سرگئی آیزنشتاین، کارگردان شهیر روسی، “اعتصاب” را در ۱۹۲۵ در شوروی ساخت.

این فیلم صامت دربارۀ اعتصاب کارگران در دوران تزاری روسیه و سرکوب تمام عیار و تراژیک آنان بدست طبقات حاکم است.

مسئلۀ فیلم نه آغاز اعتصاب بلکه تداوم آن است.

تداوم اعتصاب به‌منزلۀ ازکار انداختن زمان و ایجاد گسست در تولید ارزش، کاگران را با ده ها مشکل ریز و درشت روبرو می‌کند: از مقابله با بی‌پولی و فقر گرفته تا خنثی‌کردن حربه‌های حاکمیت برای در‌هم‌شکستن اعتصاب.

به لحاظ فُرم سینمایی، فیلم به خاطر این سکانس پایانی مشهور است که سلاخی حیوانات و سلاخی کارگران بدست طبقات حاکم را کنار هم مونتاژ می کند.

آیزنشتاین با نقل‌قولی از لنین دربارۀ اعتصاب شروع می‌کند و با هشداری به پرولتاریا نسبت به سلاخی شدن ازطرف حاکمیت تمام می‌کند.

گرچه به لحاظ محتوایی-سیاسی “اعتصاب” واجد عناصری منسوخ است و به مارکسیسم سنتی تعلق دارد، با این حال، باور داریم این فیلم همچنان برای اکنون تاریخی‌مان واجد درس های سیاسی و هنری ست.

به همین جهت، فیلم را در اینجا با کیفیتی خوب به اشتراک گذاشتیم تا در دسترس همگان باشد.

Collective98@riseup.net
@collective98

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)