فهرست مقالات …
سرتال ……
داکم !خاکم !……………………………………………………….٨
بختیاری کیست و چیست ؟…………………………………….١٣
نام نامه بختیاری ………………………………………………٧٠
نام جاها …………………………………………………..١٠۶
چند باور قومی تاریخی بختیاری ………………………….١٢٨
نخست بر که لب به زبان مادری گشودم و سپس نوشتم …١۴٢
آ قیطاس ……………………………………………………..١۴۴
نقد در فرهنگ قومی ما جایی ندارد ………………………١۴٨
یک اثر آبرومند ……………………………………………١٨٠
شتابزده اما قبل تامل ………………………………………١۵۶
دیوان به دست دیوان ……………………………………….١۶٠
لغزش ذهن در جاده داوری ………………………………..١٧۶
چه کهنه می گفت دالو !……………………………………..١٨١
سنگین از نگفتنم …………………………………………….١٨۵
آخ بختیاری داغم ست !………………………………………١٨٨
سورگل (شعر )………………………………………………١٩۴
خو دیمه دا (شعر )……………………………………………١٩٩

 

 منبع : فیسبوک ,صفحه شخصی نورعلی مرادی بئوار الیما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)