آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟ 

چگونه از فرد خشونت دیده حمایت کنیم؟

گفتگوی سارا دماوندان، روزنامه نگار و سوده راد، کنشگر براری جنسیتی درصفحه ترنج درباره حمایت از فرد 

خشونت دیده.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)