ظریف را دیپلماتی ورزیده و کارکشته بشمارمی آورند. اما تجربه اخیر مذاکرات او در پشت درهای بسته با نمانیدگان مجلس اسلامی، بویژه مخالفان مذاکره با آمریکا که وی را  روانه بیمارستان کرد، نشان دهنده آن است که او هنوزهم باید  در کوران جدال بی پایان جناح های قدرت درس ها بیاموزد و گرنه  چه بسا ناچارخواهد شد که برای مدت بیشتری اتاق های بیمارستان را به رتق و فتق اموروزارت خارجه اختصاص دهد!. درسی که خود وی آن را پرهیز از توسل به نشست ها و گفتگوهای پشت درهای بسته با رقبا خوانده است. ظاهرا این را باید اولین پسخورد نامحرم دانستن مردم و افکارعمومی دانست.

درهرم فوقانی قدرت کشکمش های حادی از جمله پیرامون مذاکره با آمریکا و قدرت های بزرگ درجریان است.  پیروزی روحانی درانتخابات پایان جدال ها نبود، بلکه آغازگرنبردهای تازه ای هم بود. بخش بزرگی از این نبردقدرت هم چون تنه کوه یخی دور از انظارعمومی صورت می گیرد. اما گاهی دامنه جدال ها چنان است که مانع از پنهان ماندن آن ها شده و چه بسا به صورت گزینشی و جهت دار به تیتربزرگ رسانه ها تبدیل می شود. احضار ظریف به مجلس شورای اسلامی برای ارائه توضیحات بیشترو در پشت در های بسته، پیرامون مذاکرات نیویورک نتوانست در چهاردیواری مجلس به ماند وهم چون مهماتی در منازعه  به تیتر کیهان تبدیل شد. این ستیزها بویژه  پس از آن که خامنه ای در سخنان انتقادی اش درب بطری را گشود و نشانه ای از نارضایتی و انتقاد خود به آنچه که درنیویورک گذشته است را علنی کرد، دامنه بیشتری پیداکرده و موجب ضدحمله های تازه ای ازسوی بخش افراطی حاکمیت شده است. انتقاد فرمانده سپاه به تاکتیک مذاکره با اوباما چند روزقبل از سخنان خامنه ای درملأعام باوجود آن که ظاهرا قراربود که سپاه از ورود علنی  به عرصه سیاسی اجتناب ورزد، نشان دهنده آن بود که آن سخنان بدون توافق ضمنی خامنه ای  صورت نگرفته است. از آن پس حملات نمانیدگان ولی فقیه در سپاه و ابراز انتقاد و نارضایتی برخی فرماندهان به بخشی از تهاجم جدید به سیاست تنش زدائی دولت روحانی تبدیل شده است.

برای مقابله با چنین  تهاجمی گویا لابی گری در بالا به تنهائی کافی نبوده و توسل به افکارعمومی و  نظرسنجی که گفته می شود بیش از ۷۰ درصدمردم موافق مذاکره با آمریکا هستند، نیازافتاده است. گرچه رقبا بشدت دست بکارشده اند که مانع آن شده و با کشتن گربه دم حجله،  زیراب مشروعیت این نوع نظرسنجی ها و به نوعی خطربازکردن پای مردم به جدال دربالائی  را به بندند.

این جدال چندچیزرا به روشنی نشان می دهد:

الف– نخست آن که خامنه ای نقدا اختیارات واگذارشده در حوزه دیپلماسی به روحانی  را مشروط کرده است.

ب- روزنه ای در بالاترین هرم قدرت برای پیشروی مخالفین سیاست های دولت گشوده شده است.

ج- دیپلماسی پنهان و لابی گری دربالا و دوراز چشمان مردم حتی می تواند به ضدخود و به حربه  ای در دستان رقیب تبدیل شود. بدون ورود و فشارافکارعموم و بدون استفاده فعال از این اهرم توازن قوا در بالا قطعا به سود کفه جناح افراطی خواهد بود. و این که امورات  و توافق ها  با سلام و صلوات و اجماع جلونخواهد رفت.

د– و نهایتا نقش مردم وهوشیاری آن ها و این که دراین رویدادها چگونه مداخله خواهند کرد و چگونه مطالبات پایه ای خود را در متن کشاکش جناح های قدرت به  پیش خواهند برد، اهمیت بیشتری می یابد.

۲۰۱۳-۱۰-۰۹ تقی روزبه

http://roozbe.wordpress.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)