غلامحسین دوانی –عضو جامعه حسابداران رسمی امریکا 

پژوهشگرمالی- اقتصادی 


از نطر تئوریسین های نئولیبرالیسم و پدر تفکر نوین آن « میلتون فریدمن » شرکت فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر کردن ثروت سهامداران است. اما این تفکر که ماحصل دویست ساله اخیر ان جز تشدید نابرابری اجتماعی و انحطاط اخلاق در روابط اجتماعی اقتصادی بوده مدت هاست رنگ باخته و در مقابل ایده و تئوری حسابداری اجتماعی  نضج  گرفته بطوری که انجمن حسابداری امریکا در سال ۱۹۹۶ در تعریف حسابداری اجتماعی یادآورشد ،« حسابداری اجتماعی یعنی شناسایی و اندازه گیری ارتباطات بین اقدامات متقابل واحدهای مستقل و اجتماع و محیط فیزیکی اطراف آنها و سپس در درسال ۱۹۹۷ در  بازتعریف مجدد،  تعریف کاملتر و جامع تری از حسابداری اجتماعی بشرح زیر ارائه نمود که « تمرکز اصلی حسابداری اجتماعی بر اندازه گیری و گزارشگری تأثیرات تجارت شرکت، اجتماع و محیط فیزیکی است». 

حسابداری اجتماعی به اندازه گیری تأثیرات مطلوب و نامطلوب فعالیت «واحدهای پولی و غیرپولی»  می پرذازد .با این تعریف محدوده حسابداری اجتماعی  قاعدتا « شامل اندازه گیری منفعت-هزینه و گزارشگری برنامه های اجتماعی و فعالیت های عمومی شرکت می باشد.» . اما واقعیت این است که همه نهادهای حرفه ای منبعث از نظام سرمایه داری بعنوان ابزار سرمایه داری وظیفه تبیین و حفاظت از سرمایه را در مقابل کار بر عهده داشته و از طرح مبانی اصلی حسابداری اجتماعی طفره می روند و حسابداری اجتماعی را در نقاب محصور شده مسئولیت های اجتماعی ، حاکمیت شرکتی ، گزارشگری پایداری شرکت ها ارائه داده و از طرح اصلی موضوع که همانا چگونگی نقش هر یک از ذینفعان در فرایند قیمت تمام شده و سود تولیدکالا و خدمات اجتناب می کنند .

Social Accounting Theory, New Approach in Globalisation Age: Davani,  Gholam-Hossein: 9786200086273: Books - Amazon.ca

از دیدگاه هواداران تئوری اجتماعی حسابداری که خودرا  پیرو اقتصاد مشارکتی  می دانند ، کار انجام شده در کالا یا خدمات شامل  دو بخش است. بخش اول ساعت کار ضروری برای تامین معیشت زندگی کارکنان و بخش دوم  ساعات کاری که موجدارزش افزوده آن کالا و خدمت میشود  که بیش از هزینه حقوق کار صورت می گیرد. در واقع بر بنیاد حسابداری  اجتماعی سهم هریک از  ذینفعان بنگاه در فعالیت های آن  باید آندازه گیری و در صورت ارزش افزوده که یکی از صورتهای مالی است که بر مبنای  حسابداری  اجتماعی «مبتنی بر حسابداری زیست محیطی » طراحی می شود ، نمایش داده شود . بدون شک اگر تجزیه و تحلیل هزینه ها و بررسی ماهیت ارزش افزوده بنگاه « در تولید و خدمات » بدرستی صورت نگیرد  این صورت مالی به تنهایی نمی تواند اطلاعات محیطی و اجتماعی را نشان دهد اگر چه در گزارشری پایداری بنگاه از نطر حسابداری می تواند مورد استفاده قار گیرد . اختلاف اقتصاد مشارکتی  با اقتصاد لجام  گسیخته سرمایه داری دقیقاً و دقیقاً فقط در همین بخش نهفته که مالکان و سرمایه داران اعتقاد دارند مزد، مزداست و قابل تقسیم نبوده مضافاً مزد همچون مواد اولیه و هزینه ساخت یکی از عوامل قیمت تمام شده کالا یا خدمت است و آنچه کالا یا خدمت را ارزشمند ساخته تلفیق مزد، مواد اولیه، هزینه ساخت و سربار و مدیریت سرمایه  است.

