کسانی که در طی این مدت تمام هجمه ی انتقادات را به سوی ایشان روانه داشتند و بدون اینکه بدانند معنای حقوق بشر چیست اتهامات ناراوایی را نثار دکتر خزعلی کردند .
این عکس جهت اینکه بسیاری پیگیر این بودند که مشتاق دیدن عکس ایشون بعد از اعتصاب هستند بفرمایند ببینند که به چه حال و روزی افتاده است .
کسانی که بویی از حقوق بشر نبرده اند و فقط عقاید سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند بهتر است که در این رفتار تجدید نظر بفرمایند.
دکتر با هر اعتقادی سر حرف خود ایستاد 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)