هیچ چیز ارزش آن را ندارد تبدیل به ایدئولوژی شود و عمر و زندگی خشی بزرگی از بشریت نابود کند، هر چقدر آن ایدئولوگ ها نیت خیزخواهی داشته باشند، مسئله یک ماه یا یک سال نیست، وقتی یک حاکمیت ایدئولوژیک چندین نسل زندگی  را تباه می کند به طوری میلیون ها تن انسانی حقیقتا بنا بر تربیت و وجذان معنوی شان می خواهند شرافتمندانه و از راه حلال و درستی درامد کسب کنند و هم زمان برای خود و جامعه شان مفید باشند، بر اثر حاکمیت ایدئولوژیک (انواع نژادپرستانه و تبعیضی مانند پان اسلامی و نظیر دیگرش یعنی  امثال صهیونیستی که یک آیین دینی و مذهبی به مثابه قومیت و ملیت در نظر می گیرند و بر اثر این ایدئولوژی ضد عقلانی نسل ها ظلم و جنایت می کنند و به طرز عجیبی پان اسلامی و صهیونیسم شبیه هم هستنئد!،  و پان قومی و تا مارکسیستی و کمونیستی و کاپیتالیستی یعنی مکاتب مادی گرایانه دکم مصنوعی که بارها امتحان بدی پس داده اند) مجبور شود فرم های تفتیش عقاید مجبور به اعتراف به چیزی اغتقاد ندارد بشود تا به یک و چندتا از بدیهی ترین اصول حقوق اولیه بشری یعنی حق حیات و حق زندگی و حق شهروندی و داشتن شناسنامه و گدرنامه و حق ازدواج و فزرندآوری و شناسنامه برای فرزندش و حق تحصیل و حق کار و مجوز کار، این یعنی آخر جایت ظالمانه ایدئولوژی و حااکمیت پر از خطا موسوم جمهوری اسلامی تقریبا کاملا مصداق چنین حاکمیت ایدئولوژیک ظالم فاسد و جنایتکار است که بدیهی ترین حقوق اولیه بشری نقض می کند حتی علی رغم اینکه در قانون اساسی اش و تعهدات بین اللملی خودش عمل می کند!

اما سوال پیش می آید چرا یک حاکمیت مانند ج.ا در ایران یا صهیونیسم در اسرائیل و شاید اکثر حکومت های پان عربیستی و پان ترکیستی و طالبانی و… تا حد حماقت و نابخرد و رذالت دارند؟

چرا این قدر نفهم و بی شعور هستند که نمی دانند با این کارها در درجه اول خود مضحکه وجدان بشری و قضاوت جهانی و محکومیت تاریخی قرار می ذهند، این کمدی تراژدی حکومت های ایدئولوژیک و رئوس و حاکمان و عاملان و مزدورانشان این قدر بی شعور هستند که نمی فهمند با این کارها نه تنها باعث تقویت حاکمیتشان نمی شود، بلکه کشور تحت حکومتشان را آلوده به عمیق ترین فسادها و شدیدترین انحطاط های اجتماعی و اخلاقی و قانون شکنی و هزینه تراشی برای بودجه های حکومتی می کنند!

نمی شود که برای همه اشخاص شهروند یک کشور پلیس گذاشت و باز برای هر پلیس یک ناظر تا خطا نکند، اما حال و روز در حال انحطاط کشور و مردم و حکومت ایران چنین است که اصول بدیهی اولیه حقوق بشری رعایت نکرده و همچنان به نفهمی و بی شعور و ضد عقلانتش ادامه می دهد!

افراد سالم در سیستم فاسد و دزد می کند، از طرفی اشخاص باسواد و نخبه و ارزشمند از لحاظ سودمندی اقتصادی و فرهنگس و آموزشی و علمی به انزوا و حتی بیماری روحی و خودکشی یا فراری به خارج می کند، اما همه تن به این ظلم نمی دهند، احتمالا ۸۰% کمابیش در نهایت دست ار آن دین و آیینی بهانه ایدئولوژی بر می دارند و در نهایت علیه حاکمیت قیام می کنند.

