اتحاد خلل ناپذير كارگران ، پيمانكاران دست دوم و سوم را به زانو در آورد پيرو خبر قبلي در باره اعتصاب يك هفته اي كارگران شركت محورسازان و مَطوري در پارس جنوبي مرداد ماه ۱۳۹۲ با وجود تهديدهاي چندين فورمن ( لُمپن كارگرها ) سر سپرده يپيمانكاران كه با تهديد به ضرب و شتم مي خواستند رعب و وحشت در ميان كارگران ايجاد كنند ، اعتصاب بدون هيچ عقب نشيني با قدرت و با يك همبستگي تداوم يافت . پس از شكست ترفندهاي اوباش‌هاي پيمانكار .
مديران ارشد پيمانكاران با زباني نرم و دوستانه با وعده وعيد توخالي باز هم نتوانستند اتحاد و همبستگي كارگران را متزلزل كنند . از اين رو عاقبت پذيرفتند . بيستم هر ماه يك ماه حقوق را پرداخت كنند . اگرچه بدين گونه هم هميشه كارگران دو ماه حقوق بستانكار خواهند بود . ولي دريافت ماهانه حقوق يك پيروزي بزرگ براي اتحاد و همبستگي كارگران است . پيروزي كه قرباني نداشت و آدم فروش‌ها نتوانستند عامل يا عاملين اعتصاب را شناسايي كنند . در شرايطي كه آقاي وزير كار ، سرمايه‌دار را با درون‌مايه استثمار و ستم طبقاتي، به واژه اي تبديل مي‌كنند كه سنخيتي با واقعيت ندارد ( كار آفرين ) كارگران تنها با اتحاد و همبستگي خود مي‌توانند به حقوق از دست رفته‌ی خود دست يابند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)