درلیست دههاهزارنفری اعدام شدگان سیاسی دهه ۶۰، یک اعدامی هست که به تنهایی میزان خشونت جمهوری اسلامی است، او کوچکترین واحد اعدامی است، واحد کشتار است.
او نفیسه اشرف جهانی، کودک دبستانی است، که به جرم محاربه با خدا در دادگاه اسلامی، محکوم به مرگ شد و جلوی جوخه اعدام تیرباران.
این اعدام به تنهایی درعقل نمی گنجید، واپس زده می شود.
او در ده سالگی زنی است در لیست حدود ۲۰۰۰ نفری اعدامیان سیاسی زن. که این خود نه قرینه ای در تاریخ ایران دارد و نه در تاریخ جهان مدرن. نه با عرف قابل توضیح است نه با شرع. برادرکشی و پدرکشی با گوشمان آشنا بود، پسر کشی سابقه اش به اسطوره می رسید و در تاریخ هی تکرار می شد

کشتن دختر بچه ها، زنان و مادران را نه شنیده و نه خوانده بودیم، جمهوری اسلامی رسمش کرد با اعدام بیش از ۱۵۰۰ دختر و زن در فاصله سالهای ۶۰ و ۶۴. فقط در این لیست که کامل هم نیست، در کنار نفیسه اشرف جهانی ده ساله، مریم اسدی یازده ساله، افسانه فارابی دوازده ساله، جزو ۹ دختر بچه اعدام شده زیر ۱۳ سال اند.
فاطمه جبارزاده انصاری، شهلا قربانی، فاطمه ساجدی، سه دختر بچه سیزده ساله، جزو ۲۲ دختر بچه اعدام شده بین ۱۳ و پانزده سال اند.
نسرین نوری مانی ۱۵ ساله، فرزانه صبوری و مریم صدرالاشراف هفده ساله (هر سه حاق آویز شده)، جزو ۱۸۷ دختر نو جوان اعدامی زیر ۱۸ سال اند.
خطیب شهیدی دختر نوجوان ۱۵ ساله به میدان اعدام نرسید، او زیر شکنجه کشته شد، او جزو ۶۰ زنی است که زیر شکنجه به قتل رسیدند.
جنین هشت ماهه طاهره آقا خان مقدم در شکم مادرش تیر باران شد، طاهره آقاخان مقدم، یکی است در لیست ۴۷ نفری زنان حامله اعدام شده دراین لیست.
سکینه محمدی اردحالی ۷۰ ساله، مادر نه فرزند از اعدام شدگان بالای ۷۰ سال است. جوانترین اعدامی در این لیست ده ساله بود. نفیسه جوانترین کودک اعدامیست، جوانترین اعدامی زن و جوانترین محارب با خداست در لیست دهها هزار نفری اعدام های سیاسی.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)