ولایت فقیه آیت الله خمینی گِرد خلافت دور می زند!

(ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره ۳۰

حکومت اسلامی(ولایت فقیه) کتاب جدیدی است که توسط «دارالقدس» در بیروت  منتشر شده و شامل  دوازده سخنرانی  آیت الله خمینی است.

این کتاب اندیشه اساسی ولایت فقیه را مطرح می کند که خارج از حوزه معیارهای فرهنگ اسلامی است. که گرد مساله خلافت دور می زند. سپس تعریفی از دو عنصر «ولایت» و «فقیه» بدست می دهد و در مورد «ولایت» می گوید:

«حکومت امارت فقیه دانا به شرع اسلام که بتواند علم خود را در موارد تطبیق شده، عملی کند. و ولایت وی، همچون یک «حاکم» شامل تمام مواردی می شود که از آن در «شرع» بحث می شود…

بیان اندیشه  «ولایت  فقیه» بر شناخت این مساله است که اسلام دینی نیست که فقط منحصر به عبادات فردی و روابط فرد با خالق باشد. بلکه اسلام برای محکم کردن اساس و بنیان های حکومت عادلانه فراگیر نیز آمده است…. و بر این اساس، از دیدگاه آیت الله خمینی، وظیفه مسلمین امروز -چنانکه در دوره های دیگر نیز- پیروی به همین ترتیب، برای برپایی حکومتی بر قانون اسلامی است. چون حکام حقیقی مسلمین، «اجرا کنندگان قوانین الهی» بوده اند. خود پیامبر  و نیز امامان پس از وی به علت شناخت احکام دین رهبران امت بودند. به همین شیوه فکر، مسائلی از قبیل ولایت فقیه بدست می آید…. در پایان چنین نتیجه می گیرد که ولایت فقیه ثمره راستین ویژگی های تشیع است.[نقل و ترجمه از (المستقبل. سال۳. ش۱۲].

[ح،سلمان. ولایت فقیه آیت الله خمینی؛ ثمره تشیع(ترجمه). روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ تیر۱۳۵۸]

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

 ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)