ما ، درین گسترش_ پخش کرونا  ، به جهان
بوده ایم شاهد_ بس آتش_ سوزنده به جان
 
آتشی ، شعله فروزنده ، که ناید به گمان
در همه عالم ، نیافتیم از تبسم یک نشان
 
همه درگیر کرونا ویروس زاده ی شیطان
چیره بر هستی انسان در بسا جا و مکان
 
ما به یک دوره ای ازعمر، درین عهد و زمان
دیده ایم، بس مبتلایان ، دردمند  و ناتوان
 
مردمان درغم و غصه، نگران، سر به گریبان
چشم به راه یک دوا ، از بهر آرامش و درمان
 
وندرین، پخش_  دو  سه نوع_ کرونای  پلید
ما، دگر هر گز نجستیم  چهره ای را شادمان
 
روزگاران پر ز توفان محنتست این عهد و دوران
محنتی کان را نباشد ، چاره ای یا دوری از آن
 
بوده ایم شاهد_ بس آتش_ سوزنده به جان
ما، به یک دوره ای ازعمر، درین عهد و  زمان
 
دکتر منوچهر سعادت نوری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)