دولت من گزینش شده اند».
هاشمی رفسنجانی هم چنین در جلسه پرسش وپاسخ دانشجویان دانشگاه زنجان گفته است:«شک ندارم حادثه ای که برای آقای فروهراتفاق افتاده از سوی گروه فشاری است که وابسته به صیونیستهاهستند».
(روزنامه صبح امروز،۲۶آذر،سال۱۳۷۷)؛محسن رضایی:
«منافقین وصهیونیست هاعده ای را مخفیانه به قتل می رسانندومی گوینددولت این کارراکرده است».
«صهیونیستهایکسری افرادراپیدامی کنندواین هاراکه هیچکاری هم نمی توانندبکنندازبین می برند.برای اینکه درداخل جامعه سیاسی ما مشکلاتی بوجودآورند».
سعیدامامی متولد۱۳۳۶درشیراز،فرزندعلی اکبرامامی،درسال۱۳۵۶پس از اخذ دیپلم ریاضی به جهت تحصیل به آمریکا(واشنگتن)عزیمت می نمایدوتاچندروزبعدازرفراندوم ج.ا.ابه ایران برمی گردد(۱۹فروردین۱۳۵۸).سلطان محمداعتمادوابسته نظامی دولت شاهنشاهی ایران درآمریکاعامل وی برای اخذبورسیه شدن ایشان درآمریکابوده وهمواره ایشان راموردحمایت مادی ومعنوی خویش قرارمی دهد.تاسال ۱۳۶۱ازایشان وسوابقشان اطلاعات چندانی دردست نیست.امابه یکباره درسال۱۳۶۱ایشان سرازواحداطلاعات نخست وزیری یعنی یگانه نهادامنیتی آن زمان ج.ا.ا.درمی آورد.باوزیرشدن ری شهری نامبرده به سمت مدیرکل شرق وغرب معاونت خارجی وزارت اطلاعات می گردد.درزمان فلاحیان به سمت معاونت امنیت یعنی اصلی ترین وکلیدی ترین رکن وزارت برگزیده می شود.
(روزنامه صبح امروز،۲۸فروردینسال۱۳۷۹)سیدعلی خامنه ای،رهبرج.ا.ا:
«خشونت قانونی نه فقط خوب بلکه لازم است.وخشونت غیرقانونی نه تنها بدبلکه جنایتی است که باید باآن مقابله شود».
(روزنامه کیهان،۳۰فروردین سال ۱۳۶۵)؛سیدعلی خامنه ای،رهبرج.ا.ا.:
«آن جوان مظلومی که سوار یک کامیون می شودوخودرافدامی کندبرای اینکه ساختمان نظامی آمریکارادرلبنانازبین ببرد،یک قهرمان است؛اوتروریست نیست».
(روزنامه انتخاب،۳۰مردادسال۱۳۷۸)؛مصباح یزدی:
«من تاکید می منم درمواردی که کارازدست دولت خارج شده واسلام درخطرباشد،دراین شرایط اعمال خشونت واجب است».
(روزنامه اریا،۱۳شهریورسال۱۳۷۸)؛مصباح یزدی:
«اسلام به هرمسلمانی حق داده که وقتی دیدشحصی به مقدسات اسلام توهین می کندخونش رابریزد.این حکم اسلام است.دادگاه هم نمی خواهد.اختلاف وقرائت بردارهم نیست».
(روزنامه جامعه،۱۰اردیبهشت،سال۱۳۷۷)؛رحیم صفوی،فرمانده سپاه:
«این روزها،روزنامه هاونشریاتی چاپ می شودکه امنیت ملی کشوررادرخطرقرارداده اند…مادنبال این هستیم ریشه ضدانقلاب رادرهرکجاکه هستندبزنیم.بعضی هارابایدگردن بزنیم.بعضی هاراربانشان راقطع کنیم.ربان ماشمشیراست».
(روزنامه خرداد،۲۴،سال۱۳۷۷)نوشت:
«الشرق الاوسط چاپ بیروت ولندن دیروز ادعاکرددستگاه شنودی که در خانه داریوش فروهرکارگذاشته شده بود،منجربه کشف شبکه ترورهای اخیر شده است.این روزنامه مدعی شددرگیری کلامی میان دارویش فروهروهمسرش بانیروهایامنیتی که پیش ازقتل این دوروی داددستگاههای استراق سمع یکی از مزاکزاطلاعات نزدیک خانه فروهر ضبطشد.به نوشته الشرق الاویط یکی ازکازکنان این مرکرشگفت زده شده وآنرا به یکی از مسئولان می رساند.این مطلب می افزایددرنوارمزبوریکی ازقاتلان پس ازقتل فروهرتلفنی با…صحبت می کند وخطاب به وی می گوید حاج آقاکارباموفقیت تمام شد.امامامجبورشدیم ازدست زنش راحت شویم».
دی۷۷ سالروز انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات،درپذیرفتن مسئولیت قتل های زنجیره ای است.
پس ازکشف اجسادداریوش فروهروهمسرش درمنزل مسکونی خودونیزیافتن جنازه دوتن از فعالان کانون نویسندگان(مختاری وپوینده)دربیانهای اطراف تهران،سرانجام وزارت اطلاعات ج.ا.ا.دردوره ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی،بایک اقدام بی سابقه،مسئولیت کشتن آنهارابرعهده گرفت واعلام کرد:
«برخی ازافرادخودسروکج اندیش وزارت،(!)دست به چنین جنایتی زده اند».
دربخشی ازاین اطلاعیه آمده اسنت:
«باکمال تاسف معدودی ازهمکاران مسئولیت ناشناس،کج اندیش وخودسراین وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرارگرفته ودرجهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند..»

۱۴دی سال۱۳۹۲
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)