فهرست مقالات …
سرتال ……
داکم !خاکم !……………………………………………………….٨
بختیاری کیست و چیست ؟…………………………………….١٣
نام نامه بختیاری ………………………………………………٧٠
نام جاها …………………………………………………..١٠٦
چند باور قومی تاریخی بختیاری ………………………….١٢٨
نخست بر که لب به زبان مادری گشودم و سپس نوشتم …١٤٢
آ قیطاس ……………………………………………………..١٤٤
نقد در فرهنگ قومی ما جایی ندارد ………………………١٤٨
یک اثر آبرومند ……………………………………………١٨٠
شتابزده اما قبل تامل ………………………………………١٥٦
دیوان به دست دیوان ……………………………………….١٦٠
لغزش ذهن در جاده داوری ………………………………..١٧٦
چه کهنه می گفت دالو !……………………………………..١٨١
سنگین از نگفتنم …………………………………………….١٨٥
آخ بختیاری داغم ست !………………………………………١٨٨
سورگل (شعر )………………………………………………١٩٤
خو دیمه دا (شعر )……………………………………………١٩٩

 

 منبع : فیسبوک ,صفحه شخصی نورعلی مرادی بئوار الیما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)