– برای همین می گویند حکومت با کفر می توان بماند و اما با ظلم نه!، حاکمیت با اس نامسمای ج/ا در ایران، به مرحله فروپاشی رسیده، تنها بختش نجات افراد این حکومت همان هایی هستند در نیروهای مسلح و رهبری دارای قدرت سخت هستند، قدرتی به زودی با ادامه مماشات در برابر این حجم عظیم از فساد و ناکرامدی توانش از دست می دهد، تمام پیشنهادها راعه کارها برای جلوگیری از فروپاشی فاجعه باری است که هزینه سنگینی بر مردم تحمیل و حاکمیت مسئولیت گریز تا خائن و فاسد را هم نابود می کند.

– قداست گرایی، نشانه ضعف است، کسی دنبال مقدس کردن خود و چیزهای خود است، نشان دارد از نظر عملی و عقلی توان دفاع کافی ندارد، مزخرفات و خرافتی گمان کرده نفعی دارد برایش، با اعلام مقدس گفتن و احکام شدید مرگ و شلاق و زندان می خواهد در هاله خشونت مقدس امنیت ایجاد کند، در حالی اگر چیزی ذاتا ارزش داشته و قابل احترام باشد مردم بدون هیچ ترس مثلا ارتداد یا احکام وحشیانه به آنها احترام می گذارند.

اگر آنجه از ایدئلوژی دینی بافتیده بودید کالای مرغوب و رقابتی و جهان شمول پسند بود، مجبور نبودید با ایجاد حکومت وحشت مرگ به خاطر ارتداد و سرکوب منتقدان و بستن درگاه های رسانه ای متوسل شوید، مجبور نبودید هر چیز مادی را اسم مقدس بدهید.

ای ابلهان، اسمتان گذاشتید روحانی، روحانی از روح می آید از عالم غیر جسمانی، اما شما بنده مادیات شده اید، اکثریت یک کشور به گروگان دنیاپرستی گرفته اید، نام مناسب تر برای شما جامعه و گروه روحانیون نیست، بهتر است به شما بگویند جسمانیون، مقام جسمانی!

هر چقدر انسانی هایی بی رحم و وحشی و بی فرهنگ و بی تربیت باشند، در مقابل محبت و احترام دیگران ناخودآگاه حس احترام متقابل در وجودشان پیدار می گردد.

دین ها دیگر به مباحث تاریخند، چقدر این مدیعیان حاکمیت دینی، بر این دین ها باز و هزینه تحمیل می کنند! بیچاره دین ها از شدت حمالی این همه بار اضافه، کمرشان شکست است!… دین ها را کرده اند حمال توجیه حاکمیت های ظالم فاسد و جنایتکار و ناکارامد!

