پایان توهمات میان ایران و امریکا و بقیه؟!، دوستان واقعی، هیچ دوست استراتژیک کشورملت های تنهایی مانند ایران و چین و ویتنام و هند و… نخواهند داشت، صلح واقعی با طرف های با نیت واقعی/ امثالهم در تمام مطالب منتشر کرده تا اکنون چه با لحن آرام و چه تند، هیچ گاه منکر حق مطلق بودن طرفین نبوده و هرگز مخالف ایجاد صلح نبوده و بلکه دائما خواهان صلح و مصالحه بین کشورها منطقه و جهان بوده.

اما حقایقی به گمان دریافته و منتشر کرده، اینکه بازی های پلشت اعضای بازیگرنمایی شرکت سهامی مافیای داخلی ایران وشرکای خارجی نحریم چی به معمای عجیب همکاری صهوینستی و سوپرصهیونیسی می مانند و به یک کمدی تراژدی برای اکثریت مردم رنج کشیده و عمدتا کارگر و زحمت کش مزدبگیر بخش های خصوصی در حد بردگی درحال روزمرگی هستند.

شرکت سهامی مافیایی داخلی ایران وحشیانه ترین خودتحریمی داخلی در طول دور جدید تحریم های وحشیانه امپرالیستی امریکا و متفقین حرامی کرده اند، توحش مافیای ها تا خورده کاسب های حرام لقمه دست کمی حرامی اجنبی یانکی و اروپایی و غیره نداشته است!

یکی از تلخ ترین صحنه های وحشیانه تحریم خارجی و خودتحریمی داخلی (کمبود مصنوعی و گرانی و احتکار و کم فروشی و قاچاق و حتی صادرات کاهای تولید داخل با وجود نیاز داخلی تا گران فروشی عمدی نظام و حکومت و ممنوعیت های انحصارگراییو رانتی و..)، حمایت اقلیتی از اپوزیسیون است! تصور نادرست بخشی اپوزیسیون این است که تحریم وجب تشدید نارضایتی و در نتیجه وقع انقلاب براندازی خواهانه خواهد شد، اما برخلاف تصور آنها:

۱- نخست اینکه براندازی بر اثر خروش های هیجانی ناشی فقر چندان پایدار و اصیل نیست، انقلابات فقرا عاقبت خوشی برای ملت ها نداشته، هر چند فرصتی بوده در طول تاریخ فقرا انتقام سخت حاکمان و مافیا بگیرند، درختان اویزگاه دژخیمان مستکبران مافیایی و حاکمان استبدای بوده اند، هر چند امثالهم بارها بر گذار غیر خشونت امیز تاکیید و بر عدم قتل عمد (از اعدام تا ترور) تاکیید داشتیم، اما قطعا بخش بزرگی از انقلابیان براندزی ج.ا فرصت انتقام ظالمان و جنایتکارن در ج.ا از دست نخواهند داد! تلاش برای کاهش خشونت و گذار سریع و مسالمت امیز همچنان باید ادامه یابد

۲- هر چه به زمان فروپاشی سیاسی این دزدخانه نظام ج.ا نزدیک تر شود شانس گریز از انتقام و یا محاکمه در دادگاه مردمی کمتر می شود، گرویدن سریع اکثریت نیروهای مسلح به مردم و تسلیم حاکمان، میزان خسارت مادی و غیر مادی کمتر خواهد کرد

۳- به هر روی برخلاف برخی اپوزیسیون حتی احیای برجام کمک چندانی به بقای حاکمیت ظلم و جنایت و فساد نخواهد کرد، غارت اموال ایران بلاخره تمتام خواهد شد و دزدان بیت المال توسط حاکمی مردمی آینده در هر جای جهان باشد بازپس گرفته خواهد شد.

اما احیای برجام یا حتی توافق موقت یکی و دو ساله و بیشتر برای کاهش درد و رنج مردم عادی مفید است و از طرفی هیچ تضادی در راه جنبش آزادی خواهانه و ملی برای استقرار حاکمیت سکولار دموکراسی نخواهد بود سکولار ذمکرسی از راه انقلاب فکرها خواهد و نه انقلاب گرسنگی، گرسنگان کمک کنند تا شاید موجب فروپاشی سریع تر نظام ظلم جنایت و فساد شوند، اما مغزها نبایست وابسته شکم باشند، مغزی از روی گرسنگی کار کند از آن آزادی خواهی تراوش نکند. گرسنگی تحریک انتقام و خشم و قیام کمی خواهد بود، انقلاب واقعی نیاز نه به تشدید فقر دارد و نه ایران نیاز به تشدید فقر، آن قدر جنایات و مظالم و مفاسد در نظام ج. فراوان است تا نسل ها انگیزه براندزی فراهم است. نیاز به تشدید تحریم گسترش فقر و این کارهای سادوماروخیستی وضد بشری نیست و آزادی خواهان دنبال این روش ها نیستند.

داستان بازی عوام فریبی اصول گرا و اصلاح طلب دیگر تمام شده است. دیگر این بازی تقلید مفتضحانه دمکراسی و دروغ مردم سالار دینی خریدرای میان آحاد ملت ایران ندارد. تنها راه گذار از این نظام به حاکمیت سکولار دمکراسیو حکمرانی مردی است. چه بهتر بدنه اصلی نظام از خود این مردم هستند با مردم همراهی کنند. حتی با شبه کودتا تا قیام. این نظام هر روز ماندش خسارات جبران ناپدیرتری به ملت ایران می زند.

از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برهوت فقدان حکومت مردمی (ملی) ایرانی، بایدهایی که نیست، از بی طرفی فعال و روابط دوستانه و اقتصادی با همسایگان و کشورهای جهان تا رعایت حقوق بشر و عدالت در ایران

جنگ و صلح میان اباطیلی ها (صهیونیستی ها از اسرائیلی تا امریکا و اروپایی …و سوپر صهیونیستی ها امثا …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)