 در مقابل هواداران اقتصاد مشارکتی  نیز بر این باور هستند که بهای مواد اولیه یک عدد ثابت بوده که در کل مراحل تولید هیچ تفاوتی ندارد ضمناً سایر هزینه ها مثل هزینه سربار ساخت نیز نسبت به آحاد تولید رقمی ثابت و غیر قابل افزایش است لذا آنچه که در ابتدا و انتهای تولید تفاوت می کند کار نهفته در تولید و یا به تعبیری ارزش کار است . زیرا نیروی کاری « ثروت انسانی» که سرمایه‌دار می‌خرد تامین کننده ارزش افزائی  مواد خام استفاده‌شده و تجهیزات و افزارها (شامل ماشین‌آلات، ساختمان و غیره)  می باشد.  اگر این ارزش اضافه شده کم‌تر یا برابر با دستمزد کارگران باشد، ارزش اضافی شکل نمی‌گیرد،سرمایه دار به درستی بیش از همه میداند که نیروی کار قابلیت هم افزائی این امکانات را بیش از ارزش اولیه آنها دارا می باشد.اقتصاد مشارکتی توضیح می دهد که این ارزش افزوده‌ی اضافی (اختلاف بین کل ارزش افزوده و دستمزد) دقیقاً همان ارزش اضافی است. پیدایش ارزش اضافی از فرایند تولید، پیش‌شرط اجیرکردن کارکنان  در نظام سرمایه داری و وجود مناسبات تولید سرمایه‌داری است.

تئوری سرمایه داری کوشش دارد نیروی کار را با ارزش کار یکی دانسته و در واقع از پاسخگوئی به سوال اساسی اقتصاد مشارکتی طفره رود که چون ارزش کار، مازاد ارزش تولید می کند پس اگر همه ارزشهای اولیه را محاسبه و حتی با اعمال نرخ  سود ، سهم سرمایه را به صاحب شرکت برگردانیم آن مبلغ اضافی که می ماند متعلق به کیست؟!

چارچوب حسابداری فعلی که بر بنیاد استانداردهای حسابداری تبیین شده به سوالات فوق اساساً توجهی نداشته و شفافیت و پاسخگوئی را در راستای افشای سود ناشی از فعل و انفعالات حسابداری  می داند و بس!!

از مدتها پیش در جواجع غربی موضوع حسابداری اجتماعی (Social Accounting) مطرح و گروهی از صاحب نظران حسابداری با اتکاء به تئوری ارزش اضافی مارکس کوشش نموده اند چهارچوب نظری نوینی را برای حسابداری اجتماعی تبیین و تعریف نمایند. آنجه مشخص است مفروشات اصلی در حسابداری اجتماعی مبتنی بر نقش هریک از عوامل تولید در ارزش افزوده مکتسبه بنگاه  یا چگونگی تبیین سوداجتماعی ، نقش سرمایه اجتماعی در بازتولید ثروت انسانی و نحوه محاسبات خالص دارایی های اجتماعی است. در چنین فرآیندی سود اجتماعی از مقایسه هزینه ها و منافع اجتماعی « سهم نیروی کار و هزینه های زیست محیطی» منتج خواهد شد که با سود حسابداری فعلی تفاوت های اساسی خواهدداشت.

 واقعیت آن است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی واستقرار  نظم نوین جهانی در فرآیند جهانی شدن (Globalization) و بویژه پس از فروپاشی بازارهای مالی مشخص گردیده که مالکان ، سرمایه داران و مدیران منصوب آنها در بنگاه های اقتصادی با دست کاری در قیمت ها کالا و خدمات و عدم افشای قیمت واقعی اقتصادی به ثروت های نجومی دست یافته که این موضوع باعث تشدید نابرابری اجتماعی- اقتصادی، و فرورفتن جهان  در تلاطم فعلی است.

 اگر حسابداری را «مهندسی ساخت و سازمالی و حسابرسی را مهندسی نظارت بر این ساخت و ساز مالی » تلقی کنیم ناخودآگاه باید پاسخ سوال زیر را بیابیم و چگونگی افشای ارزش افزوده کار را در صورتهای مالی نشان دهیم.اما  ارزش افزوده ناشی از قیمت تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده بنگاه های اقتصادی چگونه محاسبه و متعلق به کیست ؟و اگر قرار باشد این ارزش اضافی در صورتهای مالی نمایش داده شود چه حسابی می تواند نمایشگر این ارزش باشد؟.در تحقیقات بعمل آمده تاکنون در هیچ تحقیق و مقاله و مبحثی ، موضوع چگونگی  نمایش صورتهای مالی پیرامون اضافه ارزش ناشی از کار مطرح نشده و حتی کتاب و نوشته های مارکسیسیتی نیز در این مورد مسکوت می باشند. 

 بنظر اینجانب اضافه ارزش ناشی از کار که در تولید و خدمات متبلور میشود ( فارغ از نرخ سود سرمایه مالکان ) متعلق به ذی نغع واقعی چامعه کار و تولید یعنی صاحبان نیروی کار است که قاعدتا باید پس از محاسبه و تعیین سهم سود سرمایه ، هزینه بازیافت زیست محیطی  وسهم سود نیروی کار ، سهم نیروی کار  به حساب خاصی به نام «صندوق آتیه کارکنان»  انتقال و در هنگام بازنشستگی بر اساس محاسبات سنوات و فرمول مشارکت نیروی کار در فرآیند تولید چند ساله اشتغال به آنان بازپرداخت شود «فراموش نشود این مبلغ می تواند جدای از مبلغ بازنشستگی و مستمری باشد که سازمانهای بیمه ای و یا صندوقهای بازنشستگی در هنگام بازنشستگی و یا بازخرید سنوات باید به کارکنان شاغل پرداخت نمایند».  سهم بازیافت زیست محیطی نیز در یک حساب خاص ذخیره ودر موارد بهبود زیست محیطی هزینه شود. 

