همان طور گفتم جواب تیتر به بعدا موکول کردم تا مدتی افکار نخبگان و عموم به تحریک در آیند، حتی آخوندیست ها(؟!)، اما در این مطلب به مطالب اکانت های همسوی امثالهم اشاره کنم درباره پیشی بینی کدریم، که که این دنیا دار مکافات است و عذاب از جایی فکرش نمی کنند به آنچه چیز امثالهم خدای طبیعت می دانیم مجازاتشان خواهد کرد، امثالهم هیچ قصد اولیه و حتی غرض بدخواهانه نسبت به عرب زبان های محدوده بین البحار غرب اسیا نداشتیم که اندکی دانسته های منتشر از درباره تاریخچه پدیداری نام فلسطین و این شواهد تاریخی این ناحیه باریکه ای بوده در حدود غزه تا عسقلان، قومی دریا نورد احتملا از هندوایرانی (آریایی باستان) از سواحل جنوب فلات آناتولی بدان جا کوچیده و لکونی های تشکیل دادند در حالی در میانه منطقه بین ابحار (دریای مدیترانه و بحر میت امروز که احتمالا آن زمان ۵ هزار سال پیش دریای بزرگ بود که رود اردن یا جردن که اردن امروز از ناحیه امروزه پان سالمیست ها فلسطین و صهیونست های افراطی تماما اسرائیل می نامند جدا می کرد، هدف بیان این احتملا حقیقت تاریخی و باستان شناسی، برا اصطلاح بالانس کردن و تنظیم باد کرد جریان پان عربیسم بود، منابع مطالعه اینجانب به ده ها سال برمیگردد، با دانستن اینکه تاریخ مملو دروغ و راستی است بایست خجم عظیمی از اطلاعات تحلیل کنی و سال ها طول می کشد، اما غرض نه انکار ظلمی است به مردم رعب زبان این منطقه از سوی افراطیون ایدئولوژی صهیوینست و مهاجران یهودی بوده و نه اینکه موافقت با ادامه قانون شکنی و ظلم و جنایت صهیوینست های افراطی، غرض تلنگر به پان اسلامیست های دو آتشه که مغزشان توسط پان عربیست هیا شاخه شمالی در بسیاری حامان و عاملان ج/ا در ایران است که کاسه داغ از آش شده و بازیچه و وسیله همچون نوکر نیابتی و پروکسی پان عرب ها شده اند برای وظیفه و ماموریت خودشان دانسته اند، در حالی دولت های پان عربیست با تشکیل بزرگترین و واضح ترین اتحادیه نژادپرستانه جهان مذورانهو ریاکارنه ژست حمایت از مردم  عرب فلسطینی نام می یگرند و اما ظاهر سیاست رسمی خارجی شان صلح اعراب و اسرائیل و قطع نامه های سازمان ملل و بازگشت به راضی ۱۹۶۷ اعلام می کنند و مشخصا از پدرخوالنده ۱۵۰۰ ساله پان عربیست ها یعنی عربستان سعودی، به طرز عجیبی حکومت ج/ا در ایران، همچون یک مزدور نیابتی و پروکسی با پول و جان و عمر و هستی مادی و معنوی مردم ایران اهداف پان عربیست ها اجرا می کند، این همه بلاهت و حمقات و خیانت (شاید ندانسته) از سوی ایرانی زادگان مغزشویی شده توان پان عربیسم پنهان (پان اسلامیسم، تعجب آور است، همچنان ایران توسط پان عربیسم ۱۵۰۰ ساله استثمار می شود و از جان و مال و حتی نوامیس مردم ایران در جهت اغراض امپرالیستی و نژادپرستانه سوءاستفاده می کند!

