تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با رضا پایا در آلمان. بیوگرافی این فعال باسابقه جنبش چپ و کارگری ایران و یار رفیق سروان امیرحسین احمدیان که در دوره رژیم محمدرضا پهلوی، تقی شهرام را از زندان ساری با کلی مهمات نظامی فراری داد. در این گفتگو همچنین درباره تاریخچه گروه کمونیستی “نبرد برای رهایی طبقه کارگر” صحبت میکنیم که رفیق رضا پایا از پایه گذاران آن بود 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)