سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، یک‌ تشکل مستقل از تمامی احزاب، سازمانها و نهاد های دولتی و غیر دولتی است.

هم سرنوشتان، کارگران و مردم ستم دیده؛
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یک تشکل مستقل بوده و هست و ربطی به هیچ جناح و دارو دسته ای نداشته و ندارد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از زمان اعلام موجودیت تا کنون در حد توان تلاش کرده است که صدای رسای کارگران نیشکر هفت تپه باشد.

تلاش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در راستای کسب مطالبات کارگری، انتقال تجارب خود و دیگر بخش های جنبش کارگری ایران در میان کارگران هفت تپه بوده ، چرا که ما اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه باور به نیروی طبقاتی کارگران را داریم.

ما در هیچ دوره ای دنبالچه این یا آن جریان خاص نبوده و نخواهیم بود.

ما سندیکای ای مستقل از دولت، کارفرما و صاحبان سرمایه ( چه در قدرت و چه خارج از قدرت) هستیم و عملکرد تا کنونی و پرونده کارگری ما گواه این ادعا می باشد.

ما با وجود تمام ضعف های موجود بر خود می بالیم که همچنان صدای کارگران هفت تپه بوده و هستیم و همچنان باور داریم که طبقه کارگر به نیروی خود آزاد و رها خواهد شد و کوچکترین توهمی به هیچ شخص، سازمان و جناحی نداشته و نداریم.

ما در اولین روز اعلام کردیم و بر این امر پای می فشاریم که حق گرفتنی است و این حق با اتحاد، همبستگی و سازماندهی کارگری و خارج از مناسبات مدافعان رنگا و رنگ نظام سرمایه داری به دست خواهد آمد.

صندوق رای و انتخابات هیچ ربطی به منافع ما کارگران ندارد. ما از هیچ شخص و سازمان و رئیسی! دستور نگرفته و در رکاب هیچ جریانی نبوده و نیستیم.

ما مستقل عمل کرده ایم، بر روی پاهای خود ایستاده ام، گرسنگی کشیدیم، اخراج و زندانی شدیم ، مورد تهدید و توهین قرار گرفتیم، اما بدون توهم به این و آن، رو به جلو گام برداشتیم و باورمان به نیروی طبقاتی کارگران هر روز بیشتر و بیشتر شد.

نه زندان، نه اخراج، نه تهدید و نه تطمیع نتوانسته است ما را از صف کارگران و فرودستان جامعه جدا کند.

خواست کارگران هفت تپه، خواست دیگر کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران است. خواست ما مشترک است، درد ما مشترک است و برای این درد مشترک یک رزم مشترک کارگری را نیاز داریم.

ما ستاد انتخاباتی هیچ شخصی نبوده و نیستم و این حق ماست و از این حق خود دفاع می کنیم.

زنده با اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ظلم و ستم و استثمار.

۱۳ خرداد ۱۴۰۰
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

💥زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

#اتحاد_اعتصاب
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

⭐️ زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه🔻

syndica.hafttape@gmail.com

🔻 صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️

http://t.me/syndica_7tape

با کلیک روی آدرس زیر 👇👇👇
@Sandika7tapeh
اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .
اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان، آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.

@hafttape7 توئیتر

آدرس صفحه اینستاگرام 👇👇👇
سندیکای کارگران هفت تپه
Http://Instagram.com/syndicahafttpe

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)