خلاصه اینکه، همان طور پیش بیین کردم، خدای طبیعت سیستم طبیعی دار مکافاتی اش خوب کار می کند، این قضیه فرضیه نام فلسطین گفتیم، افراطیون صهیوینسم ظاهرا سوژه خوبی گرفتند تا بیشتر ناقب چهره نژادرپستانه و آپارتایدی شان بردارند و یکهوی زدند زیر کل موجودیت چیزی به نام فلسطین!، داستان دعوای داخلی فوق افراطیون و افراطیون صهیونیستی بالا گرفت و دولت فوق نژادپرست بر سر کرا آمد!، منظو ما تنظیم بادو بلانس کردن روابط بین نژادپرستان پان عربی و افراطیون صهوینستی بود و اینکه تلنگری باشد شاید بدنه اصلی ایرانی زاده نهادهای حکومتی از کشور و لشکری ایارن از خواب غفلت بیدار شوند، خدا یک جور دیگر مجازت کرد ظالمان به مردم ایران را! آنهایی فکر می کردند مردم مظلوم و اکثرا فقیر و تحت بردگی اجباری خاکمیت مزدور پان سالامی پان عربی حاکم در آچمزند، دیدند دشمنان مردم ایارن چگونه با وارون کُنشی و برعکس کار کردن با پیشنهادها و راحل های مصالحه جویانه و صلح طلبانه امثالهم، در دام مجازت خدایی بدکاری شان گرفتار شدن. می دانستم حقیقت گویی و و به راستی رفتن و دیگران دعوت کردن دو رو دارد، اگر طرف دعوت اجابت کند نجات می یابد و اگر برعکس و لجوجانه راه اهریمنی و شیطانی بورد تاوان ضد حق بودن خواهد داد و حالا نژادپرست های غربی و صهوینی و پان عربی و پان تِرکی و پان کُردی و… دارند تاوان کرداهای ضد انسانی شان می دهند و هر اصرار و لجاجت کنند در برابر حق و پیروی کنند القائات اهریمنی بیشتر مجازت خواهند شد!

