در “تریبون کارگری” این هفته، علی دماوندی با بهروز فراهانی وخسرو بوکانی در ششمین هفته از اعتصاب سراسری دهها هزار کارگرپروژه ای و پیمانی صنعت نفت و بیست و سومین روز از اعتصاب کارگران هفت تپه،
و اعتصاب کارگران فولاد، در بستر اعتراضات و شورشهای گسترده توده ای،
به مسئله چگونگی پیگیری مطالبات و خواستهای کارگران در شرایط پراکندگی جغرافیایی
و تعدد کارفرمایان و شرکتهای کارفرمایی-پیمانی می پردازند.

اکنون که مباحث مربوط به نقش مجامع عمومی و نمایندگی و تشکل مستقل به یک بحث جدی تبدیل شده است، “تریبون کارگری” تلاش می کند و خواهد کرد که از جنبه های گوناگون به غنای این بحث اضافه کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)