دوستی بر سر لغت سازی غلط و سطحی معنی کردن لغات، واژه ها و جمله ها توسط لغت سازان و ترجمه غلط بعضی از مترجمان شِکوه و شکایت می کرد.

من در جواب این دوست عزیز نوشتم که معانی غلط و سطحی لغات و واژه ها و ترجمه های سطحی از زبانی به زبان دیگر فقط به لغت سازان و مترجمین محدود نمی شود. در اصل این اجتماع بیمار است که آنها را نادرست و غلط می سازد.

برای رشد واژه ها و لغات به پیشینه خودمان سری بزنیم:
برای رشد و تکامل واژه ها، لغات و جملات باید سری به رشد و تکامل خود بزنیم. اولا کره زمین و نیروی جاذبه از. طریق مواد غذایی، آب و هوا روی ارگانیسم ، ذهن و روح ما تاثیر دارند و ما را تنظیم می کنند.

دوماً ما موجودات زنده گیاهی و حیوانی، بخصوص ما انسانها در رابطه با محیط زیست و محیط اجتماعی و در رابطه با هم رشد داریم و روی رشد هم متقابلا تاثیر می گذاریم. نوع برخورد و میزان تماس ما با اجتماع و محیط زیست تعیین کننده اند که این محیطها بر روی رشد ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی ما چه تاثیری داشته باشند و چگونه آنها را تنظیم کنند.

سوم متناسب با تاثیرات کره زمین و نیروی جاذبه و همچنین تاثیرات محیط زیست و محیط اجتماع بر روی سرنوشت ما، ما انسانها هم برای رشد درست خود هماهنگ با رشد محیط اجتماعی و محیط زیست باید تلاش داشته باشیم .

چهارم از آنجایی که در آفرینش هستی موجودات بی جان و موجودات جاندار گیاهی و جانوری و بخصوص ما انسانها از همه نظر خواص و خصوصیت‌های مختلفی داریم . به همین نسبت روی رشد و تکامل همدیگر تاثیرات مختلفی می گذاریم، به همین نسبت کنشها و واکنشها و عوامل مختلف تاثیر گذار در این روندهای رو به رشد زیاد هستند، بخصوص اگر ما انسانها در به کار بردن این نوع خواص و خصوصیت‌ها آگاهانه و یا ناآگاهانه اشتباه بکنیم می توانند خیلی خطرناک باشند، یعنی اگر مرزهای خوب و بد و درست و نا درست را نشناسیم و ندانیم کجاها از عقل و کجا ها از احساس فردی و جمعی خود و کجاها در اندازه های مختلف از هر دو در برخورد با واقعیات اجتماعیو محیط زیست استفاده کنیم. با عمل خودمان این محیط ها را خراب می کنیم. متقابلا این محیطهای خراب شده روی ذهن، روح، عقل و احساس ما تاثیر نادرست می گذارند، مثلا از دل اشتباهات همگانی و پی در پی ما دو جنگ جهانی داشته ایم و الآن مشکل جنگ جهانی سوم و بمب اتم را هم داریم، پس بنابراین افراد در اصطکاک و برخورد با هم و در بر خورد با محیطهای اجتماعی و محیط زیست شناختها و تجارب درست، نادرست، ضعیف، قوی، غلط و متضاد کسب می کنند.

به همین نسبت افراد به لغات، واژه ها و جملات احتیاج دارند که تا این شناختها و تجارب خودشان را به همدیگر رد و بدل کنند تا با کمک هم نوع رابطه های خود با همدیگر و همچنین این محیط ها را بهتر بشناسند .

این لغات، واژه ها و جملات معنی خودشان را درست و غلط و سطحی و عمیق از این زندگی فردی و جمعی و از این شناختها و تجارب درست و یا نچندان درست ما می گیرند. تا همین حد درست یا غلط در ذهن و روح ما تقویت و رشد می کنند و بار معنی داری به خود می گیرند. تا همین حد درست یا غلط در ذهن، روح، عقل و احساس ما تاثیر می گذارند و جا می افتند و افراد برای ارتباط با هم آنها را بکار می برند.

در قدیم ناتوانایی های بشر بیشتر بوده، چون علمی در کار نبوده است، در نتیجه شناختها و تجارب بشری نادرست و افراد با کمک لغات، واژه ها و جملات ناقص و کم معنی آنها را بین هم رد و بدل و ذهن، روح، عقل، احساس و جسم افراد در رابطه با هم خراب و بیمار می شده اند. افراد با هم جامعه را بیمار و به بن بست کشانده و نهایتا این بن بست به ایدئولوژی مذهبی کور ، ناسیونالیستی کور و این اواخر کمونیستی کور ختم شده بودند و آنها متضاد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست رشد می کردند.

