خامنه ای دریکی ازسخنان اخیرخود خواهان توبه اصحاب فتنه بخوانید “اصلاح طلبان و سبزها” پیرامون اتهام تقلب درانتخابات سال۸۸  شده بود. او گفته بود با این که درخلوت خود به آن اعتراف می کنند، اما چرا علنا مطرح نمی کنند! اکنون زمانی اندک پس ازآن سخنان، سعید حجاریان درگفتگو با تسنیم خبرگذاری نزدیک به سپاه، کاتولیک ازپاپ نه فقط تقلب که اتهام تخلف را که حتی بعضا خود سردمداران رژیم وقوع آن را انکارنمی کنند، نیزرده کرده است.  او درطی برخی گفتگوها و دیدارهای خود و ازجمله با بخشی ازدانشجویان انجمن های اسلامی دانشگاه خواهان اعتدال درمطالبات و پائین کشیدن فتیله آن ها شده است.

وقتی اصلاح طلبی درسالهای پس از ۷۶ دربورس بود، او درقامت یکی از مدافعان سرسخت آن و به عنوان یکی از تئوریسین هایش مدافع فشاراز پائین و چانه زنی دربالا و نوعی حاکمیت دوگانه بود. اما با افول اصلاح طلبی زبان وی هم بتدریج الکن شده و اوج این الکنی پس از دستگیری وی  درپی بحران و اعتراضات سال ۸۸ بود که او در گفتگوئی سازمان یافته و تبلیغی توسط بازجویان امییتی-اطلاعاتی رژیم، از مواضع پیشین خود عدول کرده و لب به انتقاد از اصلاح طلبان گشود.*۲ با تغییرآب و هوا و چرخش فصل و رواج گفتمان اعتدال-بخوانید گفتمان مورد حمایت رفسنجانی- درمیان اهالی اصلاح طلب، بار دیگر او جان تازه ای یافته و این بار درکسوت حمایت ازاعتدال گرائی وارد میدان شده است و پیشاپیش و صریج از دیگراصلاح طلبان- البته ازدرعقب- به تطهیرنظام و خامنه ای پرداخته است. در مطلبی تحت عنوان پنج خدمت بزرگ اصلاح طلبان به نظام یکی ازآن ها را پاک کردن تقلب و جنایت سال ۸۸ دانستم. آن چه که سعید حجاریان کرده است، صراحت دادن به آن چیزی است که تحت عنوان گره زدن نوار سبز و بنفش صورت گرفته است.  با این همه آن چه که درخاطرمردم دردزدیده شدن آراء خود باقی مانده است چنان با نافرمانی ها و طغیان های اجتماعی ساختارشکن و با خون امثال ندا ها و سهراب ها  و کهریزکی شدن آمیخته شده و درحافظه تاریخی مردم باقی مانده است که بعید است پنبه زن هائی چون حجاریان و امثال آن بتوانند پنبه اش را بزنند!

*- حجاریان: در انتخابات ۸۸ نه تقلب شد نه تخلف؛ تدلیس سیستماتیک بود

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/08/130811_me_hajarian.shtml

*- نگاه کنید به مقاله: حجاریان وبازخوانی “اعترافات” ازمنظری دیگر درلینک

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2009/10/blog-post_20.html

پنج خدمت بزرگ خاتمی و رفسنجانی به نظام و خامنه ای درطی دوماه:    

http://roozbe.wordpress.com/2013/07/29/panj-khedmat-bozorg

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com