قانون اساسی باید آنچنان صریح باشد که تفسیر بردار نباشد

(ولی فقیه سوم؛خطری  که درکمین است!) شماره ۱۴

از نفرین نسل های آینده بترسید.

تاریخ قضاوت خواهد کردوخواهدگفت حقوقدان هایی که این قانون را تصویب کرده اند،مرعوب یامجذوب قدرت بوده اند.

دوماه قبل بدون اینکه دعوتی ازطرف دولت بشود من و چند نفردیگر متنی را تهیه کردیم و به دولت دادیم و پیشنهاد دادیم که متن رادرجرایدمنتشرکنندتااز طرف مردم وگروههای سیاسی مورد بررسی قرارگیرد و بعد از آن هیاتی مرکب ازگروه های سیاسی و اجتماعی دعوت بشود که متن قانون اساسی را تنظیم ومستیمابه مجلس موسسان و نه به هیات دولت شورای انقلاب بفرستند ولی درمتنی که به عنوان پیش نویس قانون اساسی منتشر شده قسمت های بسیاری ازآن حذف وقسمت هایی به آن اضافه شده است و دربعضی موارد کلا تغییر شکل داده است… مساله دیگری که قابل بحث است، شورای نگهبان قانون اساسی است. در این که قانون اساسی باید محفوظ و مصون بماند شکی نیست. اصل ۱۴۵ می گوید: «درصورتی که شورای نگهبان قانون اساسی قانونی را مخالف صریج با اصول مسلم شرعی یا متعارض قانون اساسی بداند آنرا برای تجدید نظر با ذکر موارد تعارض به مجلس بامی گرداند».

درخود اصل کلی می گوید: «شورا صلاحیت تطبیق قانون اساسی با قوانین عادی را دارد». اما در اصل ۱۴۵ نیز تطبیق با اصول مسلم شرعیه را به وظایف شورااضافه می کند و سپس در اصل ۸۴ این کار را در ردّه ی وظایف رئیس جمهور قرار می دهد!

احکام شرعی یک امر اجتهادی و استنباطی است و ممکن است درمیان این همه مجتهد احکام شرعیه، یک نظریه واحد در مورد یک مساله خاص نبینند. جالب تر اینکه گفته شده تصمیمات باید با اکثریت دو سوم نافذ است. سوال این است که دو سوم ۱۱ نفرچند نفراست؟ ۷یا ۸ نفر؟ما وقتی فریادمی زنیم قانون اساسی باید صریح باشدومورد ابهام نداشته باشد،به همین دلیل است.

با این اختیاراتی که برای رئیس جمهور قائل شده اند،رئیس جمهوربایدمعصوم باشدکه دچاردیکتاتوری نشودودرشرایط حاضرمن در تمام دنیامعصومی نمی شناسم.

قانون اساسی بایدآنچنان صریح باشدکه تفسیربردارنباشدورضاخان وپسرش با کمال وقاحت بعنوان سلطان مشروطه حکم راندند چرا؟به علت همین ابهام و عدم صراحتی بود که در قانون اساسی بود.

[لاهیحی،عبدالکریم. ۳۱خرداد ۱۳۵۸پیغام امروز]

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل ازوقوع؛پیشگیری بهترین درمان؛ولی فقیه سوم،اتفاقی که نبایدحادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه درسرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)