دولتهای سرمایه داری برای تدوام سلطه استثمارگرانه خود به اشکال مختلف سرکوب روی می آورند.

سرکوب مستقیم از طریق زندان و شکنجه و اعدام و ایجاد فضای پلیسی و وحشت در جامعه تنها یکی از اشکال سرکوب است.

شکل دیگر آن که به کمک مذهب انجام می گیرد عبارت از درونی کردن سرکوب است.

آنان به کمک مذهب صدای اعتراض مردم معترض را از درون خفه می کنند. مذهب به توده های رنجدیده ای که تمام عمرشان را زحمت می کشند و در نیاز زندگی می کنند می آموزد که تا وقتی زنده و در زمین هستند، تسلیم شوند و صبور باشند و به امید پاداش های بهشتی آرامش بیابند.

دین در انسان مذهبی و متدین قدرتی کاذب بوجود می آورد و بدینسان گرمایی دروغین به دنیای سرد و بی روح او می دمد، انسان رنجدیده را چه از سر تسلیم و چه از سر مبارزه تسلائی دروغین می بخشد و رنج و درد را با وعده خوشبختی واپسین توجیه می کند.

این قدرت کاذب، این تسلی و آرامش دروغین، این اعتراض کاذب، دین را به افیون مردم مبدل کرده است. در واقع مذهب نوعی مخدر معنوی است که در آن برده های سرمایه، داوطلبانه خواست خود برای زندگی بهتری که شایسته انسان باشد را کنار می گذارند.

در ایران با توجه به اینکه مذهب با قدرت سیاسی بطور کامل در هم آمیخته شده اند، نقش سرکوبگرانه مذهب بسیار مستقیم تر و بر جسته تر خود را نشان می دهد.

کارگران  و مردم آزادیخواه ایران!

چه کسی از شما هست که به تجربه در نیافته باشد که دولت مذهبی چیست؟! به جمهوری اسلامی، به این رژیم افسار گسیخته داعشی نگاه کنید! نگاه کنید که چگونه قوانین، نهادها و کل دستگاه رسمی مذهب به خدمت برقراری حکومت ترور و وحشت سرمایه داران  در آمده است! نگاه کنید که چگونه آیات، روایات و قوانین مذهبی به وسیله ای برای بی حقوقی و تحقیر هر روزه  نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، سرکوب اقلیت های مذهبی و سلب حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاسی مردم ایران تبدیل شده است.

نگاه کنید که چگونه رژیم حاکم  در خدمت به سرمایه داران با اتکا به قوانین مذهبی، بیدادگاهها،  زندانها و  شکنجه گاهها  را آراسته است تا هرگونه اعتراض مردم نسبت به فقر و بی حقوقی و برای کسب آزادی را با جنایتی سازمانیافته کیفر دهد و خون هزاران انسان آزاده و انقلابی را بی مهابا جاری سازد!

ببینید که چگونه جهل و خرافه و افسون و فریب رسمی را بجای علم و فرهنگ نشانده اند! ببنید چگونه با دامن زدن به کورترین تعصبات مذهبی در میان بخشی از بی خبرترین مردم ، آنها را در دسته های حزب الله و جندالله و لباس شخصی ها سازمان داده و آنان را  با افسون و فریب به هیئت دژخیمان و آدمکشان حرفه ای در آورده اند.

استفاده از مذهب به عنوان یک حربه دولتی، رسم و آئین طبقات دارا و حاکم بوده است. طبقه سرمایه دار نیز همواره از ابزار مذهب برای فریب و تحمیق توده های مردم سود جسته است. در ایران تبدیل مذهب اسلام به مذهب رسمی کشور تماما در خدمت منافع طبقه سرمایه دار و روحانیت حاکم قرار گرفته است. طبقه سرمایه دار از دامن زدن به تعصبات مذهبی به عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کارگران و مردم زحمتکش استفاده می کند.

ما کمونیست ها خواهان از میان برداشتن دولت مذهبی و پایان دادن به هرگونه استفاده از مذهب به عنوان یک ابزار دولتی هستیم! مذهب باید بطور کامل و قطعی از دولت و سیستم آموزش و پرورش جدا گردد! ما می گوئیم: هیچیک از مذاهب، نباید هیچگونه دخالت و تاثیری بر قوانین کشور داشته باشد!

ما می گوئیم: نهادها و دستگاههای مذهب باید بطور کامل و قطعی از دولت جدا گردند و هر گونه پرداخت کمکهای مالی و غیر مالی از طرف دولت به نهادها، موسسات و فعالیت های مذهبی لغو گردد!

ما می گوئیم: مقامات مذهبی بناید از هیچگونه امتیازی چه برای احراز مقامات دولتی و چه در برابر قوانین کشور برخوردار باشند و کلیه تبعیضات قانونی برحسب اعتقاد به مذهب باید بطور کامل لغو گردد! ما می گوئیم نباید در مدارس، دانشگاهها و دیگر مؤسسات تعلیم و تربیت دولتی، هیچ رسم و آئین و تعلیمات مذهبی  معمول گردد!

ما می گوئیم: هیچیک از مذاهب نباید مذهب رسمی کشور شناخته شود. دولت باید مذهب را امر خصوصی افراد بشناسد و کلیه افراد کشور باید در اختیار کردن هر مذهبی که بخواهند و یا نداشتن هیچگونه مذهبی، آزاد باشند!  ما از تساوی کامل حقوق قانونی کلیه افراد کشور، مستقل از اعتقادات و باورهای مذهبی، مرام و عقیده سیاسی دفاع می کنیم و خواستار عملی شدن کامل جدایی مذهب از دولت هستیم.

ما اعلام میداریم که: طبقه کارگر به محض آنکه در راس قدرت قرار گیرد، جدائی کامل مذهب از دولت را به عنوان جزئی از قانون اساسی کشور اعلام خواهد داشت و قوانین مربوط به جدایی کامل مذهب از دولت را فوراً و به نیروی دولت شوراهای کارگران و مردم در سراسر کشور به مورد اجراء خواهد گذاشت!

“سخن روز” شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له

https://alternative-shorai.tv

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)