تمدید ماموریت گزارشگر ویژه چه اهمیتی دارد؟

ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد و جاوید رحمان با اکثریت آراء برای یک سال دیگر در مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد؛ اهمیت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران چیست؟

نفس حاکیمت ولایت فقیه بر نفی آراء‌ مردم و قبضه حاکمیت در دستان آخوندها سوار شده است، به بیان دیگر اولین چیزی که آخوندها بعد از رسیدن به قدرت آن را از مردم ایران ربودند حق حاکمیت مردم بوده است.

متعاقب این ربایش نقض حقوق بشر در انواع مختلف در حاکیمت ولایت فقیه گسترش یافت.

حکومت ولایت فقیه از جمله کشورهایی است که بیشترین نقض حقوق بشر در آن رخ می‌دهد و ۶۸ قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خود گویای نقض فاحش حقوق بشر در ایران می‌باشد.

حکومت ولایت فقیه در مجمع عمومی سازمان ملل تمامی تلاش خود را به کار بست تا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در امور نقض حقوق بشر در ایران ممانعت کند.

مخالفت هیستریک حکومت ولایت فقیه

در این زمینه غریب‌آبادی معاون حقوق بشر قوه قضائیه حکومت ایران تمامی تلاش خود را معطوف آن ساخت تا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ممانعت به عمل آورد.

غریب‌آبادی مستمرا بر روی این نکته انگشت می‌گذاشت که گزارش‌های گزارشگر ویژه در امور ایران سیاسی بوده و بر اساس اطلاعاتی است که از سوی سازمان مجاهدین خلق، سازمان اپوزیسیون حکومت ولایت فقیه در اختیار گزارشگر ویژه قرار می‌گرفته است.

 اما ماموریت گزارش‌گر ویژه در امور حقوق بشر با اکثریت آراء به تصویب رسید و بدین وسیله جاوید رحمان گزارشگر ویژه در امور نقض حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر در این منصب تمدید شد. [مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر تمدید شد]

اهمیت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در امور ایران

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در امور ایران از ۲ حیث دارای اهمیت قابل توجه است.

اولا آنکه در حال حاضر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها برای تعداد محدودی از کشورهای جهان گزارشگر ویژه اختصاص می‌دهد و این کشورها،‌ کشورهایی هستند که نقض حقوق بشر در آنها به صورت آشکار و سیستماتیک نقض می‌شود.

از این حیث می‌توان حکومت ولایت فقیه را در زمره بدترین کشورها از لحاظ نقض حقوق بشر در جهان قلمداد کرد.

دوما تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در امور ایران با توجه به شرایط حساس و آشفته حکومت ولایت فقیه در داخل ایران و در جامعه بین‌المللی که از این لحاظ منزوی می‌باشد به ضرر حکومت ولایت فقیه تمام شده و خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)