معلمان عزیز ما، در اعتراض به سرکوبگری ها و بازداشت شمار بسیار از همکاران خود، در اعتراض به پرونده سازی های امنیتی رسوا شده ، در اعتراض به فقر و گرانی و سقوط هر روزه سطح زندگی و معیشت شان و در اعتراض به محرومیت فرزندان ما کارگران و ما مردم جامعه از تحصیل رایگان و اضافه شدن هر روزه بر شمار کودکان کار و خیابان برای روز بیست و ششم خرداد تجمعات سراسری اعلام کرده اند.

معلمان با این فراخوان بر پیگیری مصمم مطالبات پاسخ نگرفته خود تاکید کرده و حرفشان این است که سرکوب و ارعاب هیچگاه آنها را از مطالبه گری شان عقب نخواهد زد و همکاران دربند خود را که بخاطر پیگیری همین مطالبات بازداشت و زندانی شده اند را تنها نخواهند گذاشت.

شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت خطاب به معلمان گرامی اعلام میکند که ما کارگران پیمانی نفت قاطع و استوار کنار شما هستیم و بر مبارزات شما در دفاع از زندگی و معیشت و برای داشتن کرامت انسانی، در دفاع از حق بدون قید و شرط فرزندان ما برای برخورداری از تحصیل رایگان و با کیفیت و غیر ایدئولوژیک و علیه سرکوبگری ها که معضل همه ما مردم است ارج میگذاریم.

معلمان زندانی که بخاطر مطالبه گری در زندان هستند و در یک گفته تمامی زندانیان سیاسی باید از زندان آزاد شوند.

فراخوان ما به همه همکاران، همه مردم و همه خانواده های دانش آموزان این است که با ما همصدا شوند و از این اعتراضات بر حق دفاع کنند.

زنده باد معلمان عزیز و گرامی

شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)