گفتگوی رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور درباره جنبش معلمان و ویژگی‌های خیزش‌های خیابانی در ایران.

در این گفتگو درباره تفاوت خیزش‌های خیابانی با ناجنبش‌های پیشین و جنبش‌های اجتماعی امروز نظیر جنبش معلمان و تقسیم یندی‌های جنبش‌ها بر اساس اهداف، ترکیب طبقاتی و سطح آنها توضیح داده شده است. همچنین این که خیزش‌های خیابانی امروز درایران تا چه حد توانایی بدل شدن به یک جنبش را خواهند داشت با اشاره به جنبش امروز معلمان و خیزش اصفهان بررسی شده و چرایی خصلت پایدارتر و هدفمندتر، تشکل پذیری و رهبری صنفی جنبش معلمان و تاثیرات آن بررسی شده است.

همچنین در مورد این که آیا این خیزش‌ها تا چه حد صنفی و مطالباتی یا سیاسی هستند یا تا تا چه حد از توانایی بدل شدن به جنبش‌های سیاسی برخوردارند نیز اشاره شده است. در آخر ضمن بررسی رویکرد بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور و موضوع آلترناتیوسازی تاکید شده است فعالیت اپوزیسیونی برای گسترش اعتبار اجتماعی نیازمند گسترش گفتمان همبستگی و ریشه دواندن در این جنبش‌ها، همراهی و حمایت همه جانبه از آنها است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)