قسمت تراژیک تر قضیه اینجا است، دولت و کشورهای ثروتمند عربی جنوب خلیج فارس و عراق، نه تنها حداقل کمک و تسهیلات لازم برای خنثی سازی تحریم های ظالمانه وحوش دولت های غرب و امریکا و همدستاننش انجام نداده، بلکه همراهی زیادی با تحریم ها کرده اند، در حالی بیش ۴۰ سال است ایران را از طریق هک فکری ایدئولوژیک حاکمان ایران و نفوذ در نهادها ج/ا ایران، به پان عربیست های فلسطینی با پول ایران، فسلطینی ها مسلح و علیه اسرائیل تجهیز کردند!، این معادله ناعدالانه ای پان عربیست ها با ایارن کرده اند، موجب نابودی سه الی چهار نسل زندگی مردم ایرانی شده است، برآوردها متفاوت است، یک براورد خسارت سیاست خارجی اشتباه و ضد منافع ملی حکومت ج/ا در ایران، شش هزار میلیارد یورو است، یعنی به ازای هر یک میلیون یورو که حکومت آخوندیستی نوکر عربیسم به معارضان فلسطینی می کند چندین ملیارد یورو هزینه و خسارت و بدبختی مادی و فقر و عدم توسعه و عقب ماندگی برای عموم مردم ایارن به همراه داشته است، با وجودی همیشه در راستای هدف صلح خواهانه و مصالحه گری امثالهم از ایجاد و برقررای روابط حُن همجواری ایارن با همسایگان حمایت کرده ایم، اما مشاهده می کینم پان عربیست ها و از جمله کشوره ودولت های ثورتمند عربی حتی حاضر نشدند بخش کوچکی از این همه خسارتی که کشو رو مردم ایارن متحمل شده برای هدف نابودی اسرائیل (آرزو و نیت دیرینه دولت های عربی)، حتی تسهلات بانکی و تبادلاتی خنثی سازی تحریم های ظالمانه غرب و امرکیا تقبل کند! تازه باز هم حکومت مزدور پروکسی در تهران خوش خدمتی به حد اعلا رسانده با جان و مال و عمر و زندگی ایرانیان کشورهای عراق و سوریه کمک کرد از بحران تجزیه کامل و نابودی رهایی یابند، از بس نوکرصفت خستند این حاکمان ج.ا در ایران  که یک تکه کاغذ تعهدنامه از عراقیان وسوری ها پان عرب نگرفتند که ای بی انصاف بعد از رهای فتنه داعش و غیره، لااقل این هزنیه ها برگردانند، در کمال تعجب مشاهده می شود باز خوی ضد ایرانی پان عربیست این نژادپرستان دولت ها و گروه های قوم گرای داخلی شان ماهیت ضد ایرانی شان نشان دادند و در اولین فرصت با دشمنان خود (حامیان داعش و تجزیه طلبان) قررادادهای اقتصادی بستند و بازارهایشان در اختیاز انان قرا دادند و پشت کردند به ایران!، باز در کمال وقاحت اصطلاح مجعول برای خلیج فارس بکرا بردند و تمامیت راضی و از جمله جزایر سه گانه مطرح کردند. در حالی دیگر اسناد بسیار لو داده شده و منتشر شده که اصل این فتنه و توطئه اختلاف افکنه از امپرالیسم انگلیس خبیث بوده است. اما خوی نژادپرستی پان عربیسم تمامی ندارد، اینکه دولت های اتحادیه عرب، در همه چیزها با هم اختلاف دارند و حتی درباره رابطه با اسرائیل و اما در مورد ضدیت با ایران تقریبا هیچ اختلاف استراتژیکی ندارند و حتی خود همین دولت اسد سوریه همچان با نام نژادپرستانه جمهوری عربی سوریه (قید نژادپرستانه عربی بسیاری همین دولت های عربی دارند و بعد پلشت ها به ایرانیان صفت نژادپرستانه می گیوند، حرامی های پلشت…)، آشکارا خیلج فارس با نام جعلی انگلی ساز می گیود و از ادعای کذایی امارات حمایت می کند! و همچین دولت عراق با اکثریت شیعه که به دروغ می گیوند طرفدران ج.ا در ایران هستند و اما در قضیه بازی های کشورهای عربی، برخی سران حشدالشعبی و نخست وزیر عراق وقیحانه و لجوجانه بر بی احترامی به نام خلیج فارس و تهدید تمامیت راضی ایران تاکید کردند، فقط یک مزدور و مغزشویی ایرانی زاده پان اسلامی و پان عربی بی غیرت است که این همه خیانت دولت های پان عرب بهب یند و باز هم به دنبال نوکری ایرن پان عرب ها برود و احمقانه موازنه سیاست خارجی کشور چنان یک طرفه به سمت شرق گرایی احمقانه کند که امروزه چین و عربستان آنها آچمز کنند! از بس احمق و ابله و مزدور غیر ایرانیان شده اند، چون در مغز پوکشان یک ایدئولوژی پان اسلامی جای داده اند که به هر قمیت و با احمقانه ترین کارهای ضد منافع ملی با غرب دشمنی کنند، در حالی بایست با موازنه بین رابطه با غرب و شرق جهان، از فرصت هیا کمیاب اقتصادی استفاده کرده و به وضعیت اقتصادی داخلی که به شدت آلوده مافیای و فساد گشته و در بدرتین سیستم حکمرنانی جهانی به باتلاق تورم خورای و بی ارزش کردن پول ملی و دزدین از دارایی و مزد فقرا  کارگر و بیکار روی آورده است تا بودجه لازم برای ماموریت پان عربیست ها علیه اسرائیل ادامه دهد! اینگونه است که نزد اکثریت قاطع مردم ایران، حکومت آنها همچون انگل و اشغالگر است، امروزه مردم ایران از ایدئولوژی و حتی دین اسلام روی گردان شده اند و متاسفانه در میان اخلاقیات و همزیستی اجتماعی ملی و همگرایی ملی ایرانی دچار آسیب شده است و ایران در مقابل جریان های ضد ایرانی پان قومی تجزیه طلب تضعیف کرده است!

