از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برهوت فقدان حکومت مردمی (ملی) ایرانی، بایدهایی که نیست، از بی طرفی فعال و روابط دوستانه و اقتصادی با همسایگان و کشورهای جهان تا رعایت حقوق بشر و عدالت در ایران

ده ها سال است باقی مانده ایران زمین (ایرانشهر) به نام جمهوری اسلامی در ایران در گروگان فرزندانی از ایران و اما خودباختگان ایدئولوژی سوپر صهیونیستی (پان اسلامی و پان عربی بعلاوه آلوده به انواع … ادامه خواندن از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برهوت فقدان حکومت مردمی (ملی) ایرانی، بایدهایی که نیست، از بی طرفی فعال و روابط دوستانه و اقتصادی با همسایگان و کشورهای جهان تا رعایت حقوق بشر و عدالت در ایران