ما ، درین  حادثه ی  خلقت_ آدم  به  جهان
بوده ایم شاهد_ بس آتش_ سوزنده به جان
آتشی ، شعله  فروزنده ، که  ناید  به گمان
در جهان ، دیگر نجستیم از تبسم یک نشان
ما به یک دوره ای از عمر ، درین عهد و زمان
دیده ایم، بس دردمندان: ناتوان و اشک ریزان
مردمان در غم و غصه، نگران ، سر به گریبان
ما ، دگر هرگز ندیدیم ، چهره ای را ، شادمان
زندگی رنج ست و محنت همره اندوه و حرمان
محنتی ، کان را نباشد چاره ای و یا که درمان
بوده ایم شاهد_ بس آتش_ سوزنده  به جان
ما، به یک دوره ای از عمر ، درین عهد و زمان
 
دکتر منوچهر سعادت نوری

 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)