نظام و حکومت ابلهان ج.ا. در ایران، تازه می خواهند میلیون ها زوار به عتبات و حج بفرستند و میلیاردهای دلار و یورو به جیب دولت های ضد ایرانی پان عربی بریزند که حتی تمامیت ارضی ایران و نام خلیج فارس قبول ندارند و هنوز نقش موثری خنثی سازی تحریم هیا ظالمانه و جنایتکارنه وحوش دولت های غربی نکردند در حالی در عمل ایران تاوان حمایت عرب هیا فلسطی می دهد و بقیه داستان ها فرعی است از داستان هسته و حقوق بشر و غیره. اگر چیزهایی در محافل و گفتگوهای نژادپرستانه پان عربیست ها و نسبت های زشتی می دهند بگویند هر انسان آزاده ای تعجب می کند از همه شدت تنفر و نژادپرستی اینها به به غیر عرب ها!، بر خلاف تصور بسیاری مردم ایران، پان عرب ها متاسافنهبخاطر انحطا نژادپرستی و القائات امپرالیستهای خبیثی همچون انگلیسی ها، افکار اهریمنی نژادپرستان پلیدی نسبت به ایرانیان دارند، چنان پلید از اگفتش انسان شرم دارد، اینکه با وقاحت مقام پیامبر اسلام و حتی دین اسلام به حد یک دین نژادپرستانه پان عربی نزول داده اند و در گفتگو پرخاش و فحاشی ها نسبت به ایرانیان با لقب نامیدن عجم (گنگ زبان) انها حرام زادگانی می دانند که توسط اسلام ازدواج هایشان حلال شده و از حرام زادگی اسلام عربی شان ایرانیان نجات داده از توحش و بی فرهنگی زنازادگی! این ها بخش کوچکی از افکار و سخاتن پلید محفلی آنها است و البته هیچگاه در رسانه هایشان و علنی نمی گیوند، این سخنان در محاورات شفاهی و مکحفبی و درگیری های لفظی با ایرانی ها می گویند! این فکر پلید که اسلام ایرانیان از حرام زادده شدن نجات داده اوج نجاست و پلشتی نژادپرستی پان عربیسم است!

پان عربیست ها، ایرانیان (به قول خودشان فارس) و یوهدیان را به همراه مگس، شه اشتباه الله (نام خدای پان عربیست ها) می دانند! به راستی پان عربیسم و شاخه پنهانش یعنی پان سالامی چه فرقی با افراطیون صهیوینسم که هم کیشان دین یهودی یک نژاد برتر و یکسان می گیرند و یا نازی ها که در توهم هستند تیره های دورگه و چندرگه ژرمن آریایی خالص و ژن برتر دارد؟!

لااقل امثالهم بارها در روایت نقل پیامبر اسلام و ائمه خواندیم که غیر مسلمان ها هم به روش فرهنگ خود ازدواج کرده اند حلال زاده هستند، هر چند امثالهم بارها بر اصل کلا دروغ بودن چیزی به نام حرام زادگی تاکیید کردم و هیچگاه این فحش بکرا نبدره، بارها باهرا کلمات دزد و حرام خور و حرام لقمه بکرا بردم، اما از کلمه حرام زاده استفاده نکردم، در نظر خداشناسی طبیعتی امثالهم، هیچ انسانی حرام به دنیا نمی آید، طبیعت خدایی وقتی مقدر کند انسانی به دینا به آید، یعنی حلال زاده است، ایرانیان قبل ظهور اسلام هم خداپرست عموما بودند و به روش های آیین و فرهنگی ازدواج کرده اند. این رذالت و پسای و انحطاط اخلاقی و نجاست ذهنی مغزهای نژادپرست پان عربیستی و تحت القائات امپرالیست های همچون خبیث های انگلیسی است انها به حد بی شرمی و پلشتی فکری رسانده که گمان نی کنند هر که به غیر اسلام ازدواج کرده و فرزندی بیاورد، فرزندشان حرام زاده است!

