جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست   قدرت زنان  

فرح نوتاش، وین ۲۰ مارس ۲۰۲۲

نوروز به قدمت هزاران سال، رسیدن بهار را با تبسم جوانه ها، رقص شکوفه ها در وزش نسیم، برق نور در زلال جاری جویبارها و غوغای رویش در طبیعت، جشن می گیرد.

و نوروز در این جشن، شفافیت و راستی در انسان ها را می طلبد.

زدون نا خالصی ها، با پریدن از روی شعله های بته در آخرین سه شنبۀ سال شروع می شود. و با زدودن کینه از دل ها و آشتی به اوج خود می رسد.  شفافیت و راستی پیام نوروزی است.   

اخبار یک طرفه، جهان را به سوی ظلمات قضاوت یک جانبه می راند. مسدود کردن رسانه های روسیه، و اخبار یک طرفه، بیانگر وحشت از افشای حقایق  تیره و تار و راندن جهان به سوی قضاوت یک جانبه ، و شر خالص است.

جهان در آغاز سال جدید ، نیاز به شفافیت و آشتی با حقایق دارد. نشریات جهان باید آزادی بیان داشته باشند تا پنجره ها را به سوی نور باز کنند.

اگر امپریالیست ها خطاکار نیستند و از افشای حقایق نمی هراسند، پس رسانه های هر دو طرف را برای رساندن اخبار به مردم آزاد بگذارند. و به مسدود کردن یک طرف و  بمباران مردم با اخبار دیکته شدۀ طرف دیگر خاتمه دهند. 

شفافیت، راستی و زدودن پلیدی ها پیام نوروزی است

 womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)