جامعه زن ستیز بر این عقیده است که ما موظف هستیم چیزى باشیم… انتظارات دیگران را برآورده کنیم… خود را در آنچه جامعه از ما انتظار دارد محصور کنیم، و در نهایت مردان جامعه حق نظر دادن درباره پوشش و جایگاه حقوقى و اجتماعى زنان رو دارند و به تبع تمام تبلیغات دولتى و رسمى در رسانه هاى حکومتى هم همین نگاه که زنان را جنس دوم ، ناموس مردان و با نقش هاى جنسیتى مشخص معرفى مى کند که نیازمند محافظت در پوسته حجاب ، حجب و حیا و غیرت مردانه است.

طرحی از هما اسکندری شناسه اینستاگرام:
@_homaessk

طرحی از هما اسکندری شناسه اینستاگرام:
@_homaessk

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)