حماقت انگاری تمامی ندارد، حاکمیتی بجای اینکه ۳۰۰ میلیارد یوور درامد کسب کند برای دنباله روی ایدئلوژی احمقانه مصنعوی و توهمی، بر اثر تحریم فزاینده و طولانی مدت دشمنان خودساخته و رقیبان ریاکار پان عرب و پان ترک… سالی ۲۰۰ میلیارد یوور درامدش کم شده و مفعولانه باج به چین و روسیه می دهد چون خمینی و خامنه ای عرضه نداشتند برای خودشان شخصیت حاکم قائل شوند، بخشی از گروهی که امروزه اصلاح طلب خودشان (جناح چپ) در ج/ا ایران می نامند از دیوار سفارت امریکا بالا رفتند و خمینی بجای اینکه کارغیر قانونی آنها محکوم و آنها به دست دادگاه و مجازات بفرستد در نهایت اشتباه حکمرانی گفت انقلاب دوم و عملا این کار اشتابه استراتژیک کرد، باز خامنه ای هم همین اشتباه کرد در عمل مشابه اصول گراها جنان راست! یعنی این آخوندها به دلایل مختلف به گنجینه ثروت وقدرت و موقعیت حکمرانی رسیدن این قدر کم تجربه بودند که متوجه نشدند که با آخوندهای روزه خوان دیگر فرق دارندف صاحب حکومت کشوری (به حق یا ناحق) شده اند، حداقل حفظ ظاهر کنند! یعنی حگومت های پادشاهی پان عربی نژادپرست منطقه شعور سیاسی و خکمرانی شان بیشتر از جماعت حاکم ج/ا است! با وجودی تا مغز استخوان ضد یهودی و خواهان نابودی کل حاکمیت یهودیت در جهان و منطقه هستندف پشت نقاب قطع نامه سازمان ملل پنهان شده و از بدبختی مردم ایران، ایران تبدیل به نیروی نیابتی و پروکسی کرده اند برای نابودی حکومت صهوینستی اسرائیل! آن وقت ایرانی جماعت ابله حکومت های پان عرب احمق فرض می کند! نه خیر، احمق شما ایرانی زاده هستی که احمقانه پروکسی پان عربیست شده ای، چند تریلون یورو به کشور و مردم و هم وطنان هم تبارت خسارت زدی و ده ها میلیون نفر از سه نسل سوزاندی و تا به ازای هر یک میلیون یورو کمک گروه های مسلح فلسطینی، چندین میلیارد یورو خسارت و زیان و عدم نفع بخوری و البته بیشتر به مردم عادی فقیر ایران! خاک بر سر بی شعورتان!

یک پاپ و خاخام و کاهن و آخوند یا پادشاه و امثالش، چرا بایست این قدر وقیح و احمق باشد که خودش نشانه خدا بنامد (آیت الله) و چقدر بایست عقده حقارت و نیاز به توجه داشته باشند که مشتی مزدبگیر و منفعت طلب چاپلوس او امام و حضرت همایونی و سایه خدا بگویند! در نهایت برخی کلا زیر اصل وجود خدا می نند! با درست و غلط دلایلی گند می زنند به اصل موجودیت خدا، ناگه کودکی (خردمندی به ظاهر کوذک!) از میان جمع بزدلان و چاپلوسان فریاد خواهد زد: پادشاه لخت است!

پاسخ های معقول و درست برای تمام این بازی های اخیری جماعت مافیایی در برخی مصادیق فساد و ناکارامدی امثالهم گفتم تا بیشتر حاکمیتشان  کشور در باتلاق خود اچمزی گرفتار نشوند، معرک امثال میرسلیم ها و چرایی لزوم شکستن انحصار و رانت و گرانی و برگرداندن ارزش پول ملی و اینکه چرا صفرها حذف و نام “درم” گذاشته شود (همزمان درهم و درخما و .. معنی واقعی دارایی.. یکجا دراین اسم تاریخ پول ملی هست! پشت اصطلاح عوام گرایی از نام تومان مونگلوی و ریال اسپانیایی مخفی شده اید تا هویت ضد ایرانی تان مخفی کنید و بهانه می آورید به قول پان اسلامی پان عربیست ها بهانه بنی اسرائیلی) تا لزوم مبارزه فساد آموزشی (مدرک گرایی و مدرک فروشی ) و وارذات خودروی دست دوم و سایر کالاها مورد نیاز مردم اعم نو و دست دوم با شرایط و بورس و برجام و غیره، چکونه دارند گور خودشان این احمق ها می کنند…

شما که استاد دروغ گفتن هستید و تئوریزاسیون پنهان کاری و نارات گویی اید با اصطلاحات تقیه و توریه … احمق ها لازم نیست هر غلط و درستی در سیاست و اقتصاد سیاسی می کنید جار بزنید

ادامه دارد…


مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)