چه هیاهوها که بر سرسد  سیوند و  زیرآب رفتن احتمالی مقبره کوروش ،پدر ملت فارس در رسانه های فارسی زبان داخل و خارج  از ایران شد!تحصن ها .تجمعات .تظاهرات ،شکایت ها …در رادیو ها  و تلویزیون  ها و در مطبوعات و اینترنت و ،،،جماعت پارسی گرا که بسیاری شان هم از همین همتباران بختیاری !بودند حنجره و یقه و جامه و پاچه دریدند که : وا کوروشآ ! وا ایرانآ ! و پدر ملت فارسآ ! وا ! وا !وا !…

اینک اما ١۴ تن مادر و کودک روستایی ،محروم و بیگناه لر،ازدهدز مالمیر بختیاری قربانی سدهای کمپانی  ها  و کارتلهای  حکومتی  شدند که قرنی است  آب و نفت و برق و همه  ثروت ملت لر را به یغما برده ،خرج مناطق فارس نشین مرکز ایران (اصفهان ،یزد ،کرمان .قم .کاشان …)میکنند ..
اینک اما  صدایی از این همه بوق و کرنا و تلفزیون و رادییون فارسی زبان داخل و خارج به اعتراض و شکایت برنیمیخیزد !؟ چرا  نه ١۴ تن اصفهانی یا تهرانی یا قمی یا شیراز ی یا حتی تبریزی که ١۴ تن مادر و کودک روستایی فقیر و بیگناه لر از دهدز مالمیر بختیاری مرده اند !!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)