قیمت کار و گوشت برای زندگی(؟)، یکی از بهترین مقایسات حاکمیت توحش تشیع در ایران!

امید دانا: در اروپا درآمد- به یورو- چهار رقمی است و قیمت خرید یک کیلو گوشت تک رقمی است، ولی درآمد – به تومان- در ایران هفت رقمی است، قیمت خرید گوشت شش رقمی است!

اقلیت کوچکی امثال من نوعی و دیگرانی شبیه من نوعی گفتیم- طی هفت سال از شروع تحریم‌های فشار حداکثری که به روش خیلی بدی اجرا شده و به مردم عادی ضربات بعضا غیر قابل جبران زده و موجب فقر شدید و بسیار موارد مرگ آنها شده که اثراتش در کاهش توانمندی مدنی عادی در برابر رژیم ج.ا این را سربسته گفتم- که این فشارها بر مردم عادی فراتر از کارآیی لازم است کسانی (احتمالی) است چه طرف بخشی از پوزیسیون و چه بخشی از اپوزیسیون و مخالفان ج.ا- از ایرانی تا اجنبی- و اینکه این وضعیت توحش است و توحشی که هیچ سود مؤثری ندارد، تعطیلی اینستکس و عدم وجود کانال بشردوستانه (یعنی مبادلۀ بخشی از کالاهای صادرانی مانند نفت و پتروشیمی در برابر غذا و دارو) در حالیکه هنوز جنگ مستقیمی بین ایران و اجنبی نیست، ولی اثرات تحریم فاجعه بارتر از کشورهایی است که درگیر جنگند!، قضیۀ کالاهای بشردوستانه معیار خوبی است گه سره از ناسره تشخیص داد، اینکه بخش عمده ای مدعیان اپوزیسیون این تقاضای کانال بشردوستانه مطرح نکند و رژیم و اجانب تحریمچی نیز کانال بشردوستانه با برجام و غیره پیوند بزنند، نشان می‌دهد کلیت مردم و کشور ایران یکی از تنهاترین در تاریخ هستند!

اینکه دارند تشیع مقصر اصلی معرفی می‌کنند، بخاطر همین است که حکومت و حاکمیت سیاسی در ایران برآمده از قرائتی از تشیع است، کسانی معتقد به مذهب تشیع هستند چه حکومتی‌ها و چه خاج حکومتی‌ها بنظرم مسئول هستند، این حکومت ج.ا ولایت فقیهی و عوالش مدعی مشروعی از تشیع هستند و به نام تشیع دارند کترایی می‌کنند که از دیگران ظلم و نایت و فساد است.

در حالی- که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای لیبرال و سکولاردموکراسی- مجازات اعدام را لغو کرده اند (نظر این است این روند در آینده نزدیک باقی مانده نیز این ممنوعیت اعدام انجام خواهند داد)، حکومت شیعی ج.ا نه تنها مجازات اعدام (قصاص نفس) لغو نکرده و مجازت جایگزین مانند حبس ابد نکرده، انواع جرم انگاری بر اساس شریعت اسلام و تشیع انجام داده و به وخامت مجازات اعدام افزوده است، این ولنگاری در برابر ارزش جان انسان، نشان می‌دهد شریعت اسلام و از جمله سنی و شیعی قابلیت انطباق با تمدن جهانی رایج ندارد و هرچه قدر زمان این حکومت بیشتر شود، میزان خساراتش بر موجودیت مردمان و کشور ایران بیشتر خواهد شد.

اقدامات- سرکوب شدید و قهریت ایدئولوژی حکومت تشیع- موجب شد حتا نیروهای مسلح بعنوان حافظ موجودیت کشور- در موقعیت خاص- نتواند دست به اقدام میهنی (کودتا) بزند و کشور نجات دهد از یک ایدئولوژی ضد بشری!

اکنون وضعیت قهریت دیکتاتوری ج.ا ضد مردم ایران به چنان مراحل توحشی رسیده، بخش بزرگی درصدد اخراج مذهب تشیع از ایارن یعنی ارتداد و رَد عقیده تشیع از سوی اکثریت قاطع مردمان ایران هستند تا مستقیم و غیر مستقیم درخواست کمک از خارجی برای اقدام (این نظر اس که خروج از تشیع و ورد به یکی دیگر مذاهب اسلامی، لزوما ارتداد نیست، ارتداد در حکومت شیعی مجازات اعدام دارد)، چیزی که تحت عنوان زدن سر مار شیعی در ایران است، امیدهایی است که بالاخره ایران به روش بهتر از سرنوشت سرنگونی رژیم‌های صدام تا قذافی، یعنی بدون مصائب نحوۀ سقوط صدام تا قذافی، مرحلۀ عبور از این رژیم فعلی به رژیم سکولاردموکراسی سریعا رخ دهد. برخی امیدوار بودند روشی قهری شبیه اتفاقی که در جنگ جهانی دوم روی داد به رهبری ژنرال دوگل، این روش نیز به دلیل اینکه چنین شخصیتی در خارج ایران دست کم من نشناختم و غربیان نیز کار با اصالتی نکرده اند که چنین شخصیتی بوجود به آید. باز همان طرح زدن سر مار با اصالت‌ترین چیزی است برای عبور از رژیم ج.ا.