مثال نمونه: برای ساخت یکصد عدد«کالای الف»  هزینه های زیر بکار رفته است:

مواد اولیه

هزینه مزد

سربارساخت

سایر هزینه ها

قیمت تمام شده

۱۰۰

۲۰۰

۷۰

۳۰

۴۰۰

 

اگر نیروی کار موثر در تولید فوق صرفاً یک نفر معادل ۱۰۰ ساعت کار مصرف شده باشد و قیمت فروش کالا ۷۰۰ باشد.

ارزش افزوده ۳۰۰ = ۴۰۰ ۷۰۰

ارزش افزوده هر ساعت کار ۳ = ۱۰۰ ÷ ۳۰۰

در حسابداری فعلی ۳۰۰ ریال بعنوان سود سهام دار نمایش داده خواهد شد در حالیکه محاسبه فوق نشان می دهد که سهام دار هزینه همه عوامل تولید را دریافت کرده و این ارزش اضافی متعلق به کسی است که آن ارزش را بوجود آورده است؟!

در خوش بینانه ترین تحلیل چنانچه بپذیریم این اضافه ارزش  ماحصل مدیریت و نیروی کارست باید به این دو عامل فاکتور محاسباتی تخصیص و این ارزش بین آنان تقسیم گردد.بطور مثال و با فرض این تحلیل و اعمال ضریب ۴۰ درصد مدیریت و ۶۰ درصد نیروی کار ، عملاً‌۱۸۰ ریال باید در حسابی  به نام « صندوق پس اندازآتیه کارکنان»  و ۱۲۰ ریال در حساب سود و زیان نمایش داده شود. یعنی در پایان سال حساب پس از محاسبه سود (ارزش افزوده) و نمایش در حساب ها نسبت به تقسیم آن به نسبت ها خود اقدام شود.

 

شرح حساب

بدهکار 

بستانکار

سود( اضافه ارزش)

۳۰۰

 

صندوق پس انداز آتیه کارکنان

 

۱۸۰

حساب جاری سهامداران

 

۱۲۰

 

در پاسخ به منتقدانی که خواهند گفت پس سهام دار چه میشود و چرا سرمایه گذار موظف به اجرای چنین عملی باشد؟  باید گفت که فرآیند جهانی شدن دچار بن بست شده و تظاهرات ۹۹ درصدی ها در وال استریت و جنبش اعتراصی جلیقه زردها و رشد چشمگیر خواسته های سوسیالیسم مشارکتی در امریکا و همه آمار و علائم جهان پساکرونائی نشان می دهد که جهان دگری در راه است.

 اگر قرار باشد حجم نابرابری جهان کاهش یابد و توسعه پایدار جایگزین رشد اقتصادی شود هیچ امکان دیگری در حال حاضر متصور نخواهد بود. نمی توان مرتبا ار حاکمیت شرکتی ، مسئولیت های اجتماعی بنگاه ها، سخن گفت اما در عمل همه ماحصل بنگاه را به جیب سهامداران بعنوان یکی از ذی نفعان واریز کرد. در واقع عموم سرمایه داران حداکثر با تامین ۲۰ درصد منابع مالی بنگاه و دست یابی به ۸۰ درصد مابقی از امکانات و تسهیلات اجتماعی مستتر در بانکها و موسسات مالی اعتباری ( که عموم منابع آنها سپرده های مردم هستند) ، خودرا ذینفع اصلی قلمداد و به کل اضافه ارش کار دستبرد می زنند و حسابداری معمولی با الزام استانداردهای  حسابداری که در همین راستا تدوین شده اند به ابزاری در خدمت نابرابری اجتماعی درآمده است    . در واقع اگر پایداری جامعه هدف اصلی همه ذینفعان و فعالان اقتصادی باشد باید در هنگام تقیسم سود بنگاه،  هزینه بازسازی زیست محیطی که با فعالیت بنگاه تخریب شده را بعنوان یک عامل کاهش دهنده سود در نظر بگیریم که در چنین حالتی اگر هزینه بازسازی زیست محیطی را معادل ۲۰ درصد سود و سهم مشارکت کارکنان در ارزش افزوده ۵۰ درصد باشد ، نمایه تقیسم سود به شکل زیر خواهدشد. 

شرح حساب

بدهکار 

بستانکار

سود( اضافه ارزش)

۳۰۰

 

صندوق پس انداز آتیه کارکنان

 

۱۵۰

ذخیره بازی سازی زیست محیطی

 

۶۰

سود سهامداران

 

۹۰

 

این طرح در حال حاضر بعنوان یک  ایده خام مطرح و راهکار محاسباتی آن با استفاده از تکنولوژیهای نوین نظیر بلاک چین، بلاک کلاد کاملاً عملی وقابل دسترس خواهد بود.

 

*مستخرجه از کتاب  تئوری حسابداری اجتماعی : دیدگاهی نو در عصر جهانی سازی غلامحسین دوانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)