برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

مقدمه:
نوشته حاضر اساساً حول محور اصلی آلترناتیو سازی های نظام سرمایه داری-امپریالیستی جهانی در ارتباط با پدیده ی زندانیان سیاسی دهه ی شصت در اوضاع کنونی است. اما برای درک عمیق این مبحث لازم دیده شد که ابتدا به مرزبندی اصولی کمونیسم انقلابی با پدیده رویزیونیسم و نقش آن در به بیراهه کشاندن جنبش کمونیستی اشاره مشخصی شود. در ادامه به مبحث استراتژی “نظم نوین جهانی” امپریالیسم آمریکا در شرایط اوضاع کنونی و ارتباط آن با آلترناتیو سازی هایش اشاره گردیده است. و به الزامات و محدودیت های برقراری نظم نوین و جاسوسی عظیم از همه به تفصیل اشاره گردیده است. نگارنده به نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و نظم نوین جهانی آمریکا از منظر منافع استراتژیک دولت آمریکا پرداخته، به مسئله اثرات کشنده تحریم های اقتصادی جهان امپریالیستی و ارتباط آن با سیر وقایع انتخابات جمهوری اسلامی که عملاً آغاز نوشیدن جام زهر و تسلیم علنی در مقابل نظم نوین دولت آمریکا بود، تحت عنوان چه اتفاقی دارد می افتد و کسب مشروعیت در نظام جهانی سرمایه داری از سوی جمهوری اسلامی را مورد تحلیل قرار داده است.
با چنان توضیحاتی به چندین کنفرانس “آلترناتیو سازی” امپریالیسم جهانی با شرکت گروه های ایرانی که از سال ۲۰۱۰ و تاکنون برگزار شده است پرداخته، به نقش اساسی نهاد امپریالیستی لگاتوم اشاره می شود و  به چند سوال کلیدی پاسخ داده می شود. از جمله اینکه سوال اساسی ای که باید در نظر گرفته شود این است که ارتباط دکترین “نظم نوین جهانی” در برقراری امپراطوری بی چون و چرای امپریالیسم آمریکا و آلترناتیو سازیهایش با اتکا به بخشی از گروه های سیاسی ایرانی چیست؟ آلترناتیوسازی های نظام سرمایه داری-امپریالیستی جهانی در ارتباط با پدیده ی زندانیان سیاسی دهه ی شصت چگونه به پیش برده شده و می شود؟

 

و در ادامه به نقش کارزار ایران تریبونال که در یک پروسه، به عنوان کاتالیزوری برای بی ثمر و اخته کردن بخشی از جنبش چپ رادیکال و کمونیستی ایران با نفوذ وکلاء طرفدار نظم نوین تبدیل گشت، به نظرات ناصحیح حول جنبش دادخواهی در ارتباط با زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و کشتار سال ۶۷ پرداخته می شود و با نتیجه گیری این مبحث به پایان می رسد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)