در روز  ۳ جولای ۱۸۸۳، در پراگ متولد شد.

نوشته های او کیفرخواستی بر از خودبیگانگی خرد کننده و اقتدار بوروکراتیک جامعه مدرن بود. رمان های مسخ، محاکمه، آمریکا و قصر از مشهورترین آثار او هستند.

به فضاهایی که موقعیت های روزمره را به شکلی غیرعادی توصیف می کنند و در داستان های او زیاد پیش می آید، کافکایی می گویند.

کافکا یکی از مورد علاقه ترین نویسنده های والتر بنجامین بود.

به تعبیر بنجامین روایت کافکا یک زیبایی شناختی شکست را مطرح می کند: “زبان گویای شکست خوردگان و بیرون رانده شده گان است و این در آثار کافکا مشهود است. در واقع زبان گویای کسانی است که در سلسله مراتب جامعه به حاشیه رانده شده اند.”

 

 

Franz Kafka on the tenth anniversary of his death by Walter Benjamin (1934)

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)