در پایان پنجاهمین کنگره سندیکای س اف د ت، دبیر کل سندیکا به گزارش فعالیت ها در ۳۳ صفحه پاسخ داده است. در صفحه ۱۸ این گزارش از رضا شهابی و فعالان سندیکائی زندانی ایران یاد کرده است. ترجمه این قسمت را در زیر می خوانید:

«تعهد ما نسبت یه کسانی که برای آزادی، دموکراسی و رهائی بخشی نبرد می کنند، در ژِن های ماست. ما مراقبیم که کسانی را که به خاطر مبارزه سندیکائی خود بهای سنگینی می پردازند، هرگز فراموش نکنیم، همچون در مصر، هنگ کنگ، بلاروسیه، ایران و افسوس که بسیاری دیگر.

اجازه می خواهم در این جا به یاد و فکرِ دوست مان رضا شهابی، فعال سندیکائی ایرانی باشیم. او در کنگره ی شهرِ رِن با ما سحن گفت و قرار بود در این مکان در لیون مهمان ما باشد، اما در ۱۲ مه همراه با فعالان سندیکائی ایرانی ، منحصراً به دلیل تعهدات شان نسبت به کارگران زندانی شده است.

ما خواهان آزادی فوری آنان و نیز رفقای عضو سندیکای اِف او هستیم که اخیراً در ایران دستگیر شده اند […].

ما در مورد تعرض های فراوان علیه زنان در سراسر جهان بیکار نخواهیم نشست.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)