در “تریبون کارگری” این هفته، علی دماوندی با بهروز فراهانی و خسرو بوکانی درباره شورشها و خیزش بزرگ مردمان خوزستان برای آب و زندگی،

همبستگی های عزیز کانونها و تشکلهای کارگری معلمان و نویسندگان و مردم در برخی از شهرهای ایران پنجمین هفته اعتصاب دهها هزار کارگر پروژه ای نفت و پتروشیمی و شروع مجدد اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و،

مطالبات و اشکال اعتراض و همبستگی ها،

ناتوانی حکومت اسلامی در برآوردن خواستها و مطالبات آنان،

زمینه ها ودلایل بحران و ویرانی زیست محیطی در خوزستان و بسیاری از نقاط کشور،

و امکانات شکل گیری جنبشهای بزرگ و پیوند این شورشها و اعتصابات برای تحقق خواستها مطالبات این جنبش،

موضع اپوزیسیون راست و جریان باصطلاح عدالت خواه مجلسی و رئیسی و همنوایی آشکار این جریانات با سیاست نئولیبرال و خصوصی سازیها و…

گفتگو کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)