تحت     عنوان     تجارت    پولشویی    می کنم
تا     به  بار   آرم   خسارت   پولشویی   می کنم

از کف   بازار  تا  هر جا   که  بختم    یار  بود
می دهم    بر خود  بشـــارت  پولشویی می کنم

چون که دستم هست در یک کاسه باسرمایه دار
از    وکالت   تا  وزارت   پولشویی     می کنم

دولت  و  ملت  ز کارم  در  نیارد  تا   که   سر
با    نظارت  ، بی  نظارت   پولشویی  می کنم

تا  کند  بازار و  اهلش  عمده خر  یا  خرده پا
پیشــم  احساس  حقـــارت  پولشویی   می کنم

هر که را  دستی   به  امر خیر بالا  می رود
می شکانم  ، با شرارت   پولشویی   می کنم

تا   کلاه  شرعیم  را  نسبت  از عمّامه است
با  وضو  و  با  طهارت پولشویی   می کنم

میبرم بالا و  پائین  قیمت  مسکوک  و  ارز
همزمان  با یک  اشارت   پولشویی می کنم

مانده حیران  ازنبوغ فکریم قاضی القضات
بسکه  دارم  با مهارت  پولشویی   می کنم

تا  کنم    ثابت که  دور از  معنویت نیستم
می روم  وقتی  زیارت  پولشویی  می کنم

گر   به  زندان توی  حبس  انفرادی   اوفتم
یا    برندم  در  اسارت  پولشویی   می کنم

تا  بر  افروزم   چراغ   احتکار و اختلاس
در جماعت  با حرارت پولشویی   می کنم

تا  کنم له  هر که  را  افتاده  زیر خطّ  فقر
روزوشب با فکرغارت پولشویی  می کنم

گر نباشد پشت بام  و هال  بانک مرکزی
روی    دیوار سفارت  پولشویی   می کنم

شغل من توضیح و تبیینی  ندارد احتیاج
مختصردریک عبارت ،پولشویی می کنم

وقت رفتن چون که عزرائیل  آید برسرم
درحضورش باجسارت پولشویی  می کنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)