بیانیۀ «مجلس دموکراتیک سوریه» (MSD) در پنجمین سالگرد اشغال عفرین توسط ارتش فاشیست ترکیه و گروه های مزدور آن:

بیانیه خطاب به افکار عمومی:

امروز پنجمین سالگرد آغاز تهاجم ترکیه به شهر عفرین و روستاهای اطراف آن است؛ تهاجمی که در نتیجۀ آن پس از مقاومتی افسانه ای که با حروف زرین در کتاب های تاریخ نوشته شد، در مقابل اشغالگری که برای از بین بردن پروژۀ خودمدیریتی به منظور ادارۀ مسائل خود بر اساس خلق، از همۀ انواع سلاح ها استفاده کرد، شهر و همۀ مناطق آن به اشغال درآمد.

از ابتدای اشغال منطقۀ عفرین توسط ارتش ترکیه و گروه های وابسته به آن، منطقه از هر نظر در وضعیتی تراژیک قرار داشته است. در دفتر یادداشت های روزانۀ شهر و روستاهای اطراف آن، جنگ در میان طرفین به وضعیتی پایدار تبدیل شد و نقض کردن هایی که از سوی اشغالگران و گروه های آن ها علیه خلق بومی انجام شد، به صورت آشکار و بدون پاسخگویی و سانسور به انجام می رسد.

شهر هر روزه شاهد اتفاقاتی مانند دزدیدن، قتل، دست اندازی به املاک و چپاول اموال مردم غیرنظامی و به ویژه شکنجه کردن غیرقانونی مردم بومی در درون مراکز بازداشت است، و همۀ این ها به جز سیاست تُرک سازی عفرین و روستاهای آن و افراد باقی مانده در مناطق اشغال شدۀ شمال سوریه است. تحمیل آموزش به زبان تُرکی، تغییر دادن لیرۀ سوری و تغییر نام خیابان ها، میدان ها و مدارس براهینی انکارناپذیر برای سیاست تغییر دموگرافیک است که از سوی دولت تُرک و ارتش اشغالگر تُرک بر مناطق اشغالی سوریه اعمال می شود.

هزاران نفر از ساکنان عفرین در منطقۀ شهبا که چندان از عفرین دور نیست، در کمپ هایی که تاکنون نیز در برنامه های سازمان ملل متحد قرار داده نشده است زندگی می کنند و منتظر بازگشت هستند.

همۀ موارد نقض سیستماتیک که در همۀ این سال ها در عفرین انجام شده بر اساس سازمان های حقوق بشر، جرایم جنگی و جرایمی علیه بشریت به شمار می آید.

گذشته از این یادآوری ها، در منطقۀ مورد اشاره نشانه هایی از مرحلۀ عادی سازی بین رژیم تُرک و حاکمان شام دیده می شود که با عادی سازی جایگاه اشغالگران تداوم می یابد. آنچه از دست می رود خود سوریه است، چرا که این مسئله بسیار به سود اردوغان است که برای انتخابات آماده می شود و همچنین اسد که تلاش می کند تا به انزوای بین المللی خود پایان بدهد و این نزدیک شدن بدون شک پروسۀ صلح در سوریه را متوقف می کند که اکنون نیز از طریق پلاتفرم های خارجی گردهمایی های بین المللی مانند آستانه و سوچی متوقف شده است.

در پنجمین سالگرد آغاز تهاجم به عفرین، ما همچون مجلس دموکراتیک سوریه جامعۀ بین المللی و اتحادیۀ دولت های عربی را فرامی خوانیم تا علیه سیاست های توسعه طلبانۀ ترکیه در مورد همسایگان خود اعلام موضع کنند. ما یک بار دیگر تأکید می کنیم که این سیاست تنها به سوریه و یکپارچگی سوریه محدود نیست.

ما همچنین آنان را می خوانیم تا در چارچوب نقشۀ تغییر دموگرافی منطقه، مسئولیت رنج و آزار خلق های بومی عفرین و روستاهای آن به خاطر نقض سیستماتیک ناشی از اشغالگری با هدف تغییر شناسنامۀ منطقه را بپذیرند. ما جامعۀ بین المللی را فرامی خوانیم تا دربارۀ جرایم و موارد نقض روزانه توسط رژیم ترکیه تحقیقات مستقل انجام دهد و بر نپذیرفتن سیاست های ترکیه با هدف اشغال مناطقی از سوریه تأکید می کنیم. مجلس همچنین همۀ نیروهای دموکراتیک سوریه را فرامی خواند تا برای خاتمه دادن به اشغالگری دولت تُرک در عفرین و مناطق دیگر سوریه و متلاشی کردن گروه های سلفی، جهادی و تبهکارانی که از طرف ترکیه و تحت نام «اپوزیسیون» ساخته شده اند همکاری کنند، به دادگاه های بین المللی مراجعه کنند و ترکیه را به عنوان کشوری اشغالگر اعلام کنند.

مجلس تأکید می کند که راه حل بحران سوریه تنها از طریق دیالوگ در میان همۀ گروه ها ممکن است و از این رو از همۀ مردم سوریه می خواهد تا با هدف رسیدن به نزدیکی ملی که بر ضرورت پایان دادن به اشغالگری و از بین بردن ترور تأکید کند و برای ساختن سوریه ای نوین بر مبنای تمدنی که در برابر سرکوب از بین نرود و بر مبنای سیستم ادارۀ دموکراتیک غیرمتمرکز به تکثر احترام بگذارد، تمام تلاش خود را برای به موفقیت رساندن راه دیالوگ میهنی و تقویت جبهۀ داخلی انجام بدهند.

 

۲۰ ژانویۀ ۲۰۲۳

مجلس دموکراتیک سوریه (MSD)

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)