در کنار چند مورد گذار از رژیم ج.ا به حکومت سکولاردموکراسی، عده بزرگی نیز انواع روش‌های مسالمت آمیز تا قهری توسط مردم ایران دنبال می‌کنند و هر چند به دلیل سرکوب شدید و مسدودیت احتمالش بسیار دشوار است و اما این دو گروه آخری نیز همچنان ادامه داده و امیدوارند.

اگر شیعیان معتقدند توحش نیست در تشیع، باید به صورت عملی این را نشان دهند و کسانی ماند حکومت شیعی ج.ا را سرنگون و یک جایگزین معقول مانند سکولاردموکراسی جایگزینش کنند که لااقل حکم اعدام و ترور و انوع قتل عمد حکومتی و دیگران ممنوع و محکوم و جلوگیری شود.

 

پ.ن:

کانال بشردوستانه، هم بایدی حقوق بشری و هم کنارش راهکاری برای پیروزی سریع در جنگ علیه محور تروریسم ج.ا و شرکایش.

امثال من نوعی (امثالهم) در همان هفته نخست اتفاق تراژیک تروریستی هفتم اکتبر، علاوه گفتیم کار گروهک تروریستی حما*س تمام است و این گروهک و کل محور حامی و حامیان به ظاهر شبه مخفی اجنبی تمام است، خواهد کرد آنچه باید دست عدالت دفاع مشروعی دار مکافاتی طبیعت جهانی خداگونگی یهودیان و غیر یهودیان مظلومی که توسط محور تروریستی ج.ا و شرکای عربی و غیر عربی اش به قتل و یک شبه نسل‌کُشی شده اند. و از همان هفته نخست گفتیم، اسرائیلیان بعنوان جلودار این دست عدالت دفاع مشروعی، باید موارد حقوق بشری را به خوبی رعای کند، و البته اسرائیلیان علی رغم غم و ناراحتی عظیمی مردم اسرائیل و سایر مردمان آزاده جهان از این واقعۀ تلخ تررویستی داشتند وبعضا خواهان اقدامات انتقمی و عدالتی شدید بودند، تاکید کردیم توجه کنند به موازین حقوق بشری تا وحوش تررویست محور ج.ا و شرکایش و سایرین سوءاستافده نکنند از مسائل احتمای حقوق بشری پیش آمده، این حقیقتی بود به توجه دشمنی چند ده ساله پس از تأسیس دولت اسرائیل بوده و نفرت‌سازی دینی و مذهبی اسلام‌گرایان و یهودستیزان.

هر چند اسرائیلیان تلاش کردند پس از آغاز حملات دفاع مشورعی شان در غزه و سایر محور ج.ا و شرکایش، موازین حقوق بشری را رعایت کنند، اما چون به مقدار لازم پیش از آغاز عملیات دفاع مشروعی، این موارد حقو بشری را توجه نکردند- ناخواسته و نداسته- موجب افزایش تلفات ناخواسته و وقایع ناگوار و تلخی شد، با تاکید بر اینکه همگان می‌دانستند وحوش تروریست اسلام‌گرا- از مردم عادی و زن و بچه و پیر و ناتوان و غیر نظامی- بعنوان سپر انسانی سوءاستفاده می‌کننند و شواهد بسیاری ارائه شد که بز هم این جنایت عیله بشریت و بدییات حقوق بشری را وحوش تروریست اسلام‌گرا انجام دادند و می‌دهند!

