جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش ... Human-rights-iran.org

آقایان سیاست سرکوب جمهوری اسلامی از آستین شما و زیردستان شما به انجام می رسد. شما شکنجه و اعدام مثل روزهای گذشته در مورد نوید افکاری را به عهده گرفته اید. همانطور که نوید گفت:

طناب در دستتان گرفته اید و هر روز دنبال گردن تازه ای برایش می گردید.

فراخوان گروه پزشکان و کار پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر برای تظاهرات  ایرانیان مقیم وین | سایت ملیون ایران

شما مثل سردمداران رژیم آقای خامنه ای، رییسی و روحانی مسول تک تک این جنایت ها هستید. 

به تاریخ مراجعه کنید، هیچ رژیم استبداد گر ی وجود ندارد که با خشم مردم از پانیفتاده باشد. فردای آن روز تمام کسانی که در شکنجه و اعدام نویدها دست داشته باشند ، از کوچک و بزرگ جلوی دادگاه های قضایی باید پاسخگوی مردم باشند، برای قتلها و شکنجه ها و خشونتهایی هایی که بخشیدنی نخواهند بود.

تک تک جنایات شما در حافظه جامعه مدنی میمانند. 

این جنایات شاید که شما در حال حاضر تحت عنوان شرعی و قصاص نام گذاریشان میکنید، اینها جنایت علیه جامعه ایران به حساب می آیند و با دادگاههای یک رژیم سکولار بعد از حکومت اسلامی با انها برخورد جدی-ولی  بدون استعمال شکنجه و اعدام- انجام خواهد شد.

آقایان به خود آیید و دست از سرکوب مردم ایران به فرمان خامنه ای بردارید.

 

Prof. Dr. Siroos Mirzaei

Medical Professionals for Human Rights
in Iran – Austria

 

Dr. Behrouz Bayat
Komitee zur Verteidigung der Menschenrechte
im Iran-Österreich

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)