عزیزم !

گفتید “آلن پو” را می‌خوانید. البته با فکرهای تازه آشنا می‌شوید و او به شما کمک خواهد کرد، ولی خیال نکنید شبیه آن را بسازید برای اینکه به چشم مردم بکشید و نسنجید چطور تاثیر می‌کند. این قصد باید در شما طوری باشد که گویی دیگری در شما وجود دارد و قصد کرده و پس از آن شما قصد او را دریافته‌اید.
هرگاه این را از من قبول کنید، خواهید دانست که من می‌خواهم گفته باشم آثار مختلف هنری، از شخصیت‌های مختلف به وجود می‌آید در اطراف فراوان شخصیت‌هایی که به اندازه‌ی شخصیت شما باشند یا نه. شخصیت‌های مختلف از دیدهای مختلف به وجود می‌آیند و به جای خود، هر کدام از این دیدها بستگی کامل با طرز زندگی و فکر کردن و حوادثی دارد که شما در آن غرق بوده‌اید یا اکنون غرق هستید.
وقتی که همه‌ی اینها فراهم بود، نوشتن کار آسانی‌ست. آیا “پو” در شما تاثیر کند یا دیگری و هنر شما فتح مهمی نیست بلکه نتیجه‌ی جریانی‌ست که باید باشد. فتح مهم در این است که تا چه اندازه ورزیده بوده و تکنیک پاکیزه داشته باشید و زور تکنیک شما تا چه حدی دیده شود.
من به این سادگی برای شما بسیار مطالب گفته‌ام. اگر دقیق بشوید نکته‌ای که می‌ماند این است که اثر تازه‌ی هنری شما که می‌خواهید با “پو”، یا هر که باشد، نزدیک شده باشید؛ در چشم مردم چطور تاثیر خواهد بخشید. چرا اینقدر در خاطر شما تملق وجود دارد. شما می‌خواهید چه کسی باشید؟ می‌خواهید چه کنید، میزانی به این دقت برای سنجش اندازه‌ی تاثیر آثار هنری خودتان در مردم داشته باشید؟ انسان رو به نهایت هر چیز می‌رود، به طرف اعلا درجه می‌شتابد. چرا مرددید؟
در این باره سابق-ن هم راجع به “هاملت” شکسپیر برای شما نوشته بودم و نکته‌های لازم را گوشزد کرده بودم. فقط نکته‌ای را تکرار می‌کنم. مطالب این کاغذ را در نظر داشته باشید تا این نکته را به خوبی دریابید.
شخصیت هنری شما وقتی ساخته می‌شود که در اطراف شما شخصیت‌های شبیه شما هم وجود داشته باشد. اگر با وضعیت بسیار فاصله گرفته‌اید (با دریافت فکرهایی که از وضعیت‌های خارج به وجود آمده متحیر شده‌اید) بیهوده به خودتان زحمت ندهید. دیوار خودتان را بالا ببرید. بناهایی را که شما می‌سازید مساکن کسانی هستند که هنوز از راه نرسیده‌اند. شما پیش از تولد بچه، برای او لباس دوخته‌اید. خوب است با همین مطلب کاغذ را خاتمه بدهم.
۲۵ مهر ۱۳۲۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)