موقعی تحریم های رژیم امریکا و همدستانش به حد توحش رسید و کالاهای بشردوستانه را شامل شد (برخی شایع کردنده اند اخیرا این توحش در ظاهر بشردوستانه تحت عنوان توافق موقت در ازای آزادکردن پول های مردم ایران برای واردات کالاهای بشردوستانه ارئه داده اند! و این اوج توحش رزیم امریکا و همدستان فرنگی و غیره می رساند که پول یک ملت دزدیه لوکه کرده و در ژست کاذب بشردوستی می خواهند لطف کنند از جیب مردم ایران به خودشان! پلشت های نژادپرست وحشی، کمی برنسیپ حقوق بشری حفظ کنید و بدون پیش شرط تماما تبدلات اقتصادی بشردوستانه و بانکی مربوطه آزاد کنید، ای پلشت های وحشی غربی، هنوز آثار اسلاف وحشی تان کنار نگذاشتید؟! جانورهای حکومتی غربی، کی می خواهید مثل انسان معمولی شوید؟! این قد رتوحش گری و دنیاپرستی و مال ندوزی سیر نشدی مثل هم سلفان مافیایی تان در داخل ایران؟! برجام احیا کنید و به قائله احمقانه جنگ افروزی در منطقه پایان دهید) و هیچگاه رسما و عملا نگفتند مخالفتی با تجارت کالاهای بشردوستانه و غیرنظامی مورد مصرف مردم عادی ایران (که اکثریتشان مخالف و حتی بخش بزرگی شاید نیمی از آنها عملا دیگر مسلمان نیستند و سیستم غیر قانونی وضد حقوق بشری تفتیش عقیده و اعتراف اجباری آنها را در آمارها مسلمان معرفی می کند و شرح چگونگی این جنایت و ستم تفتیش عقیده سوپرصهیونیستی و صوپر پانرعبیستی و پان اسلامی گفته ایم)، امثالهم متوجه شدیم، مشکل رژیم های امریکا و غربی فقط حکومت آخوندیستی ایران نیست، آنها با موجودیت و تمام مردم ایران (حتی غیر مسلمان ها و سکولار دمکرات ها داخل) دشمنی دارند، وقاحت توحش تحریم کالاهای بشردوستانه، امثالهم برای چندمین بار آگاه کرد، رژیم امریکا و همدستان غربی و سایر نقاط بواسطه نفوذی افراطیون صهیونیستی و پان عربی و غیره و داستان های مملو از دروغ یوانیان و رمیان باستان از ایران، دچار دشمنی نژادپرستانه ضد ایرانی شده اند، تحزفات و سوأاستفاده نازی ها در قرن بیستم از نام آریایی نیز بیشتر غربیان و امریکاییان در این اشتباه دشمنی با مردم ایران برده است، در حالیکه ایرانی همواره یهودیان پناه داده و حتی در دروه نازی ها هزران یهودی از دست نازی ها نجات دادند! و در عوض یهویدان صهیونیستی قدرناشناسی کرده و توطئه علیه مردم ایران می کنند و به بهانه حکومت پروکسی پان اسلامی پان عربی ج.ا در ایران با کلیت موجودیت و مردم ایارن دشمنی می کنند!، در حالی داستان برعکس است، ایرانیان همواره برای غربیان و امریکاییان بویژه احترام گذاشته و علاقه مند به تعامل و رابطه بوده اند. برخی از ایران (به درست و غلط) چنان خودشان هم ریشه تاریخی و فرهنگی و زبانی با اروپاییان می دانسته و هنوز بسیاری می دانند که زبان و فرهنگ و تاریخ خود ادامه هندو اروپایی هایی می دانند که از اروپا به ایران امده اند! هر چند بارها امثالهم گفته ایم داتسان برعکس احتمال قریب یقین است، این ایرانیان بودند بارها و چندین دوره طولانی مهاجرت از فلات ایران و ایرانن زمین بویژه دوره مشهور توفان بزرگ (داستان جمشید-گیلگمش-نوح و…) بین شش تا هشت هراز سال پیش به اروپا کوچیده و با بومیان پیش از ایرانی (آریایی های باستان) در امیخته و دورگه و چندرگه بوجود امدند و مردم و قوم های امورزی زبان های شاخه اروپایی موسوم به هندواروپایی بوجود آوردند بخش هویت نیکانی اروپاییان از ایران است. فرصت بود بیشتر درباره داستان توفان خواهم گفت و حقایقی عظیمی در پس داستان توفان بزگ است، این داتسان رنج های بشری و تلاش برای نجات از بدبختی های انحرافات پلشتی دنیاپرستی است.


پاسخ به برخی ها (بخش۲)، آیا انسان با سکولاری به دنیا آمده، زندگی کرده و می میرد؟!

پاسخ به برخی ها (بخش۱)، آیا انسان با سکولاری به دنیا آمده، زندگی کرده و می میرد؟!

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)