حال که ارادۀ دفاع مشروعی اسرائیلیان بر این است زدن بازوان اختاپوسی محور تررویستی ج.ا و شرکایش و همزمان سر این اختاپوس ادامه دهند، همان پیشنهاد بشردوستانه فته اول پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را تکرار می‌کنیم، کانال بشردوستانه در مورد کشورهای تحت اشغال محور تروریستی ج.ا و شرکایش از جمله لبنان و ایران برقرار کند. اینکار موجب خواهد شد به شکل شبه معجزه ای مردمان فرودست و تحت ستم این محور ج.ا و شرکایش، بیش از پیش تلی پاتی مهربانی و انسان دوستی یهودیان و سایر آزادگان دارای قدرت و ثروت درک کنند برای عملیات دفاع مشورعی و آزادی‌بخشی، و به نوعی سعی کنند خود از چنگ گوگانگیران محور تروریستی ج.ا و شرکایش برهانند و تا حد امکان اجازه ندهند مورد سپر قرارگیرند. قطعا عقلانیت در طرف اسرائیلی و غرب و آزادگان جهان خواهد بود، در نتیجه انتظار می‌رفت قضیۀ برانداختن حکومت تروریستی حما*س در غزه کمتر از یک ماه تمام شود، همان طور منابع مختلف گفتند: که مسائل حقوق بشری و رعایت حال مردم عادی غزه دست و پای ارتش دفاعی اسرئیل را محدود کرده بود (و متاسفانه موجب تشدید مسائل محنت مردم عادی شد چرا که به مثابه گروگان و سپر انسانی از سوی تروریسم اسلامگرایان مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، تروریست‌های حاضر نشدند جوانمردانه و علنی و رودررو با اترش اسرائیل بجنگند)، این بار قضیه در لبنان و ایران زودتر از پیش‌بینی تمام شود، و هر چند اسرائیلیان هیچگاه زمان دقیقی ندادند برای عملیات دفاع مشروعی شان. در مرود ایران، بخش بزرگی زا تحلیل‌گران بر این اعتقادند که به محض اولین ضربات، شیرازۀ رزیم ج.ا در داخل ایران برهم خواهد خورد و مردم عادی قیام کرده و به عمر ننگین ج.ا پایان خواهند داد. چه بسا اعلام رسمی و عملی این کانال بشردوستانه، سیگنال قوی انگیزشی و برانگیختگی به مردمان عادی لبنان و ایران و سایر کشورهای تحت اشغال محور تروریستی .ا و شرکایش خواهد بود برای قیام.

 

بعنوان یک جمهوریخواه میانه رو طلب، می‌گویم رضاشاه روحت شاد، درود بر شرفت رضاشاه، اگر تو نبودی، امروز یک مشت ابله چپگرا(و نه همه چپگراها و آنهایی به غلط خودشان چپ میدانند) تسط وحوش اسلامگرا کشتار شده بودند و این بی شرفها نمک نشناس، قدر همان اندک شبه سکولاری را رضاشاه و پسرش نمیدانند. حرام لقمگی همین است. دیکتاتوری و کراهی اشتابه وبلکه جنایاتی در زمان حکومت این شاه استثنائی تاریخ ایران در جای خودش قابل انتقاد است، اما بی انصافی بسیاری چپ و مصدقی و ۵۷ ها میکنند نشانی از شرافت و انصاف نیست. شعار رشاشاه روحت شاد از وسی فقط سلطنت طلب نبد، این شعارها همان شعار زن، زندگی، آزادی و غیه، نوعی نماد در برابر توش رژیم تروریستی و التقاطی اسلامگرا و شیعه گرا ج.ا است، اگر عده ای خودشان به نادانی میزنند و در اوج جنبش ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی، پرچم جدایی طلبی بلند کردند (بجای اینکه حول پرچم شیر و خورشید نشان میهنی ایران متحد شوند برای پایان دادن به هیولای ج.ا) و استرس بر شهرهای فارسی زبان وارد کردند و بسیاری سست کردند در ادامه تظاهرات! (واقعا چه کسانی عمرددهی میکنند به رژیم؟!)، در اوج تحرم انتخابات‌های نمایشی رژیم ج.ا ادام به همراهی با شوآف رژیم ج.ا کدند و تحریم شکنی کردند!، می‌دانیم بر گوش این متجاهلان، دیگر منطق نرود. اینها کارشان خواهند کرد. مردمان داخل ایارن باید کرا ردست انجام دهند و اعتنایی به ین اختلاف افکنان نکنند آگاهانه و مزدورانه یا ابلهانه و جاهلانه در راستای منافع وحوش ج.ا اقدام میکنند.

چقدر گفتیم و گفتند، پرچ سه رنگ با شنان شیر و ورشید، پرچم میهنی ایران است و نه پرچم سلطنت طلبی. وضعیتایان  شبیه فرانسه تحت اشغال نازیسم است، ای مقومت به رهبری ژنرال دوگل، پرچم جدایی طلبان بلند کرد و یا پرچم فرانسه؟

تا به کی سانسور و حذف؟ تا به کی لجاجت؟

 

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/antijahl

بررسی تحلیلی خیانت‌های حاکمیت توحش تشیع در زمینه‌های علمی و صنعتی و میلیتاریستی و از جمله صنایع نظامی و هسته ای.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)