رهبر،آخوندها و گردانندگانِ جمهوری اسلامی با همه ی نوکرانِ جنایتکارِشان ، اقلّیتِ  کوچکی از  مردمِ ایران هستند که  برایِ دزدی  لباسِ  ملّتِ ایران  را  پوشیده اند و برایِ هرچه راحت تر دزدیدنِ همه چیزِ ایران و زندگیِ مردمِ ایران ، سخت نیازمندِ جداییِ اقوام، نژادها، و گروه هایِ گوناگونِ مردمِ ایران هستند.

چون آخوندهایِ دزدِ حاکم بر ایرانِ امروز در ۱۴۰۰ خورشیدی، با تمامِ  نیرویِ  کشتار و سرکوبشان، توانِ رویارویی با  جمعیّتِ بزرگی  از  مردمِ ایران را ندارند، پس هرچه مردمِ ایران  جداتر و دور ازهم و گرفتارِ مشکلاتِ شخصی  باشند، برایِ نظامِ دزدان جمهوری اسلامی و دار و دسته شان، همین فاسدترین  حکومتِ  تمامِ  تاریخِ ایران، بهتر است، چون این حکومت آنقدر جنایت کرده و خرابی به بار آورده که از هیچ نیرویی  در  دنیا به اندازه ی وحدتِ مردمِ ایران  که به آسانی می تواند این  نظام را سرنگون کند، وحشت  ندارد. چون اتّحاد و همدلیِ مردمِ ایران قدرتی  دارد که جمهوری اسلامی  با  تمامِ نیروهایش، توانِ حتّا چند روز ایستادگی  در برابرِ شُمارِ بزرگی از مردمِ  مُتّحدِ جامعه ی ایران را  ندارد. و به همین  دلیل است که آب و خاک دریا و انواع معدن ها و امکاناتِ طبیعی ایران را به روسیه، به چین، لازم شود به آمریکا، تقدیم  می  کند تا  بتواند  همچنان با  ستم و  جنایت و نابودیِ ایران و ایرانی و هر چه در ایران است، تاراج کند و رهبر و مسئولینِ دزدِ جمهوری اسلامی و فرزندانشان در ایران و هرجایِ دیگرِ  دنیا، شاهانه عِیش و نوش کنند.  همچنین، اتّحاد و همبستگیِ مردمِ ایران برایِ  نجاتِ ایران و  زندگی در ایران  همراه با سرنگونیِ این نظامِ خراب،روشن بینی و روشنگری ای خواهد داشت که با شناختِ این بزرگترین بلایِ غیر طبیعیِ تاریخِ ایران یعنی “جمهوری اسلامی”، دیگر  در آینده هیچ کسی یا گروهی  نخواهد توانست با فریبِ مردمِ ایران، با اینهمه بلا، اینچنین  ایران را ویران کند.  و امروزه، فاصله انداختن  بینِ  مردمِ ایران، بزرگترین برنامه ی امنیتیِ این دزدانِ جنایتکاراست که با تمامِ توان، در حالِ تاراجِ حقوقِ همه ی ملّتِ ایران هستند و اتّحادِ مردمِ ایران،  تنها نیرویِ زمین است که می تواند ایران و زندگی در ایران را از چنگالِ دزدهایِ این  نظامِ خراب،  به خوبی  نجات دهد. 

 امیر سارم  – 

  https://t.me/amirsarempoems     

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)