مردم اوکراین پس از آغاز حمله روسیه به کشورشان به مقاومت برخاستند.

در ابتدای حمله خرگوش‌هایی که قول کمک و پشتیبانی از اوکراین را داده بودند جا زدند. رفتند توی سوراخ قایم شدند.

اما مردم اوکراین برای دفاع از سرزمینشان به مقاومت برخاستند. 

خرگوشها که دیدند این مردم ایستادند کم کم از توی سوراخ بیرون آمدند و شروع کردن کم کم به کمک مالی و معنوی.

هنوز می‌ترسند به‌طور مستقیم وارد کمک جدی شوند.

اما مردم اوکراین تصمیم خود را گرفتند. آنها گفتند اگر به‌خاطر وطنمان نجنگیم کجا برویم آیا برویم آواره شویم.

آنها ننگ تسلیم را نپذیرفتند. 

اکنون نیز هر سلاحی که به آنها داده می‌شود از آن برای دفع متجاوز استفاده می‌کنند. 

یکی از کاراترین سلاح‌ها موشک جاولین است. که برای مردم تبدیل به یک نماد شده است این آهنگ نیز در این رابطه است.

به آن می‌گویند سنت جاولین یعنی جاولین مقدس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)