خانم ھا، آقایان و دوستان عزیز! پیش از ھر چیز برگزاری یازدھمین گردھمائی سراسری و سالانه ی جنبش جمھوری خواھان دموکرات و لائیک ایران را به شما ھم رزمان عزیز صمیمانه شادباش می گوییم!

در فاصله ی ھمایش دھم و یازدھم جنبش جمھوری خواھان دموکرات و لائیک ایران، صحنه ی سیاسی کشور شاھد تحولات چشم گیر و تعین کننده ای را تجربه کرده است. تحریم موفقیت آمیز سیزدھمین دوره ی انتخابات سیزدھم ریاست جمھوری، و ھمزمان با آن، پیش روی جنبش ھای اجتماعی، خبر از شکل گیری سپھر سیاسی نوینی در ایران می دھد. سپھری که در آن، «خیابان» و سیاست ورزی غیر رسمی در چارچوب جنبش ھای اجتماعی، اھمیتی به مراتب بنیادین تری نسبت به صندوق رای و سیاست ورزی جمھوری اسلامی یافته اند. این مساعدترین فضای ممکن، برای یک تحول سیاسی ساختاری در ایران و گذار از نظام اسلامی حاکم، به یک جمھوری دموکراتیک و سکولار، مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی و تضمین تداوم آن با حضور سیاسی و مسئولانه ی مردم است.

صحنه ی فوق البته معارضانی دارد. از یک سو جمھوری اسلامی با به خط کردن امکانات سرکوب و به کار بردن خشونت عریان در خیابان و بازداشت گسترده ی معترضین، تلاش می کند فضا را به نفع تداوم وضعیت فعلی تغییر دھد. آبان ۹۸، ھمچون رخدادی مھم در تاریخ ایران، برای آیندگان نیز نشانه ای از سبعیت نظام اسلامی خواھد بود. دستگیری ده ھا تن از فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و زنان در ماه ھای اخیر، گواه سرکوبی بی حد و حصر است. مخالفان برپایی یک جمھوری دموکراتیک و سکولار در ایران، به جمھوری اسلامی و ھواخواھان آن محدود نمی شود. سیاست فشار بر مردم ایران از طریق تحریم، تبلیغ برای جنگ و البته آلترناتیوسازی و چلبی سازی به مدد رسانه و تبلیغات و زمزمه ھای تجزیه توسط برخی نیروھای وابسته به قدرت ھای منطقه ای، پایه ھای معارضه با ایران دموکراتیک فردا ھستند. ایرانی که چھره ی ماتم زده و خون آلود خاورمیانه را نیز تغییر خواھد داد.

فقر، گرانی، سوء مدیریت، فساد ساختاری، رانت خواری و ساختار ایدئولوژیک جمھوری اسلامی، مسبب ایجاد مجموعه ای از بحران ھا در حیات روزمره ی مردم ایران شده اند. مردمی که حتی از تامین نیازھای اولیه ی زندگی خویش ناتوان شده اند و اعتراضات شان نیز به طرق مختلف سرکوب می شود. جمھوری اسلامی در مرحله ای است که نه می تواند به طریق پیشین حکومت کند و نه مردم می پذیرند به طریق پیشین بر آن ھا حکومت شود.

دوستان و ھمرزمان جنبش جمھوری خواھان دموکرات و لائیک ایران؛
شرایط بحرانی کشور و منطقه که در آستانه‌ی تغییر است، ایجاب می‌کند که همه‌ی جمهوریخواهان متشکل در احزاب، سازمان‌ها و تشکل‌های دمکراتیک به همراه شخصیت‌های مستقل برای ایحاد ائتلافی متشکل و گسترده از تمام طیف‌های جمهوریخواه دموکرات و آزادی‌خواه برای همکاری‌های همه‌جانبه بر اساس اشتراکات همت کنند. گذار از جمھوری اسلامی با تکیه بر نیروھا و جنبش ھای معترض در داخل کشور و با حمایت نیروی سیاسی جمھوری خواه در خارج از کشور، با وجود تمام موانع داخلی و خارجی در دسترس است و نیازمند ھمتی بلند و ھمبستگی می باشد.

دوستان عزیز؛ تلاش ھای شما را در عرصه ی مبارزه برای ساختن جمھوری ایران ارج می گذاریم و بار دیگر برای برگزاری یازدھمین گردھمایی سراسری و سالانه جنبش جمھوری خواھان دموکرات و لائیک ایران، آرزوی موفقیت داریم. شاد و پیروز باشید.

جمھوریخواھان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ ماه مه ۲۰۲۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)