کتابچەی زیلان مانیفست آزادی

زیلان یک پیام است برای آنان کە خواهان آزادی هستند و کسانی کە آزادی را از آب و هوا و نان برای خود ضروری‌تر می‌دانند، درک می‌کنند کە زیلان امید انسانیت در جهان سردشدە و تهی از معنا شدەی عصر ماست. زیلان همەی آن ارزش‌های والای انسانیت برای برپایی یک زندگی آزاد است کە هیچ سازشی با بردگی، مردسالاری و اقتدار ندارد. زیلان مبارزەای بی‌امان با همەی دیکتاتورها، جلادان و فاشیست‌های روی زمین است، و در این مبارزە تنها زیلان است کە پیروز میدان می‌باشد و دشمنان آزادی، مدام شکست می‌خورند.

در این کتابچە برای اولین بار نامەهای شهید زیلان (زینب کناجی) بە فارسی ترجمه شدە است. بە همراه نامەها، تحلیل رهبر آپو در مورد شهید زیلان و بیانیە پاژک (حزب آزادی زنان کوردستان) در سالروز شهادت شهید زیلان در این کتابچە گنجاندە شدە است

جهت دانلود کتابچه ی زیلان، مانیفست آزادی بر روی PDF  کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)