جنگ و صلح میان اباطیلی ها (صهیونیستی ها از اسرائیلی تا امریکا و اروپایی …و سوپر صهیونیستی ها امثال پان اسلامی ها عربی های ج.ا…)

بهانه تراشی و رذالت و حرامی بودن… مختصر ترین چیزی است درباره صهوینستی ها و سوپر صهیونیستی ها می توان گفت. حرامیان از ج.ا تا امریکا تنها چیزی انگاری اهمیت ندارد و جان و مال … ادامه خواندن جنگ و صلح میان اباطیلی ها (صهیونیستی ها از اسرائیلی تا امریکا و اروپایی …و سوپر صهیونیستی ها امثال پان اسلامی ها عربی های ج.ا…)