ارغوان در آخرین نوشته اش از تبعیض و دیدگاه متفاوت دیگرگونه اش نوشته است ، و با نیم نگاهی به نوشته ی نادر فتوره‌چی در باب داستان « فاحشگانی که با من نخوابیده اند »  به نقد سیاست های جنسی و زن ستیزانه ی ما در تاریخ دولت ها و هنر می پردازد و به دنبال تعریفی برای مفهوم سوژه ای مانند تبعیض زنانگی در جامعه میگردد . تبعیض در دید جامعه از جایی که به صورت آگاه در آید به وضوح ملموس تر خواهد بود ولی گستره ای که ما در آن زندگی میکنیم تبعیض جنسیتی در ناخودآگاه ما رخنه کرده است و ما در قفس ادبیات ، مذهب، هنر، سینماو سیاست و …  به مانند همدستان خوش چهره  زندانی هستیم . و تا زمانی که نسبت به همه ی ابعاد تبعیض حساس نباشیم آزادی بسیار دوردست به نظر میرسد. 

 

عبور از مرزهای ِ محال یا تکرار ِ ارتجاعی کلیشه‌ها؟

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)