امروزه که وضعیت مردم بهتر شده چی؟
امروزه علوم پیشرفت کرده اند. این دگرگونی ها را بیشتر در کشورهای پیشرفته می بینیم و کمتر در کشورهای فقیر و متوسط. با وجود پیشرفت اما هنوز این نوع نگاه ها و برخوردهای سطحی در همه جا، بخصوص در کشورهای فقیر وجود دارند. افراد هنوز مجبورند کم و بیش با این کلمات و واژه ها و جملات سطحی بی محتوا شناختها و تجارب درست یا غلط خودشان را به همدیگر انتقال بدهند و به رخ هم بکشند و در اندازه های مختلف سطحی بار بیایند. افراد هنوز با هم و با واقعیات محیطهای اجتماعی و طبیعی متضاد رشد کرده و با هم مشکل پیدا می کنند . افراط و تفریط در آنها زیاد است. خودشان و این محیط ها را خراب و به بن بست می کشانند و این خطرناک است، زیرا مادر ما کره زمین پیر و فرسوده شده و نیروی جاذبه اش نیز نسبت به قبل ضعیف تر و همه اینها بحران محیط زیست را تشدید و آنها به شکلهای زلزله، رانش زمین، طوفانهای شن و گرد و خاک، طوفانهای دریایی، بارش‌های سیل آسا و گرمایش زمین خودشان را نشان می دهند و بشر در این همه خرابی ها نقش دارد.

واژه ها و لغات در حکومت جمهوری اسلامی:
اگر امروز به جامعه بحران زده ایران سری بزنیم می بینیم که از توی این بحران شناختها، تجربه های غلط و همچنین از توی بحران واژه ها، لغات غلط و بی معنی مذهب کور در قامت جمهوری اسلامی بیرون آمده که دشمن بشر و بشریت، دشمن اجتماع و محیط زیست و دشمن علم و پیشرفت است. افراد چه موافق نظام و چه مخالف نظام جمهوری اسلامی همه سطحی، منزوی، جاه طلب، دروغگو ، جنایتکار، قاتل، محکوم به مرگ، مرگ طلب، بیمار جسمی و روحی، در تضاد با خود و دیگران، سطحی نگر، توهمزا، انزوا طلب، راکد، خیال پرداز، فریب دهنده خود و دیگران، جاه طلب، رواج دیکتاتوری شخصی و حکومتی ، دشمن طبیعت، غارتگر منابع طبیعی و جنگلها‌، زمین خوار ، غارتگر و حراجگر کشور به بیگانه و غیره می باشند. از توی این بحران بیمار زا تا مرز جنون خریدن مدرک دکترا، مهندسی و پروفسوری قلابی شب چراغ و بازار داغ پیدا می کنند، پس بنابراین نه فقط شناختها و تجارب ما در برخورد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست درست نیستند، نه فقط لغات، واژه ها و جملات و ترجمه ها معنی درست خود را ندارند، بلکه این ویرانگری در محتوای کتابها، بخصوص در کتابهای مدرسه، دبیرستان و دانشگاه و همچنین در خرید مدرک دکترا و مهندسی قلابی وجود دارد. فراتر از اینها از دل این بحران ویرانی فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بیرون آمده و می آید. نمونه اش وضعیت ما در زمان جمهوری اسلامی ناب محمدی لجن متعفن که نهایتا اگر قیام نکنیم و ریشه این فساد که جمهوری اسلامی می باشد را نخشکانیم بعد از کرونا و بیماری های جسمی و روحی و ذهنی باید خودمان را آماده کنیم برای قحطی، جنگ تمام عیار، جنگ داخلی و میلیونها کشته و میلیونها آواره و سرگردانی و نهایتا تجزیه ایران.

هشدار واژه ها و کلمات به انسان‌های غافل:
گوشتان با ماست؟خودتان را گول نزنید. سطحی بودن ما لغات، واژه ها، جملات ، ترجمه ها و معانی سطحی ما توسط لغت سازان و مترجمان در درجه اول از اجتماع بیمار بحرانزا بیرون می آید و سپس به لغتسازان و مترجمان سرایت می کند. دوم فراموش نکنید که ما لغات ، واژه ها و جملات در محیط زیست و اجتماع جوابگویی داریم. ما به شما هشدار می دهیم که با ما دارید چه کار می کنید ای انسانهای‌ غافل؟ مگر گوش شنوا ندارید؟ ما لغات، واژه ها و جمله ها و ترجمه هاهم متناسب با رشد شما انسانها و متناسب با رشد واقعیات اجتماعی و محیط زیست در هر کجای دنیا رشدیابنده هستیم. اینکه چگونه ما لغات، واژه ها و جملات و معنی ما را رشد دهید بستگی به رشد شما انسانها در رابطه با هم و در رابطه با این محیط ها دارند، چرا؟ چون همه ما تابع مادرمان زمین هستیم و همه در رابطه با هم رشد داریم و روی رشد هم تاثیر متقابل می گذاریم از آن جمله رشد ما کلمات، واژه ها و جملات و رشد معانی ما نیز در این چهارچوب می گنجند. موفق باشید!
اکبر دهقانی ناژوانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)